11.5.2023

Yhteistyöllä on voima esi- ja perusopetuksen nivelvaiheessa

Esi- ja alkuopetuksen nivelvaihe on merkittävä vaihe lapsen onnistuneen koulupolun aloittamisen kannalta. Lasten osaamisessa ja kouluvalmiudessa on alkuopetuksessa kuitenkin suuria eroja saman ikäistenkin lasten kohdalla. Tämä asettaa haasteita sekä esi- että alkuopetukselle.

LAURA HAIPUS
Opeopiskelija 2/23


Toiminnallisia oppimistehtäviä Ojanperän koulussa. Kuvat Laura Haipus.

Joustavassa esi- ja alkuopetuksessa lapselle annetaan mahdollisuus siirtyä joustavasti esiopetuksen toimintatavoista peruskouluun omien valmiuksien mukaisesti. Joustavassa esi- ja alkuopetuksessa pyritään pois ikäsidonnaisesta luokittelusta ja kukin lapsi saa oppia asioita omassa tahdissaan iästä riippumatta. 

Lapselle voidaan luoda oma yksilöllinen oppimispolku koko alkuopetuksen ajalle. Kaikki ryhmän lapset voivat opiskella samoja teemoja, mutta kukin omalla tasollaan. Joustavassa esi- ja alkuopetuksessa esiopetuksen ja koulun resurssien käyttöä suunnitellaan uudelleen ja yhteisen toiminnan suunnitteluun on varattava riittävästi aikaa.

Joustavaa esi- ja alkuopetusta voidaan toteuttaa monin eri tavoin. Toteuttamismuotona voi olla esimerkiksi joustavat ryhmittelyt eri oppiaineissa ja henkilökuntaresurssin tehokas uudelleensuunnittelu. Tiiviimmillään joustavaa esi- ja alkuopetusta voidaan toteuttaa vuosiluokkiin sitomattomasti. Tällöin yhteisten resurssien käyttö voidaan suunnitella ja jakaa tehokkaasti. 

Vaikka opetusta toteutettaisiin vuosiluokkiin sitomattomasti, oppilaat kuuluvat hallinnollisesti aina jonkin vuosiluokan oppilaisiin. Rehtori tekee näissä tilanteissa hallinnollisen päätöksen mahdollisesta vuosiluokkiin sitomattomasta opetuksesta.
 

Joustavan esi-ja alkuopetuksen aikuistiimi on moniammatillisuutta parhaimmillaan. Tiimissä pystytään hyödyntämään jokaisen vahvuuksia ja samalla saadaan monipuolisempi ja laajempi näkökulma kasvatukseen ja oppimiseen liittyen. Joustavan esi- ja alkuopetuksen luokassa pystytään tukemaan esioppilaiden kouluvalmiuksien kehittymistä mielestäni paremmin kuin perinteisessä esikouluryhmässä.

Luokanopettajan kanssa tehtävän tiiviin yhteistyön kautta tunnen koulun opetussuunnitelman tavoitteet ja tiedän, mitä lapselta odotetaan 1.-luokalla, joten osaan ohjata esikoululaisia nivelvaiheessa kohti koululaisuutta. Tässä ryhmässä nivelvaihe esikoulusta kouluun pehmenee merkittävästi. Onnistunutta nivelvaihetta tukee myös opettajien välinen luonteva tiedonsiirto sekä jatkumo huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä.

Varhaiskasvatuksen opettaja Jonna Helala, Ojanperän koulu


Yhdessä olemme enemmän

Pohjois-Pohjanmaalla Limingassa on kehitetty joustavaa esi- ja alkuopetusta Ojanperän koulun perustamisvuodesta 2018. Ryhmässä työskentelevät varhaiskasvatuksen opettaja, luokanopettaja ja koulunkäynninohjaaja. Lisäksi oppilaat saavat tarpeidensa mukaan osa-aikaista erityisopetusta, josta vastaavat esiopetuksessa varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja 1.–2.-luokkalaisten asioissa koulun erityisopettaja. 

Opiskelijahuolto toimii esikoululaisille varhaiskasvatuksen kautta ja koululaisille normaalisti koulun opiskelijahuoltoryhmän kautta. Kolmiportaista tukea toteutetaan ryhmässä tehokkaasti. Joustavaa esi- ja alkuopetusta on kehitetty Limingassa myös kuntatasolla, ja nykyään sitä toteutetaan myös kunnan muissa opetusyksiköissä.

Ryhmän toiminnassa kaikki perustuu luokanopettajan, varhaiskasvatuksen opettajan ja koulunkäynninohjaajan tiiviiseen yhteistyöhön ja yhteissuunnitteluun. Oppimisen teemat on luotu esi- ja perusopetussuunnitelmien mukaisesti. Joustavassa esi- ja alkuopetuksessa tehdään aitoa yhteistyötä yli ammattirajojen. Luokassa työskentelevät aikuiset pitävät suunnittelukokouksen joka viikko, jossa suunnitellaan seuraavan viikon ohjelma tarkasti oppituntikohtaisesti.

Jokaisella aikuisella on ryhmässä oma merkityksellinen roolinsa ja omat tehtävänsä kullakin oppitunnilla. Roolit ja työtehtävät vaihtelevat myös joustavasti. Oppilaantuntemus kasvaa ja oppimisen tuki kohdentuu oikein, kun kaikki luokassa työskentelevät aikuiset tuntevat kaikki oppilaat. Eriyttämistä, oppimista ja oppimisen arviointia helpottaa se, että kaikki luokassa työskentelevät aikuiset saavat kertoa näkemyksensä ja huomionsa oppimistilanteista.
 

Koen, että yhteistyöllä on valtava voima, josta hyödymme itse työssämme, mutta ennen kaikkea siitä hyötyvät pienet alkuopetusikäiset lapset. Tässä ryhmässä eriyttäminen on helpompaa ja tehokkaampaa kuin perinteisessä alkuopetuksen luokassa, jossa opettaja työskentelee usein yksin.

Jokainen lapsi saa opiskella uusia asioita omalla tasollaan kaikissa oppiaineissa ja toiminnallisuus on mukana lähes kaikilla oppitunneilla. Voimme ryhmitellä lapsia joustavasti pienempiin ryhmiin melkein jokaisella oppitunnilla. Lisäksi lapset oppivat tärkeitä taitoja myös toisiltaan kuin huomaamattaan. Tässä ryhmässä korostuu yhteen hiileen puhaltamisen kulttuuri.

Luokanopettaja Laura Haipus, Ojanperän koulu

 

Ilman yhteistyötä laiva ei seilaa

Ojanperän koulun joustavassa esi- ja alkuopetuksessa panostetaan positiiviseen pedagogiikkaan, selkeään struktuuriin, tehokkaaseen eriyttämiseen ja toiminnanohjauksen kehittämiseen. Kaveritaitoja harjoitellaan päivittäin ja kaikessa oppimisessa pyritään toiminnallisuuteen leikkiä unohtamatta. 

Arviointia Ojanperän koululla on kehitetty myös paljon, ja tämän ryhmän arviointityökaluna toimii kunnassa kehitetty kirjallinen Lintutorni-arviointi. Kyseessä on visuaalinen lomake, jota täytetään koko esi- ja alkuopetuksen ajan lukemiseen, kirjoittamiseen ja matematiikan sisältöihin ja tavoitteisiin liittyen. Lasta ja lapsen huoltajia osallistetaan tämän lomakkeen täyttämisessä ja tätä arviointia tehdään kaksi kertaa lukuvuoden aikana koko alkuopetuksen ajan, esikoulusta aina kakkosluokan loppuun saakka.

Jotta tämä kaikki toiminta onnistuu tavoitteiden mukaisesti, tarvitaan toimivaa avointa yhteistyötä luokassa toimivien aikuisten välillä. Kun tämä yhteistyö toimii hyvin, myös lapsiryhmän välinen dynamiikka ja ryhmähenki kehittyy positiiviseksi ja toimivaksi.
 

Joustavan esi- ja alkuopetuksen ryhmässä työskennellessäni koen olevani aidosti osa tiimiä. Kun on mukana kokonaisuuksien suunnittelussa, on oppitunneilla työskentelykin luontevampaa ja tehokkaampaa. Pystymme yhdessä myös muokkaamaan suunnitelmia nopeasti ja joustavasti uudelleen, mikäli tilanne sitä vaatii.

Ohjaajana pidän yhteistä säännöllistä suunnitteluaikaa erittäin tärkeänä. Viikoittaisissa suunnittelupalavereissa saa hyvän kokonaiskuvan luokan asioista. Työskentely ohjaajana helpottuu ja tehostuu, kun tietää etukäteen, mitä milloinkin tehdään ja miten tukea suunnataan kunkin lapsen kohdalla. Tämä kaikki vahvistaa ehdottomasti myös motivaatiota omaan työhön.

Koulunkäynninohjaaja Anu Lehtola, Ojanperän koulu

 


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet