Toimintasuunnitelma vuodelle 2025

SOOLin jäsenyhdistykset päättävät liittokokouksessa vuosittain liiton toimintasuunnitelmasta.


Hyväksytty liittokokouksessa 21.4.2024.


Opettajaksi opiskelevien liitto

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry on opettajaksi opiskelevien edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestö. SOOL edustaa kaikkia opettajaopiskelijoita opettajankoulutuksen ja opetus-, kasvatus- ja tutkimusalan vaikuttavana asiantuntijana. SOOL kokoaa yhteen eri alojen opettajaksi opiskelevat Suomessa. Liiton tärkeimpiä tehtäviä on toimia opettajankoulutuksen asiantuntijatahona, valvoa opettajaopiskelijoiden etuja sekä kehittää, seurata ja uudistaa opettajankoulutusta sekä edistää jäsentensä välistä yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta. SOOL tekee läheistä yhteistyötä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n kanssa ja vaikuttaa OAJ:ssa monitasoisesti.

SOOLin toiminta pohjautuu ensisijaisesti liittokokouksen hyväksymään strategiaan. SOOL toimii edistyksellisenä asiantuntijana opettajankoulutuksen kehittämistyössä ja on mukana rakentamassa opetus-, kasvatus- ja tutkimusalan tulevaisuutta. Järjestö on toiminnassaan läpinäkyvä, helposti lähestyttävä ja valmis moninaiselle yhteistyölle. Toiminta perustuu yhteiseen opettajuuteen ja huomioi valtakunnallisesti kaikki opettajaopiskelijat alastaan tai koulutustaustastaan riippumatta.

Liiton toiminta on kestävän kehityksen periaatteiden ja yhdenvertaisuusohjelman mukaista. SOOLin toiminnassa noudatetaan liiton Turvallisemman tilan periaatteita.


VUODEN 2025 PAINOPISTEET

1. Yhdessä vahva SOOL

TAVOITE:

SOOLin strategia on luotu vuosille 2018–2026 ja vuosi 2025 osuu strategian ”yhdessä vahva” -vaiheeseen. Olemme opeopiskelijat yhdistävä liitto opettajuuden tulevaisuuden tekijänä. SOOL innostaa ja kouluttaa ymmärtämään opetus-, kasvatus- ja tutkimusalan merkitystä laajemmin yhteiskunnassa. SOOL inspiroi jäsenistöään vaikuttamaan opettajankoulutukseen ja vahvistaa yhteistä opettajuutta.

TOIMENPITEET:

 • Työskennellään inspiroivan ja merkityksellisen opettajan työn ja solidaarisuuden esille nostamisen puolesta.
 • Lisätään liiton näkyvyyttä valtamediassa sekä tavoitellaan laajempaa yleisöä vaikuttavana valtakunnallisena toimijana.
 • Vaikutetaan opettajaopintojen vetovoimaan ja lisätään näkyvyyttä uravaihtoehtona potentiaaliset opiskelijat, esimerkiksi toisella asteella, tavoittaen.
 • Valmistaudutaan kuntavaaleihin 2025 ja pyritään tuomaan puolueiden olennaisia kantoja opeopiskelijoiden tietoisuuteen.
 • Osallistetaan vahvemmin jäsenyhdistyksiä koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa.

2. Tavoitteet opettajankoulutukselle -ohjelman päivittäminen

TAVOITE:

Tavoitteet opettajankoulutukselle on SOOLin asiakirja opettajaksi opiskeleville ja opetusta järjestäville, joka linjaa SOOLin vaatimuksia laadukkaan opettajankoulutuksen järjestämisestä. Tavoitteisiin on linjattu niin opettajankoulutuksen sisällöistä kuin opettajaopiskelijan hyvinvointiin ja ammatilliseen kasvuun liittyvistä tekijöistä. Tavoitteiden tarkoituksena on toimia koulutuspoliittisena kulmakivenä ja apuna SOOLin jäsenyhdistyksille sekä opettajankoulutuksen kehittäjille.

Tavoitteet opettajankoulutukselle -ohjelma on toteutettu Tavoitteet-työryhmän, SOOLin jäsenyhdistysten ja SOOLin hallituksen yhteistyönä ja hyväksytty SOOLin liittokokouksessa 2019.

TOIMENPITEET:

 • Tavoitteet opettajankoulutukselle -ohjelman päivittämisessä kuullaan jäsenyhdistysten ja sidosryhmien näkemyksiä sekä osallistetaan opeopiskelijoita.
 • Tuodaan päivitetyt tavoitteet hyväksyttäväksi liittokokoukselle.
 • Tarkastellaan opettajankoulutuksen nykyhetkeä ja ennakoidaan tulevaa, sekä asetetaan tavoitteet opettajankoulutukselle tämän pohjalta.
 • Tarkastellaan muitakin SOOLin linjauksia ja ohjaavia asiakirjoja sekä kartoitetaan niiden päivittämisen tarvetta.

3. Monikielisyys ja viestintä

TAVOITE:

SOOLin viestinnän ensisijaisena tavoitteena on saavuttaa jäsenistöämme eli opeopiskelijoita. Tämän toteutumiseksi tulee viestinnän näyttää ja kuulostaa opeopiskelijoiden näköiseltä. SOOLin tulee kehittää monikielistä viestintää aina nopeasta ulkoisesta viestinnästä virallisiin asiakirjoihin. Näin viestintämme on yhä todenmukaisemmin jäsenistömme näköistä, tavoittavaa sekä yhdenvertaisempaa.

TOIMENPITEET:

 • Jatketaan liiton viestinnän kehittämistä erilaisten viestintäalustojen kautta huomioiden ruotsin- ja englanninkieliset kohderyhmät.
 • Jatketaan monikielisen viestinnän mahdollisuuksien ja tarpeen kartoittamista.
 • Kartoitetaan mahdollisuuksia käännättää SOOLin tärkeimmät asiakirjat ja lomakkeet monikielisesti.
 • Kehitetään SOOLin viestintää yhteiskunnallisesti vaikuttavammaksi.
 • Toteutetaan viestinnän muutoksia 2023–2024 tehdyn selvitystyön perusteella.
 • Luodaan houkuttelevaa ja opeopiskelijoille kohdennettua viestintää monikanavaisesti.

4. SOOL yhdistysten tukena

TAVOITE:

SOOL näkyy opettajankoulutuspaikkakunnilla jäsenyhdistystensä kautta. Jotta SOOLin vaikuttavuus näkyisi jokaisen opettajaopiskelijan arjessa ja juhlassa, tulee SOOLin olla aktiivisesti jäsenyhdistystensä tukena. SOOLin tulee ylläpitää toimivia tukirakenteitaan ja kehittää tarpeen vaatiessa uusia, jotta opettajaopiskelijoiden järjestökenttä säilyy elinvoimasena. Liiton tulee aktiivisesti tukea näkyvimmän tapahtumansa takana olevia talvipäiväyhdistyksiä perinteen ylläpitämiseksi.

TOIMENPITEET:

 • Etsitään uusia tapoja tukea jäsenyhdistyksiä yhdessä yhdistysten kanssa.
 • Tehdään kattava selvitys yhdistysten toiminnan tilanteesta ja yhdistysten tuen tarpeista.
 • Tavoitellaan etäälle ajautuneita yhdistyksiä ja luodaan uusia kestäviä yhteyksiä.
 • Selvitetään paikallisten yhdistysten toiveita ja tarpeita koulutuksesta ja yhteistyöstä.
 • Kehitetään materiaalipankkia ja jalkautetaan sitä osaksi jäsenyhdistysten perehdytystoimintaa.
 • Jatketaan tiivistä yhteistyötä talvipäiväyhdistysten kanssa ja tuetaan SOOLin Talvipäivien järjestämisen jatkuvuutta.

EDUNVALVONTA JA VAIKUTTAMISTYÖ

TAVOITE:

SOOL toimii opettajaopiskelijoiden valtakunnallisen vaikuttamisen väylänä ja valtakunnallisena yhdistäjänä. SOOL on jäsenyhdistystensä tuki ja neuvonantaja paikallisessa edunvalvonnassa sekä vaikuttamisessa. Tuen keskiössä on yhteisen opettajuuden rakentaminen eri alojen erityispiirteet huomioiden.

TOIMENPITEET:

 • SOOL on säännöllisesti yhteydessä jäsenyhdistyksiin sekä toimii tukena edunvalvontatilanteissa.
 • SOOL kouluttaa jäsenistöä ajankohtaisista aiheista opettajankoulutuksessa sekä yleisesti koulutuksen ja kasvatuksen kentällä.
 • SOOL edustaa jäsenistöä opintojen ja työelämän kannalta olennaisissa toimielimissä.

TAVOITE:

SOOL toimii opettajankoulutuksen asiantuntijana sekä on ennakoiva ja rohkea vaikuttaja. SOOL on aktiivinen, näkyvä ja tunnettu toimija koulutuspoliittisessa keskustelussa opetus-, kasvatus- ja tutkimusalanasiantuntijana ja vaikuttajana sekä opettajaopiskelijoiden edunvalvojana. SOOL vaikuttaa paikallisesti, valtakunnallisesti, kansainvälisesti ja monikielisesti. Vaikuttamistyön pääkohteena on opettajankoulutus sekä opettajaopiskelijoiden ja vastavalmistuneiden opettajien asema ja hyvinvointi.

TOIMENPITEET:

 • SOOL tekee selvityksiä ja kerää tietoa opettajankoulutuksen nykytilasta.
 • SOOL osallistuu opettajankoulutuksen kehittämishankkeisiin.
 • SOOL tapaa säännöllisesti valtakunnallisia ja paikallisia päättäjiä, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen johtoa, oppilaitosten johtoa sekä muita koulutusalan vaikuttajia.
 • SOOL seuraa opetus-, kasvatus- ja tutkimusalaa koskevien säädösten vaikutuksia koko kasvatuksen kenttään ja tuo aktiivisesti julki opettajaopiskelijoiden näkemyksen.
 • SOOL osallistuu valtakunnalliseen ja kansainväliseen keskusteluun muun muassa julkaisemalla kannanottoja, julkilausumia, selvitystuloksia ja lausuntoja sekä muilla hallituksen tarpeellisiksi katsomilla tavoilla.
 • SOOL verkostoituu muiden opiskelija- ja nuorisojärjestöjen kanssa ja tarvittaessa ottaa kantaa yhteiskunnallisiin opiskelijoita koskeviin asioihin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
 • SOOLin keskeisten materiaalien kääntämistä ruotsiksi ja englanniksi jatketaan.

TAVOITE:

Edunvalvonnallinen vaikuttamistyö pohjautuu ensisijaisesti liittokokouksen hyväksymiin asiakirjoihin. Vaikuttamistyön pohjana toimii ennen kaikkea koulutuspoliittinen linjapaperi, Tavoitteet opettajankoulutukselle ja Suositukset ohjatulle opetusharjoittelulle sekä strategian mukaan valitut painopisteet.

TOIMENPITEET:

 • SOOLin toimijat perehtyvät asiakirjoihin toimikautensa alussa.
 • SOOL kouluttaa jäsenistöään toimintaa ohjaavien asiakirjojen mukaisesti.

JÄSENPALVELUT

TAVOITE:

SOOL on jäsenistöä yhdistävä, kouluttava ja palveleva liitto. SOOL ylläpitää yhteistyö- ja keskustelukanavia sekä edistää avoimen keskustelun ja yhteistyön syntymistä jäsenyhdistystensä välillä. Toiminta perustuu yhteiseen opettajuuteen ja huomioi kaikki opettajaopiskelijat yhdenvertaisesti koulutusalasta ja paikkakunnasta riippumatta. Kaikessa toiminnassa huomioidaan ala-, paikkakunta- ja järjestökohtaiset erityispiirteet sekä vahvistetaan myös alojen välistä valtakunnallista yhteistyötä ja edunvalvontaa.

TOIMENPITEET:

 • SOOL järjestää koulutuksia valtakunnallisesti ja paikallisesti jäsenistöä kuunnellen muun muassa seuraavista aiheista:
  • yhdistystoiminnasta
  • opetus-, kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalaa koskevista kysymyksistä niin koulutuksen kuin työelämävalmiuksien osalta
 • SOOL tukee opettajaopiskelijoiden ammatti-identiteettiin kasvamista koulutuksilla sekä verkostoitumisen tukemisella.
 • SOOL tarjoaa tietoa jäsenille ajankohtaisista opetus-, kasvatus- ja tutkimusalan asioista.
 • SOOL tarjoaa foorumeita keskustelulle ja yhteistyölle.

TAVOITE:

Jäsenet saavat SOOLin toimistolta, hallitukselta, aluetoimijoilta sekä OAJ:n jäsenpalvelusta asiantuntevaa ja henkilökohtaista jäsenpalvelua.

TOIMENPITEET:

 • SOOL toteuttaa ja kehittää toimintaansa ja jäsenetujaan alueellisesti ja valtakunnallisesti vahvassa yhteistyössä jäsenyhdistysten kanssa ja jäsenistöä kuunnellen.
 • SOOL kerää palautetta toiminnastaan kyselyillä ja selvityksillä sekä paikallisilla tapaamisilla.

VIESTINTÄ JA TIEDOTUS

TAVOITE:

Tehokas, ajankohtainen ja tarkoituksenmukainen viestintä tukee kaikkea SOOLin toimintaa ja sillä varmistetaan liiton vaikuttavuus opettajankoulutuksen asiantuntijana.

TOIMENPITEET:

 • SOOL osallistuu viestinnällään aktiivisesti paikalliseen, valtakunnalliseen ja kansainväliseen eri opettajankoulutusaloja koskevaan keskusteluun.
 • Liiton viestintä koostuu myös jäsenyydestä, jäseneduista ja liiton toiminnasta viestimisestä sekä koulutus- ja kasvatusalan ajankohtaisista asioista.
 • SOOLin viestintä näkyy moneen suuntaan. Viestintään panostetaan ja kohdistetaan resursseja. Viestinnän kohderyhmänä ovat jäsenistön lisäksi myös seuraavat:
  • muut opettajaksi opiskelevat
  • sidosryhmät
  • opettajankoulutuksen asiantuntijat ja päättäjät
  • opetus-, kasvatus- ja tutkimusalan vaikuttajat ja päättäjät sekä
  • opettajankoulutuksesta kiinnostuneet
 • Liitto jatkaa viestintänsä kehittämistä erilaisten viestintäalustojen kautta huomioiden ruotsin- ja englanninkieliset kohderyhmät.
 • Liitto kehittää tapoja tiedottaa jäsenistöä toiminnastaan ja kehittää sitä viestinnällään helpommin lähestyttäväksi.
 • SOOL julkaisee tekemänsä lausunnot ja kannanotot tiedotepalvelun kautta saavuttaakseen jäsenistön lisäksi myös mahdollisimman laajasti sidosryhmiään, poliittisia vaikuttajia ja muita opettajankoulutuksesta kiinnostuneita ja siihen vaikuttavia tahoja.

TAVOITE:

SOOL julkaisee jäsenlehteään Opeopiskelijaa neljä kertaa vuodessa. Jäsenlehti tavoittaa jäsenet ja jäsenlehti nähdään myös vaikuttavana julkaisuna.

TOIMENPITEET:

 • SOOLin hallitus valitsee Opeopiskelijan päätoimittajan ja toimitusneuvoston parhaaksi näkemällään tavalla.
 • Jäsenlehden sisältöä kehitetään suunnitelmallisesti ja jäseniä kuunnellen.
 • Selvitetään Opeopiskelija-lehden ekologista ja taloudellista kannattavuutta sen paperimuodossa.

TALOUS

SOOLin talous perustuu jäsenmaksutuottoihin ja avustuksiin. Liiton taloudenhoidosta vastaa toiminnanjohtaja yhdessä hallituksen kanssa. SOOLin hallitus seuraa säännöllisesti talousarvion toteutumista. Yleisavustusta haetaan Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:ltä. Lisäksi TJS Opintokeskukselta haetaan tukea kurssien, seminaarien ja koulutustilaisuuksien järjestämiseen. Ulkopuolisia projektiavustusmahdollisuuksia haetaan resurssien mukaan ja mielekkään yhteistyön merkeissä. SOOL huomioi omassa talouden suunnittelussaan vaikuttavuuden kasvua ja kohdentaa tavoitteeseen resursseja.

SOOLin toiminta vaatii lähes 100 000 euron puskurin, jotta toimintavuosi voidaan toteuttaa omin varoin ilman lainaa. Liiton kassavirtavaihteluun vaikuttaa se, että jäsenmaksuista saatu tuotto kerrytetään pääosin syksyisin. Toiminnan rahoituksen pääpaino on jäsenmaksutuotoissa, joiden osuutta on kasvatettu jäsenhankintaan panostamalla ja aluetoimintaa tehostamalla. Talouden vakaus ja mahdollisen toiminnan puskurin rakentaminen edellyttää jäsenhankintaan sekä muihin aktiivisiin varainhankintakeinoihin panostamista myös vuonna 2025.

Jaa sivu somessa

Tweet