1.12.2015

Vaadimme yhdenvertaisuutta nuorisolakiin

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee nuorisolain uudistusta, jossa opettaja-, insinööri- ja lääketieteen opiskelijoiden järjestöt rajattaisiin valtionavustusten ulkopuolelle. Järjestöt pitävät rajausta epäoikeudenmukaisena ja täysin perusteettomana.

SOOL, IOL & Medisiinariliitto
KANNANOTTO

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee nuorisolain uudistusta. Uudistettavan lain tavoitteiksi työryhmän esityksenä on muun muassa edistää nuorten osallisuutta, vaikuttamismahdollisuuksia, kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa, yhteisöllisyyttä, toimintaa kansalaisyhteiskunnassa, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista. Mielestämme Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL:illa, Insinööriopiskelijaliitto IOL:lla sekä Suomen Medisiinariliittolla on oma tärkeä tehtävänsä näiden tavoitteiden edistämisessä ja toteutumisessa. Näiden järjestöjen toiminta on nuorten omaehtoisesti johtamaa, suunnittelemaa ja toteuttamaa. Toiminnan keskiössä on koulutuksen kehittäminen vastaamaan opiskelijoiden tarpeita paitsi nyt, mutta myös tulevaisuuden työelämää ja yhteiskuntaa varten. Opiskeluaikana opitut aktiivisen kansalaisuuden taidot sekä osallisuus ja vaikuttamistaidot siirtyvät työelämään ja sieltä välillisesti myös seuraaville sukupolville.

Valtionavulla tuetaan aktiivisesti opiskelijajärjestöjen omaehtoisuutta ja riippumattomuutta sekä ohjataan toimintaa nuorisolain tavoitteiden suuntaan. Nuorisolain uudistusta valmistellut työryhmä esittää kuitenkin valtionapukelpoisuuden poistamista järjestöiltä, joiden pääasiallisena tehtävänä on edistää yhden koulutus-, opinto- tai vastaavan alan opiskelua. Myöskään pääasiallisesti ammatillista järjestäytymistä edistävää järjestöä ei hyväksytä valtionapukelpoiseksi. Ministeriö tulkitsee kirjauksen koskevan vain kolmea nykyisin avustettavaa ja edellä mainittua opiskelijajärjestöä. Tämän perusteella voidaan vetää johtopäätös, että ministeriön mielestä työelämätietoisuus ja ammatillinen kasvu eivät ole nyky-yhteiskunnassa tärkeitä. Paitsi että kirjaus on syrjivä, on se myös tulkinnanvarainen, sillä todellisuudessa edellä mainitut kolme opiskelijajärjestöä kattavat kukin laaja-alaisesti eri opintosuuntauksia ja tieteenaloja, eivätkä oman tulkintansa mukaan edistä ainoastaan yhden alan opiskelua.

Lain tulisi olla yksiselitteinen ja turvata samanlaiset oikeudet kaikille nuorisolaissa määritellyn kohderyhmän jäsenille. Valtionavustuksen myöntämisen kriteerinä tulisi olla toiminnan laatu, laajuus sekä vaikuttavuus, ei järjestöjen järjestäytymisperuste. Mielipiteen- ja yhdistymisvapaus ovat perustuslaillisia (6 §) oikeuksia. Ketään ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan mielipiteen takia, eikä opiskelijajärjestöä voi asettaa eriarvoiseen asemaan sen perusteella, edustaako se yhtä vai useampaa opiskelualaa. Tällainen kolme järjestöä avustuskelpoisuudesta ulosrajaava kirjaus on epäoikeudenmukainen ja täysin perusteeton, joten se tulisi poistaa lakiluonnoksesta.

Ministeriö edellyttää avustettavilta järjestöiltä yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja osallisuutta. Nyt me edellytämme samaa ministeriöltä ja vetoamme lakiehdotuksen 15§ momentin 4 poistamisen puolesta.

Julia Petäjä
pääsihteeri, Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry

Tero Rinne
asiamies, Insinööriopiskelijaliitto IOL ry

Otso Arponen
puheenjohtaja, Suomen Medisiinarililitto


Lisää aiheesta

19.9.2022

Laadukas opettajankoulutus vaatii kohdennettua rahoitusta

Laadukasta opettajankoulutusta ei ole ilman riittäviä ja kohdennettuja resursseja. Opettajankoulutukseen panostaminen on SOOLin mukaan yksi olennaisimmista ratkaisuista opettajapulaan.

19.8.2022

Varhaiskasvatuksen opettajien kelpoisuusvaatimuksia ei pidä väljentää

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen on esittänyt varhaiskasvatuslain muuttamista niin, että päiväkoteihin ja esiopetukseen voisi helpommin palkata ammattikorkeakoulutuksen saanutta henkilökuntaa. SOOLin mukaan varhaiskasvatuksessa opetuksen pedagoginen vastuu tulee olla jatkossakin yliopistokoulutuksen saaneilla varhaiskasvatuksen opettajilla.

8.8.2022

Riku Oras SOOLin toiminnanjohtajaksi

Opettajaksi opiskelevien liiton uutena toiminnanjohtajana ja OAJ:n opiskelijatoiminnan asiantuntijana on aloittanut kasvatustieteen maisteri Riku Oras. Samalla koordinaattoriksi SOOLin toimistolle palaa tehtävää aiemminkin hoitanut Saara Vuorinen.

19.5.2022

Olli Luukkaisesta SOOLin kunniajäsen

OAJ:n puheenjohtajan tehtävät tänä keväänä jättänyt Olli Luukkainen on SOOLin ensimmäinen kunniajäsen. Nykyisten sääntöjen perusteella liiton kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on erityisellä tavalla toiminut SOOLin ja opettajaksi opiskelevien hyväksi.

5.5.2022

Kampuksilla: Tila- ja yhdenvertaisuuskysymyksiä

SOOL on jäsenistön ja jäsenyhdistystensä tukena kaikessa edunvalvonnassa, tarvittaessa myös paikallisesti kaikilla kampuksilla. Tässä tilannekatsaukset Tampereelta, Espoosta, Raumalta, Joensuusta ja Jyväskylästä.

Jaa sivu somessa

Tweet