1.12.2015

Vaadimme yhdenvertaisuutta nuorisolakiin

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee nuorisolain uudistusta, jossa opettaja-, insinööri- ja lääketieteen opiskelijoiden järjestöt rajattaisiin valtionavustusten ulkopuolelle. Järjestöt pitävät rajausta epäoikeudenmukaisena ja täysin perusteettomana.

SOOL, IOL & Medisiinariliitto
KANNANOTTO

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee nuorisolain uudistusta. Uudistettavan lain tavoitteiksi työryhmän esityksenä on muun muassa edistää nuorten osallisuutta, vaikuttamismahdollisuuksia, kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa, yhteisöllisyyttä, toimintaa kansalaisyhteiskunnassa, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista. Mielestämme Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL:illa, Insinööriopiskelijaliitto IOL:lla sekä Suomen Medisiinariliittolla on oma tärkeä tehtävänsä näiden tavoitteiden edistämisessä ja toteutumisessa. Näiden järjestöjen toiminta on nuorten omaehtoisesti johtamaa, suunnittelemaa ja toteuttamaa. Toiminnan keskiössä on koulutuksen kehittäminen vastaamaan opiskelijoiden tarpeita paitsi nyt, mutta myös tulevaisuuden työelämää ja yhteiskuntaa varten. Opiskeluaikana opitut aktiivisen kansalaisuuden taidot sekä osallisuus ja vaikuttamistaidot siirtyvät työelämään ja sieltä välillisesti myös seuraaville sukupolville.

Valtionavulla tuetaan aktiivisesti opiskelijajärjestöjen omaehtoisuutta ja riippumattomuutta sekä ohjataan toimintaa nuorisolain tavoitteiden suuntaan. Nuorisolain uudistusta valmistellut työryhmä esittää kuitenkin valtionapukelpoisuuden poistamista järjestöiltä, joiden pääasiallisena tehtävänä on edistää yhden koulutus-, opinto- tai vastaavan alan opiskelua. Myöskään pääasiallisesti ammatillista järjestäytymistä edistävää järjestöä ei hyväksytä valtionapukelpoiseksi. Ministeriö tulkitsee kirjauksen koskevan vain kolmea nykyisin avustettavaa ja edellä mainittua opiskelijajärjestöä. Tämän perusteella voidaan vetää johtopäätös, että ministeriön mielestä työelämätietoisuus ja ammatillinen kasvu eivät ole nyky-yhteiskunnassa tärkeitä. Paitsi että kirjaus on syrjivä, on se myös tulkinnanvarainen, sillä todellisuudessa edellä mainitut kolme opiskelijajärjestöä kattavat kukin laaja-alaisesti eri opintosuuntauksia ja tieteenaloja, eivätkä oman tulkintansa mukaan edistä ainoastaan yhden alan opiskelua.

Lain tulisi olla yksiselitteinen ja turvata samanlaiset oikeudet kaikille nuorisolaissa määritellyn kohderyhmän jäsenille. Valtionavustuksen myöntämisen kriteerinä tulisi olla toiminnan laatu, laajuus sekä vaikuttavuus, ei järjestöjen järjestäytymisperuste. Mielipiteen- ja yhdistymisvapaus ovat perustuslaillisia (6 §) oikeuksia. Ketään ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan mielipiteen takia, eikä opiskelijajärjestöä voi asettaa eriarvoiseen asemaan sen perusteella, edustaako se yhtä vai useampaa opiskelualaa. Tällainen kolme järjestöä avustuskelpoisuudesta ulosrajaava kirjaus on epäoikeudenmukainen ja täysin perusteeton, joten se tulisi poistaa lakiluonnoksesta.

Ministeriö edellyttää avustettavilta järjestöiltä yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja osallisuutta. Nyt me edellytämme samaa ministeriöltä ja vetoamme lakiehdotuksen 15§ momentin 4 poistamisen puolesta.

Julia Petäjä
pääsihteeri, Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry

Tero Rinne
asiamies, Insinööriopiskelijaliitto IOL ry

Otso Arponen
puheenjohtaja, Suomen Medisiinarililitto


Lisää aiheesta

14.12.2022

Järjestöt: Lukiokoulutuksen rahoituksen leikkurista luovuttava seuraavalla hallituskaudella

OAJ, Lukiolaisten Liitto, Sivistystyönantajat ja SOOL vaativat muutoksia lukiokoulutuksen rahoitukseen. Nuorten hyvinvoinnista ja oppimisen edellytyksistä huolehtiminen olisi tärkeää sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta mutta nykyisellään lukiokoulutuksen rahoitus ei vastaa sen todellisia kustannuksia.

8.12.2022

Korkeakouluissa on huomioitava moninaiset oppijat

Oikeus opiskella kuuluu meistä jokaiselle. SOOLin mukaan korkeakoulutuksen tulee olla aidosti mahdollista ja saavutettavaa erilaisille oppijoille, ja opettajankoulutuksen tulee olla tässä suunnannäyttäjä.

7.12.2022

Opettajaksi opiskelevien eduskuntavaalitavoitteet: Kasvatuksen ja koulutuksen puolella

SOOLin mukaan kasvatuksesta ja koulutuksesta ei ole enää varaa leikata, vaan rahoitusta tulee nostaa. Ehdokkaat voivat allekirjoittaa eduskuntavaalitavoitteet SOOLin sivuilla ja sitoutua olemaan kasvatuksen ja koulutuksen puolella.

17.11.2022

Tanssinopettajasta OAJ:n puheenjohtajaksi

Katarina Murto, 51, valittiin OAJ:n puheenjohtajaksi toukokuussa. Koulutukseltaan Murto on tanssinopettaja ja tanssitaiteen maisteri sekä oikeustieteen kandidaatti ja varatuomari.

14.11.2022

Rauman opettajankoulutuksen alasajo pahentaisi opettajapulaa

OAJ ja SOOL vastustavat jyrkästi Turun yliopiston suunnitelmia siirtää opettajankoulutuksen tutkinto-ohjelmat Raumalta Turkuun. Ne eivät myöskään hyväksy yliopiston ajatuksia lakkauttaa käsityökasvatuksen tutkinto-ohjelma. Järjestöjen mielestä suunnitelmat hankaloittaisivat opettajapulaa entisestään.

Jaa sivu somessa

Tweet