4.6.2020

Antirasismi opetussuunnitelmiin

Rasismia esiintyy kaikissa instituutioissa, eikä koulutusjärjestelmä ole rasismista vapaa. Meidän tulisi toimia aktiivisesti sen eteen, että ehkäisemme rasismia suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Opettajien tulee tiedostaa ja tunnistaa rasismi ja muu syrjintä voidakseen puuttua siihen. Opettajankoulutuksen tulee antaa eväät tähän.

KANNANOTTO

Antirasistisessa pedagogiikassa toimitaan aktiivisesti rasismia ja syrjintää vastaan. Tämä ei tarkoita vain selkeästi näkyvään rasismiin, kuten nimittelyyn, puuttumista, vaan opettajan tiedostavuutta ja toimintaa myös vaikeammin havaittavien seikkojen kohdalla. Opettaja arvioi kriittisesti sekä omaa toimintaansa ja toimintakulttuuria kuin esimerkiksi opetusmateriaaleja. Opettaja on aina valta-asemassa, ja tämä tulee opetustyössä huomioida.

Opetussuunnitelmamme eivät kuitenkaan edellytä opettajilta antirasistista toimintaa. Esimerkiksi varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa todetaan, että varhaiskasvatuksessa kiusaamista, rasismia tai väkivaltaa ei hyväksytä missään muodossa eikä keneltäkään. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa taas edellytetään, että ”Kiusaamista, väkivaltaa, rasismia tai muuta syrjintää ei hyväksytä ja epäasialliseen käytökseen puututaan”. Se, että rasismia ei hyväksytä, ei ole riittävä teko. Se ei välttämättä ole teko ollenkaan. Opettajan on aktiivisesti toimittava edistääkseen kaikille oppijoille turvallista ja avointa tilaa.

Uudessa lukion opetussuunnitelmassa on muotoilu jo hieman tarkempi: ”Kiusaamista, häirintää, väkivaltaa, rasismia tai syrjintää ei hyväksytä, vaan niitä ennaltaehkäistään ja niihin puututaan.” Tämäkään ei kuitenkaan ole riittävä, sillä se ei vielä vaadi opettajilta aktiivista toimintaa syrjivien ja rasististen toimintatapojen ja rakenteiden tunnistamiseksi ja purkamiseksi. Opettajan ei tule vain puuttua rasismiin, vaan toimia aktiivisesti sitä vastaan kasvatustyössään.

Antirasismi on saatava osaksi kaikkia valtakunnallisia opetussuunnitelmia. Se ei kuitenkaan välttämättä tapahdu nopeasti. Sen lisäksi, että jokainen opettaja ja opettajaopiskelija voi vaikuttaa tietenkin omaan opetustyöhönsä tutustumalla antirasistiseen pedagogiikkaan ja toteuttamalla sitä, on kaikilla mahdollisuus vaikuttaa myös paikallisiin opetus- ja toimintasuunnitelmiin.

Vaikka antirasismi käsitteenä ei vielä olisi valtakunnallisissa suunnitelmissa, se voi olla osana paikallisia opetussuunnitelmia ja varhaiskasvatuksen yksiköiden toimintasuunnitelmia. Antirasismi-sanan lisääminen teksteihin ei tietenkään poista rasismia koulutusjärjestelmästä, mutta se velvoittaa opettajat ottamaan käsitteestä selvää ja toimimaan sen mukaisella tavalla. Vaikuttamalla pelkästään oman työpaikkasi toimintaan voit vaikuttaa hyvin monen lapsen tai nuoren kokemukseen.

Opetussuunnitelmien lisäksi huomiota tulisi kiinnittää opettajien täydennyskoulutukseen. Opettajankoulutus ei tällä hetkellä anna riittäviä valmiuksia antirasistisen pedagogiikan toteuttamiseen, joten täydennyskoulutusta aiheesta on oltava saatavilla.


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet