11.4.2021

Liittokokous: Ratkaisu kiusaamisen ja väkivallan kitkemiseen löytyy opetus- ja kasvatusalalta

SOOLin liittokokous vaatii, että Suomessa varhaiskasvatusyksiköissä ja oppilaitoksissa tapahtuva kiusaaminen ja väkivalta otetaan nykyistä vakavammin. Kiusaamisen vastaiseen työhön vaaditaan siihen tarvittavat resurssit. Kiusaamisen ennaltaehkäisyyn sekä puuttumiseen tulee kiinnittää enemmän huomiota opettajaopinnoissa. Vaadimme myös, että kiusaamista ja väkivaltaa tulisi tutkia enemmän ja kehittää tehokkaita menetelmiä näiden ehkäisyyn.

LIITTOKOKOUKSEN JULKILAUSUMA 2021

Kouluväkivalta ja -kiusaaminen on puhututtanut yhteiskunnallisessa keskustelussa, ja se on tunnustettu vakavaksi ongelmaksi valtakunnallisella tasolla. Nyt kuitenkin vaaditaan lisää toimenpiteitä, sillä nykyiset toimenpiteet eivät ole millään tavalla riittäviä ennaltaehkäisemään saatika puuttumaan kiusaamiseen. Kiusaaminen on koko Suomen laajuinen ongelma, jonka kitkeminen on hyvin vaikeaa, mutta ratkaistavissa aidosti riittävillä resursseilla.

Kiusaamisen vastainen työ tulee aloittaa jo varhaiskasvatuksesta. Päiväkodin ja koulun tulee olla kasvavalle lapselle ja nuorelle fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen tila, jossa jokainen voi ilmaista itseään ja olla oma itsensä. Varhaiskasvatuksessa luodaan perusta lapsen sosiaalisten taitojen harjoittelulle, joka jatkuu myös kaikilla koulutusasteilla ja loppu elämän. Opettaja on siis ensisijainen tuki jokaiselle oppijalle ja tämän takia jokainen opettaja tarvitsee vahvaa osaamista lapsen vuorovaikutussuhteiden tukemiseksi ja kiusaamisen ehkäisemiseksi. Oppijan sosiaalisten, sekä tunne- ja empatiataitojen tukeminen tulee toteutua elinikäisesti.

Opettajan tulee tiedostaa ja tunnistaa kiusaamisen eri muodot. Opettajan tulee myös ymmärtää se, että hän itse voi tiedostamattaan osallistua kiusaamiseen. Jokaisen opettajaopiskelijan tulee koulutuksessaan saada riittävä osaaminen yhteiskunnassa vallalla olevien normien kriittiseen tarkasteluun ja syrjivien rakenteiden tunnistamiseen sekä niiden purkamiseen. Jotta opettajat voivat aidosti tukea lapsen tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehitystä, täytyy opettajankoulutuksen sekä täydennyskoulutusten tarjota tällaisia opintoja. Lisäksi ryhmämitoituksen tulee olla kunnossa, jotta opettajilla on tarpeeksi resursseja ja keinoja tämän toteuttamiseen.

Kiusaamisesta tulee tehdä lisää tutkimusta, jotta voimme ymmärtää paremmin kiusaamisen syyt ja näin voimme kehittää sille myös tarpeenmukaiset vastatoimet. Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto on kiitollinen opetus- ja kulttuuriministeriön toimenpideohjelmasta kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi. Vaadimme, että ohjelma ei jää vain sanoiksi. Ohjelman toteutumista tulee seurata ja arvioida systemaattisesti luoden näin entistä parempia toimenpiteitä kiusaamisen kitkemiseksi.

Opettajille tulee antaa paremmat eväät kiusaamisen ehkäisemiseen ja siihen puuttumiseen jo opettajankoulutuksesta lähtien. Myös työelämässä oleville opettajille tulee antaa täydennyskoulutusta kiusaamisen ehkäisemiseen, tunnistamiseen ja käsittelyyn liittyen. Jokaisella opetuksen järjestäjällä tulee olla selkeät ohjeistukset, kuinka ennaltaehkäistä kiusaamista ja kuinka toimia kiusaamistilanteissa. Opetuksen järjestäjän tulee huomioida, että opettajalla yksinään ei voi olla vastuu kiusaamisen kitkemisestä. Opiskeluhuollolla ja koulutuksen rakenteilla on myös vastuuta kiusaamisen ennaltaehkäisyssä sekä puuttumisessa. Varhaiskasvatusyksiköihin ja oppilaitoksiin tarvitaan lisää resursseja tilanteiden selvittämiseen sekä kiusaamisen vastaisille toimenpiteille, jotta kiusaamiseen liittyvät asiat eivät jää yksittäisen opettajan vastuulle.


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet