29.1.2020

Sinä valmistut monipuoliseen asiantuntijatehtävään

Hei tuleva opettaja, kasvatusalan asiantuntija! Tiedätkö, millaista osaamista sinulla on tai millaisia taitoja voisit ammatillisen osaamisesi näkökulmasta tulevaisuudessa kehittää?

SANNA HANGELIN & ANNI HOLMSTRÖM
Opeopiskelija 1/20


Kirjoittajat Sanna Hangelin ja Anni Holmström ovat luokanopettajia ja OVET-hankkeen projektitutkijoita Turun yliopistosta.

Perinteisesti opettajan ammattiin liitetään muun muassa luokanhallintaan ja pedagogiikkaan liittyviä taitoja, mutta nykypäivän muuttuva maailma ja sen myötä muuttunut opettajan työnkuva edellyttävät monipuolisesti muutakin osaamista. Tämän päivän ja tulevaisuuden koulumaailmassa tulet toimimaan niin oppilaidesi ohjaajana, samanaikaisopettajana, kasvatusvastuun jakajana kuin moniammatillisen tiimin jäsenenäkin. Opettajuudelle asetettavat odotukset ja toiveet seuraavat jatkuvasti aikamme muutoksia, mikä puolestaan tarjoaa jokaisen opettajan ammatilliselle kehittymiselle sekä haasteita että mahdollisuuksia.

”Moninaistuva yhteiskunta
edellyttää opettajalta
aiempaa suurempaa herkkyyttä
ja tietoisuutta toimia
erilaisten ihmisten kanssa.”

Kaiken muutosmyllerryksen keskellä lienee syytä pohtia, millaisia taitoja nykypäivän opettaja oikeastaan tarvitsee sekä millaisilla kriteereillä uusia opettajia tulevaisuudessa valitaan opettajankoulutukseen. Näiden kysymysten pohjalta on valtakunnallisessa OVET-hankkeessa Turun yliopiston hankejohtaja Anu Warinowskin sekä Jyväskylän yliopiston apulaisprofessori Riitta-Leena Metsäpellon johtamana kehitetty opettajan laaja-alaista asiantuntijuutta kuvaava Moniulotteinen opettajan osaamisen malli (MAP).

Malli perustuu yliopistojen yhteiseen näkemykseen opettajuudesta, ja siihen pohjautuvat myös opettajankoulutusten uudistuvat soveltuvuuskokeet. Opettajankoulutukset siirtyvät keväällä 2020 yhteisvalintaan, ja valinnassa ovat mukana kaikki maamme suomen- ja ruotsinkieliset yliopistot, joissa on opettajankoulutusyksikkö. Uudistuksella on pyritty erityisesti opiskelijoiden tasavertaiseen arviointiin sekä valintakoeprosessin helpottamiseen hakijoiden näkökulmasta.

Opettajan osaamisen malli kokoaa yhteen opettajan ammatin keskeisimmät osaamisalueet sekä sen, miten eri osaamisalueisiin sisältyvät taidot ilmenevät työn eri tasoilla. Tavoitteena oli tuoda näkyväksi opettajan ammatin laaja-alainen vaikuttavuus sekä kaikki se osaaminen ja asiantuntijuus, jota opettajilla on.

Malli jakaa opettajan osaamisen viiteen eri osa-alueeseen, jotka on esitetty mallin vasemmassa laidassa. Osaamisalueiden mukaan opettajan on työssään hallittava opetuksen ja oppimisen tietoperusta (1) sekä kognitiiviset (2) ja sosiaaliset taidot (3). Lisäksi keskiöön nousevat opettajan persoonalliset orientaatiot (4) sekä taidot pitää huolta omasta ammatillisesta hyvinvoinnistaan (5).

Ensimmäinen osaamisalue, opetuksen ja oppimisen tietoperusta, kuvaa opettajan pedagogista ja sisällöllistä tietopohjaa sekä työssä omaksuttavaa käytännöllistä ja kontekstuaalista tietoa. Näiden tietojensa pohjalta opettaja rakentaa päivittäiset opetustilanteet oppijaryhmänsä huomioiden. Opettaja tarvitsee myös kognitiivisia taitoja, kuten ongelmanratkaisua, luovuutta sekä kriittistä ajattelua, jotta hänen on mahdollista kohdata moninaiset tilanteet koulun arjessa.

Edellisten lisäksi keskeisenä osaamisalueena voidaan pitää opettajan sosiaalisia taitoja, sillä tutkimustenkin mukaan näihin sisältyvät vuorovaikutus- ja tunnetaidot ovat erityisen tärkeitä opettajan työssä. Moninaistuva yhteiskunta edellyttää opettajalta aiempaa suurempaa herkkyyttä ja tietoisuutta toimia erilaisten ja erilaisista taustoista tulevien ihmisten kanssa.

Vuorovaikutteisessa työssä korostuvat myös opettajan persoonalliset orientaatiot, kuten minäkäsitykset, ammatillinen identiteetti sekä uskomukset ja arvot. Nämä persoonalliset orientaatiot ovat samalla yhteydessä opettajan ammatilliseen hyvinvointiin, joka nähdään erottamattomana osana opettajan osaamista. Ammatillisesta hyvinvoinnistaan huolehtiva opettaja voi hyvin työssään, hallitsee stressiä ja on joustava muutoksille.

Viiden osaamisalueen ja niihin sisältyvien taitojensa pohjalta opettaja toimii päivittäin koulun arjessa ja tekee erilaisia ratkaisuja tilannekohtaisten taitojensa avulla. Opettajan on jatkuvasti havainnoitava ja tulkittava oppijaryhmänsä toimintaa sekä tehtävä päätöksiä sopivien opetusmenetelmien käytöstä oppimisympäristön ja olosuhteiden mukaan.

Kaikki tämä osaaminen ja käytännöt näkyvät päivittäisessä työssä erityisesti yksilön ja ryhmän tasolla. Etenkin oppijoiden oppimisen, motivaation ja hyvinvoinnin lisääminen lienevätkin opettajan työn keskeisimpiä tavoitteita.

Tämän päivän jaetun osaamisen kulttuurissa korostuvat lisäksi yksittäisen opettajan vaikutukset organisaation tasolla, sillä jokaisella opettajalla on tärkeä osansa moniammatillisen tiimin jäsenenä sekä koko koulun toimintakulttuurin luojana. Kouluyhteisön ulkopuolella opettajan vaikutukset voivat parhaassa tapauksessa ulottua paikalliselle, kansalliselle ja kansainvälisellekin tasolle.

”Uudessa yhteisvalinnassa
hakijat voivat yhteen

soveltuvuuskokeeseen osallistumalla
hakea useaan eri opettajankoulutukseen.”

Opettajan osaamisen malli on kehitetty kuvaamaan opettajuutta ja opettajan asiantuntijuutta yleisellä tasolla. Näin ollen mallin katsotaan sopivan erilaisille opettajille aina varhaiskasvatuksesta aineenopetukseen ja ohjausalaan saakka.

Eri ammattiryhmien välillä muun muassa sisältötiedon painotukset voivat poiketa suurestikin toisistaan, kuten poikkeavat asiantuntijuuden vahvuusalueet myös yksittäisten opettajien välillä. Yleisellä tasolla opettajan osaamisen katsotaan kuitenkin sisältävän kaikille ammattiryhmille yhteisiä taitoja ja tietoja. Tämän ajatuksen mukaisesti eri opettajankoulutusten opiskelijavalinnat uudistuvat vuonna 2020 koko Suomessa.

Uudessa yhteisvalinnassa hakijat voivat yhteen soveltuvuuskokeeseen osallistumalla hakea usean eri yliopiston opettajankoulutukseen sekä kunkin yliopiston sisällä useaan eri opettajankoulutukseen. Keväällä 2020 yhteisvalinnassa ovat mukana luokanopettajan, erityisopettajan, käsityön ja kotitalouden aineenopettajan, varhaiskasvatuksen opettajan sekä ohjausalan koulutukset.

Uskomattoman laajasti asiantuntijuutta ja osaamista opettajilta löytyy, ja melkoinen vaikutus on yksittäisenkin opettajan työllä, vai mitä? Muistathan tämän paitsi nykyisten opintojesi aikana myös tulevassa työssäsi, minne ikinä päädytkin.

Me OVET-hankkeessa näemme, että opettajan osaaminen on jatkuva kehitysprosessi, joka alkaa jo ennen koulutukseen hakeutumista ja kehittyy koulutuksen aikana sekä edelleen opettajan ollessa työelämässä. Omaa asiantuntijuuttaan on tärkeää ylläpitää ja edelleen kehittää koko tämän jatkumon ajan. Kokonaisuutta ajatellen on myös tärkeää pohtia, millaisia uusia opiskelijoita ja millä menetelmin opettajankoulutukset tulevaisuudessa valitsevat.


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet