17.11.2023

Miksi opiskelisi sitä mitä jo osaa? Osaamiskiekko.fi auttaa opettajaa osaamisen tunnistamisessa

Harrastuksissa ja vapaa-ajan koulutuksissa kertyy hyödyllistä osaamista, jota opiskelijan kannattaa tarjota osaksi tutkintoa. Osaavatko opettajat riittävän hyvin tunnistaa ja tunnustaa muualla hankittua osaamista? Osaamiskiekko.fi vertailee koulutuksien sisältöjä tekoälyn avulla.

LAURA KALERVO
Opeopiskelija 4/23


Kuva: Unsplash

Monilla opiskelijoilla on tutkinto-opiskelua aloittaessaan teemaan sopivaa jo ennestään hankittua osaamista. Osaaminen voi olla peräisin esimerkiksi harrastuksista, järjestökoulutuksista, työkokemuksesta tai itsenäisestä opiskelusta. Tämän osaamisen tunnistaminen voi olla opettajalle haastavaa, jos opiskelija ei tuo asiaa itse aktiivisesti esille tai osaa kertoa osaamisestaan luotettavasti.

Opettajien tehtävä on tunnistaa opiskelijoiden vahvuudet ja kehityskohteet. Opiskelijan muualla hankkima osaaminen voi olla epämuodollista ja vaikeasti mitattavissa olevaa, kuten vapaaehtoistyössä hankittua osaamista tai vapaan sivistystyön koulutusta. Opettajilla on siis edessään haaste tunnistaa tällainen osaaminen ja arvioida sen merkitystä ja käyttökelpoisuutta opiskelijan koulutuspolulla. 

Opiskelijan motivaation nostaminen ja opintojen vauhdittaminen kannattaa

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen on hyödyllistä opiskelijoiden motivaation kannalta. Kun opiskelijat huomaavat, että heidän jo olemassa olevaa osaamistaan arvostetaan ja hyödynnetään, he voivat kokea esimerkiksi suurempaa sitoutumista opintoihin. Tämä voi myös nopeuttaa opiskelijoiden etenemistä ja mahdollisesti säästää heidän aikaansa ja resurssejaan syventyä heitä kiinnostaviin uusiin asioihin. Tämä koskee erityisesti aikuisena alaa vaihtavia uudelle alalle kouluttautujia.

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen haasteet opettajan työssä

Opettajan haasteena voi kuitenkin olla aiemman osaamisen sisällön ja tason arvioinnin luotettavuus sekä vertailukelpoisuus. Mitä vapaan sivistystyön koulutuksissa on opittu? Miten osaamista on arvioitu? Miten opettajat voivat varmistaa, että eri opiskelijoiden aiempi osaaminen arvioidaan oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti? Ja miten opiskelija saa todistettua hankitun osaamisensa vakuuttavasti?

Opiskelijalla saattaa olla opintopisteytettyjä todistuksia esimerkiksi järjestökoulutuksista tai jopa merkintä Koski-rekisterissä muusta vapaan sivistystyön koulutukista. Näiden avulla pääsee pitkälle osaamisen todistamisessa, mutta mistä voisi tietää paremmin mitä sisältöjä näissä koulutuksissa on käsitelty, eli mitä opiskelija koulutuksen käytyään osaa.

Tekoäly opettajan tukena osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa

Opettajan tueksi on kehitetty Osaamiskiekko.fi -verkkopalvelu, jossa vapaan sivistystyön koulutuksia vertaillaan tutkintoon johtaviin koulutuksiin. Vapaa-ajan kurssit ja tutkintoon johtavat koulutukset sisältävät paljon samoja teemoja ja tuottavat samaa osaamista. Osaamiskiekon avulla opettaja voi tutustua helposti niihin vapaan sivistystyön koulutuksiin, joita todennäköisesti hänen opettamaansa tutkintoon tullaan tarjoamaan. 

Opiskelijan esittämien todistuksien aitouden voi jatkossa tarkistaa Koski-rekisteristä ja ePerusteista saatava tieto vapaan sivistystyön koulutuksen sisällöstä, osaamistavoitteista ja arvioinnista on luotettavaa. Osaamiskiekko löytää yhteneväisyydet koulutussisällöistä aina uusimman ja ajantasaisimman tiedon pohjalta. Näin tuoreiden vapaa-ajan kurssisuoritusten sisällyttäminen tutkintoon helpottuu merkittävästi. Opettaja voi myös valmistella valmiiksi sopivat lisätehtävät täydentämään osaamista esimerkiksi vaadittavalla teoriatiedolla.

Miten Osaamiskiekko.fi toimii?

Osaamiskiekossa tekoäly vertailee vapaan sivistystyön koulutuksien ja tutkintoon johtavien koulutuksien sisältöjä. Osaamiskiekko saa datansa Opetushallituksen ylläpitämästä ePerusteet-palvelusta sekä ammattikorkeakoulujen verkkosivujen opinto-oppaista. ePerusteista saadaan tiedot ammatillisista perustutkinnoista, ammattitutkinnoista, erikoisammattitutkinnoista ja lukiokoulutuksesta. Ammattikorkeakoulujen opinto-oppaissa on sekä alempia että ylempiä amk-tutkintoja. Jatkossa dataa päivitetään säännöllisesti ja mukaan vertailuun tulee lisää vapaan sivistystyön koulutuksia sitä mukaa kun niitä ePerusteisiin viedään. 

Osaamiskiekon hakukoneessa valitaan ensin, etsitäänkö tutkintoa vai vapaa-ajan kurssia. Kattavat hakuominaisuudet auttavat löytämään koulutuksia. Tutkintokoulutuksia voi hakea koulutusalan tai koulutustason mukaan. Ammattikorkeakouluja voi hakea oppilaitoksen nimellä.

Kun tutkinto ja vapaa-ajan kurssi on valittu vertailuun, antaa Osaamiskiekko suosituksen siitä, mitä vapaan sivistystyön koulutuksen sisältöjä tutkintoon voisi sisällyttää. Suositus kertoo ne tutkinnonosat, joissa yhteneväisyyksiä havaittiin. Hahmottamisessa auttavat avainsanat, jotka kertovat siitä, mitä sanoja tekoäly käytti löytäessään yhtenevyyden. Osaamiskiekko tarjoaa suosituksia ja ehdotuksia hyväksiluvulle. Opiskelijan on sovittava korvaavuudesta kuitenkin aina yhdessä opettajan kanssa.

Opettajan työtä helpottava Osaamiskiekko kannattaa ottaa käyttöön ja tutkia, miten se auttaa aiemmin hankitun osaamisen sisällyttämisessä tutkintoon. Osaamiskiekko on maksuton palvelu kaikille käyttäjille ja sen kehitystyötä jatketaan vastaamaan vieläkin paremmin opettajien tarpeisiin.


Mikä Osaamiskiekko.fi?

  • Osaamiskiekossa tekoäly vertailee vapaan sivistystyön koulutuksien ja tutkintoon johtavien koulutuksien sisältöjä.
  • Data saadaan ePerusteista ja ammattikorkeakoulujen verkkosivuilta.
  • Osaamiskiekon löytämiä osumia voi hyödyntää oppilaitoksissa tarjoamalla harrastuksissa ja vapaa-ajalla hankittua osaamista osaksi tutkintoa.
  • Osaamiskiekko on maksuton palvelu kaikille käyttäjille. Kehittämistyön on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö. Osaamiskiekon on kehittänyt Osaamiskeskus Kentauri.

Kirjoittaja on Osaamiskiekko-asiantuntija Osaamiskeskus Kentaurissa.


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet