27.8.2020

Harkka edessä? Ota haltuun uudet suositukset

SOOLin harjoittelusuositukset on tarkoitettu sekä opiskelijoiden että ohjaajien käyttöön.

VILI PELTOMÄKI & MARKUS HELIN
Opeopiskelija 3/20

SOOL on opeopiskelijoiden edunvalvontajärjestö, mutta miten etujamme käytännössä ajetaan? Edunvalvonta ei tarkoita vain sitä, että ongelmiin puututaan, kun niitä kohdataan.

SOOL haluaa ennaltaehkäistä ongelmatilanteiden syntymistä helpottamalla keskusteluyhteyttä opiskelijoiden ja opettajankouluttajien välillä sekä lisäämällä opiskelijoiden tietoutta heidän omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Tätä varten SOOL on laatinut Suositukset ohjatulle opetusharjoittelulle.

Yhteiset tavoitteet

Ennen seuraavaa ohjattua opetusharjoitteluasi käy klikkaamassa itsesi SOOLin nettisivuille tai nappaa käteesi printtiversio esimerkiksi paikalliselta aluetoimijaltasi. SOOL päivitti suositukset viime lukuvuoden aikana vastaamaan uusia opetussuunnitelmia sekä liiton tavoitteita opettajankoulutuksen kehittämiseksi.

Suositukset sisältää nimensä mukaisesti suositukset siitä, mitä asioita opetusharjoitteluissa tulisi huomioida sekä vinkkejä niiden toteuttamiseen. Suositukset on päivitetty yhdessä opettajankouluttajien yhteistyöverkosto eNorssin kanssa. Harkkaohjaajien kanssa keskustelimme siitä, miten voisimme auttaa opiskelijoita ja opettajia ymmärtämään toisiaan paremmin. Suositusten uutena tavoitteena onkin kehittää opiskelijoiden ja opettajien välistä vuorovaikutusta, sillä meillä on yhteinen tavoite – kouluttaa maailman parhaita opettajia. Suositukset on tarkoitettu siis sekä opiskelijoiden, ohjaajien, että koulutusyksiköiden käyttöön.

Suositukset pähkinänkuoressa – otteita suosituksista

HARJOITTELUN SISÄLTÖ: Ohjatun harjoittelun tarkoituksena on antaa mahdollisimman kattava ja realistinen kuva opettajan työstä sekä vahvistaa ja kehittää omaa opettajan ammatti-identiteettiä onnistumisten kautta.

HARJOITTELIJOIDEN HYVINVOINTI: Ohjaavan opettajan mentorointi ja vinkit jaksamiseen ovat opiskelijalle kullan arvoisia. Opiskelijaa on ohjattava suunnittelemaan oppitunteja niin, että käytetty työmäärä pysyy kohtuullisena opiskelijan hyvinvointiin ja harjoittelun opintopisteisiin nähden.

OPISKELIJALLE: Harjoittelussa olet oppilaalle turvallinen aikuinen, ja osaltasi vastuussa tämän oppimisesta. Valmistaudu harjoitteluun hyvin kertaamalla jo oppimaasi. Harjoittelussa saa epäonnistua, koita oppia virheistä ja nauti onnistumisista.

HARJOITTELUNOHJAAJALLE: Palaute opiskelijalle tulee olla kannustavaa, rakentavaa ja perusteltua. Vaadi perusteluja opiskelijan tekemiin ratkaisuihin. Esitä vaihtoehtoisia näkökulmia. Rohkaise opiskelijaa kokeilemaan ja onnistumaan epämukavuusalueellaan.

OPETTAJANKOULUTUSYKSILÖLLE: Yliopiston/ammattikorkeakoulun vastuulla on harjoitteluiden järjestäminen ja niille selkeiden tavoitteiden antaminen. Opettajankoulutusyksikön, harjoittelupaikan ja opiskelijan välinen kommunikaatio tulee olla sujuvaa ja jatkuvaa sekä harjoittelua ennen että sen aikana.

HARJOITTELUPAIKAT: Harjoittelu ei saa aiheuttaa harjoittelijalle ylimääräisiä kustannuksia. Vähintään yksi harjoittelu tulee saada suorittaa itse valitsemassa oppilaitoksessa tai muussa pedagogisesti perustellussa harjoittelupaikassa.

ARVIOINTI JA PALAUTE: Palautteen ja arvioinnin on oltava jatkuvaa ja vuorovaikutteista opiskelijan ja ohjaavan opettajan välillä koko opetusharjoittelun ajan. Opiskelijalla on velvollisuus ottaa palaute vastaan ja tarvittaessa hyödyntää sitä omassa opetuksessaan. Ohjaajalta saatavan palautteen ja itsearvioinnin lisäksi opiskelijan on opittava antamaan kohdennettua vertaispalautetta.

HARJOITTELU JA OPETUSSUUNNITELMA: Opiskelijat tulee opintojen aikana perehdyttää harjoitteluoppilaitoksen opetussuunnitelman käyttöön opetuksen työkaluna. Opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus harjoitella opetussuunnitelmien linjaamaa arvokasvatusta. Opetusharjoittelun tulee antaa opiskelijalle taitoja opettaa kestävää kehitystä oppiainerajat ylittävänä teemana.

TYÖELÄMÄTAITOJEN HARJOITTELU: Harjoittelijalla tulee olla tiedossa, miten oppilaitoksessa käsitellään kiusaamista, syrjintää ja miten niihin puututaan, sekä miten oppilaitoksessa kasvatetaan sukupuolisensitiivisellä otteella.

APUA JA TUKEA OPISKELIJALLE: Pyydä rohkeasti apua harkkaohjaajaltasi. Jokaisella harjoittelulla on harjoittelukoordinaattori ja vastaavat opettajat, jotka vastaavat kysymyksiin harjoittelusta ja ovat päävastuussa sen toteuttamisessa. Ongelmatilanteissa edunvalvonnallista apua saat omalta opiskelijajärjestöltäsi, paikalliselta ylioppilas-/opiskelijakunnaltasi sekä SOOLilta.

Tsemppiä tuleviin harjoitteluihin!


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet