Liittokokous

Liittokokouksessa SOOLin ylintä päätösvaltaa käyttävät jäsenyhdistysten nimeämät kokousedustajat. Sääntömääräinen liittokokous pidetään maalis-huhtikuun aikana ja sen kutsuu koolle liiton hallitus.

SOOL on opettajaksi opiskelevien yhteistyöjärjestö, jonka ovat perustaneet sen jäsenyhdistykset. Liittokokouksessa jäsenyhdistysten edustajat käyttävät liiton ylintä päätösvaltaa.

SOOLin sääntömääräinen liittokokous pidetttiin Helsingissä 20.–21.4.2024. 

Kirjallinen kutsu liittokokoukseen on lähetettävä jäsenyhdistyksille viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta. Esityslista ja kokouksessa esille tulevien asioiden käsittelyä varten tarvittavat asiakirjat on lähetettävä jäsenyhdistyksille viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Aloitteet tai muut asiat, jotka jäsenyhdistys haluaa liittokokouksen käsiteltäväksi tulee ilmoittaa liiton hallitukselle viimeistään kolme viikkoa ennen asianomaista liittokokousta.

Varsinaisessa liittokokouksessa käsiteltävät asiat

  • esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
  • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  • vahvistetaan liiton kuluvan toimikauden toimintasuunnitelma ja talousarvio
  • vahvistetaan suunnitelmat liiton seuraavan toimikauden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
  • päätetään liiton jäsenmaksun suuruudesta, kantotavasta ja ajankohdasta
  • valitaan seuraavaksi hallituksen toimikaudeksi liiton puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen kahdeksan varsinaista jäsentä
  • valitaan vuodeksi kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja heidän henkilökohtaiset varatilintarkastajansa
  • käsitellään muut esityslistassa mainitut asiat

Jäsenyhdistysten äänimäärä

Jäsenyhdistysten äänimäärä määräytyy liiton jäsenmaksun maksaneiden jäsenten lukumäärän mukaan liittokokousta edeltävän kuukauden ensimmäisenä päivänä siten, että jäsenyhdistyksellä on yksi ääni jokaista alkavaa viittäkymmentä liiton jäsentä kohden. Liiton henkilöjäsenillä* ei ole äänioikeutta.

Jäsenyhdistyksen äänioikeuden käyttäjien edustus määräytyy samoin kuin jäsenyhdistyksen äänimäärä kuitenkin siten, että kukin jäsenyhdistys saa lähettää enintään kolme äänivaltaista edustajaa. Jäsenyhdistys voi valtuuttaa äänivaltaiset edustajansa käyttämään jäsenyhdistyksen koko äänimäärään.

Jäsenyhdistyksen äänivaltaisella liittokokousedustajalla tai hänen varaedustajallaan tulee olla asianmukainen valtakirja.

Ylimääräinen liittokokous

Liiton hallitus voi kutsua koolle ylimääräisen liittokokouksen, mikäli se kokouksessaan niin tiettyä asiaa varten päättää. Ylimääräinen liittokokous on myös kutsuttava koolle, jos yksi kymmenesosa jäsenyhdistyksistä sitä ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää.

Ylimääräisessä liittokokouksessa käsitellään vain ne asiat, joita varten se on koolle kutsuttu.

*) Liiton henkilöjäsenet ovat sellaisia SOOLin jäseniä, jotka eivät voi kuulua mihinkään SOOLin jäsenyhdistykseen. Henkilöjäsenillä ei ole äänioikeutta liittokokouksessa, mutta he ovat vaalikelpoisia henkilövaaleissa.

Jaa sivu somessa

Tweet