21.10.2016

Opettajankoulutukseen lisättävä tietoa sukupuolen moninaisuudesta

SOOL vaatii, että sukupuolen moninaisuus, sukupuolisensitiivisyys ja sukupuolten tasa-arvo nostetaan teemoina osaksi opettajien peruskoulutusta. Opetus- ja kasvatusalan ammattilaisten tulee olla tietoisia sukupuolen moninaisuudesta sekä pyrkiä määrätietoisesti ja suunnitelmallisesti edistämään yhdenvertaisuutta.

KANNANOTTO

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL on huolissaan opettajankoulutuksen tarjoaman sukupuolen moninaisuuteen liittyvän osaamisen riittävyydestä. Opettajankoulutuksessa tulee tiedostaa sukupuolittuneet käytännöt ja välttää niitä, jotta opettajaksi opiskelevat osaavat kyseenalaistaa vastaavat toimintatavat ja ajatusmallit myös työelämässä. Kasvatusta ja koulutusta on tarkasteltava myös yhteiskunnallisen tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Opiskelijoiden tulee opintojen aikana löytää keinoja tunnistaa, reflektoida ja rikkoa omia stereotyyppisiä käsityksiään sukupuolesta.

Opettajalta edellytetään ammattitaitoa oppimisen haasteiden ymmärtämisestä, moninaisuuden kohtaamisesta sekä sukupuolisensitiivisyydestä. Jokaisella opettajalla tulee olla kyky kohdata erilaisista taustoista tulevia oppilaita sekä edistää heidän oppimistaan. Oppilaitoksilta vaaditaan edelläkävijyyttä tasa-arvoon liittyvissä kysymyksissä, ja niiden tehtävä on kouluttaa avarakatseisia tulevaisuuden tekijöitä. Jotta edelläkävijyys saavutetaan, täytyy kasvatus- ja koulutusalan ammattilaisten olla tietoisia sukupuolen moninaisuudesta sekä pyrkiä määrätietoisesti ja suunnitelmallisesti edistämään yhdenvertaisuutta.

SOOL on huolissaan sukupuolivähemmistöihin kuuluvien lasten ja nuorten kokemasta syrjinnästä oppilaitoksissa. Kaikkia sukupuolia tulee kohdella yhdenvertaisesti, eikä sukupuolen tulisi nousta yksilöä määrittäväksi tekijäksi.

– Nyky-yhteiskunnassa liian moni pelkää toteuttaa todellista sukupuoli-identiteettiään. Jotta tulevaisuudessa jokainen voi olla avoimesti oma itsensä, asennemuutoksen on lähdettävä opettajankoulutuksesta ja sitä kautta oppilaitoksista, toteaa puheenjohtaja Noora Korhonen.

SOOL vaatii, että sukupuolen moninaisuus, sukupuolisensitiivisyys ja sukupuolien tasa-arvo nostetaan teemoina osaksi opettajan peruskoulutusta. Sukupuolisensitiivisyys ei tarkoita, että sukupuolen moninaisuus olisi tabu, vaan yhteiskunnan luomista sukupuolinormeista täytyy käydä avointa keskustelua. 

Kaikki tytöt eivät ole prinsessoja eivätkä kaikki pojat rämäpäisiä seikkailijoita – eikä opettajan tehtävä ole kasvattaa heistä vain sellaisia.

 


Taustaa:

Anssi Pirttijärvi: Perusopetuksen lisättävä tietoa sukupuolen moninaisuudesta

”Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvat lapset ja nuoret kokevat syrjintää ja häirintää huomattavasti enemmän kuin lapset ja nuoret keskimäärin. Liian moni ei uskalla olla avoimesti oma itsensä. Koulujen opetuksessa on aikaisemmin puhuttu näistä asioista liian vähän.”

”Jokaisella koululla ja oppilaitoksella tulisi olla suunnitelma, miten edistää sukupuolten tasa-arvoa, mukaan lukien sukupuolen moninaisuutta sekä miten toimia sukupuoleen perustuvaa syrjintää ja häirintää vastaan.”

Sosiaali- ja terveysministeriö: Tasa-arvolaki, oppilaitokset ja sukupuolen moninaisuus

”Jokaisen koulutuksen järjestäjän ja oppilaitosyhteisön jäsenen on hyvä tuntea perusasiat sukupuolen moninaisuudesta ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien kokemasta syrjinnästä.”

OAJ: Tasa-arvon tiekartta

”Esimerkiksi sukupuolisensitiivisyys, oppimisen haasteiden ymmärtäminen ja moninaisuuden kohtaaminen ovat tärkeä osa tämän päivän opettajan ammattitaitoa. Opettajankoulutuksella on keskeinen rooli sen varmistamisessa, että jokaisella opettajalla on kyky kohdata erilaisista taustoista tulevia oppijoita ja edistää heidän oppimistaan.”

”Koulutuksessa pitää myös tarkastella kasvatuksen ja koulutuksen roolia yhteiskunnallisen tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta.”

”Koulujen ja oppilaitosten pitää olla edelläkävijöitä tasa-arvokysymyksissä, koska ne huolehtivat tulevaisuuden yhteiskunnan rakentajien kouluttamisesta. Korkeakoulut ja oppilaitokset luovat tasa-arvoisia käytäntöjä ja suvaitsevaa ilmapiiriä työmarkkinoille valmistuville ja täten kehittävät työelämää. Koulutus- ja kasvatuspalveluiden yhdenvertaisuuden ja laadun parantamisen on oltava keskeinen koulutuksen pitkän aikavälin tavoite, jonka eteen on tehtävä määrätietoisesti töitä.”

SOOLin yhdenvertaisuusohjelma

”Kaikkia sukupuolia tulee kohdella täysin yhdenvertaisesti, eikä sukupuolen tulisi nousta yksilöä määrittäväksi tekijäksi. Opettajankoulutuksessa tulee myös tiedostaa sukupuolittuneet käytännöt ja välttää niitä. Yksilöä ei tule kohdella sukupuolensa edustajana puheen eikä käytännön tasoilla.”


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet