18.11.2021

Voi hyvin tulevassa työssäsi

Tunnekuormitusta on mahdollista vähentää.

SARI AKSBERG
Opeopiskelija 4/21


Kuva: Unsplash

Olet valinnut alan, jonka työssä on hyvä imu. Opetus- ja kasvatusalalla työ koetaan merkitykselliseksi ja sen toteuttamisessa on paljon vapautta ja vaikutusmahdollisuuksia. Kohtaamiset eri ikäisten ihmisten kanssa ovat usein intensiivisiä ja voimaannuttavia. Voidaan sanoa, että olet valinnut uran vaativassa asiantuntijatehtävässä.

Selvitysten mukaan opettajat innostuvatkin työstään useasti ja kokevat yhteisössä yksintyöskentelyn vähentyneen ja ryhmätyötaitojen lisääntyneen. Työn itsenäisyys ja kehittymismyönteisyys, työn tulosten näkeminen ja saatu palaute, yhteisön ja esihenkilön tuki ja arvostus ovat keskeisiä voimavaratekijöitä. Työn voimavaratekijöillä on todettu olevan myönteinen yhteys työn imuun. 

Tunnekuormitusta on mahdollista vähentää 

Opetus- ja kasvatusalan henkilöstö kohtaa työssään myös turvallisuusriskejä, kuten psyykkistä, sosiaalista tai fyysistä kuormitusta, häirintää tai väkivaltaa. Turvallisuuskysymysten tulisi sisältyä paremmin päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten johtamiseen sekä henkilökunnan peruskoulutukseen. Oman alan työsuojelun painopisteisiin kannattaa perehtyä jo opiskeluaikana.

Esimerkiksi opettajana työskentely on sosiaalisesti ja tiedollisesti intensiivistä. Työ edellyttää joustamista ja kykyä sopeutua nopeasti erilaisiin tehtäviin ja tilanteisiin. Lisäksi opettajalta vaaditaan kykyä oppia uutta muuttuvassa ympäristössä ja siksi kykyä kehittää omaa työtään jatkuvasti.

Koulutus auttaa hallitsemaan aina suurempia asiakokonaisuuksia ja kokemus priorisoimaan tietotulvaa. Terveyden kannalta on tärkeää huomata, että henkinen ja sosiaalinen ylikuormitus vaikuttavat aivojen hyvinvointiin ja pitkään jatkuessa ne aiheuttavat pysyvästi fysiologisia muutoksia aivoihin. 

Tunnekuorma on usein lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa työskentelevillä suuri, mikä heikentää kognitiivista ergonomiaa. Tunnekuormitus vaikuttaa yhdessä tekemiseen, ja toisaalta yhteistyön laatu vaikuttaa myös tunnekuormituksen hallintaan ja yhteisön ilmapiiriin. 

Kuormitusta voidaan vähentää esimerkiksi työnohjauksella ja mentoroinnilla. Esihenkilön tuki, työyhteisön tuki ja uusien ammattilaisten perehdyttäminen on hyvin tärkeää tunnekuormituksen hallinnassa. Tunneylikuormitus vaikuttaa myös aivojen hyvinvointiin. Tunnekuorman purkamisen keinoista pitää puhua työpaikalla yhteisesti. 

Työntekijän terveyttä suojaa lainsäädäntö

Opetus- ja kasvatusalalla koetaan väkivaltaa ja väkivallan uhkaa arjen työssä pääosin lasten ja oppilaiden taholta. Väkivaltatilanteet aiheuttavat työssä kuormittumista ja vammoja sekä sairauspoissaoloja. Keskeisintä arjen väkivaltatilanteiden hallinnassa on turvallinen töiden suunnittelu ja pienet opetusryhmät, rauhallinen oppimisympäristö ja oppilastuntemus sekä hyvä työntekijän osaaminen.

Kouluissa ja oppilaitoksissa tulee olla myös selkeät toimintatavat lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden keskinäiseen riitelyyn ja väkivaltaisiin tilanteisiin ja niissä toimimiseen. Koulun ja oppilaitoksen tulee ilmoittaa lievästäkin pahoinpitelystä aina poliisille. 

Koulut ja oppilaitokset ovat myös kouluhyökkäysten ja uhkauksien kohteena. Vuosittain uhkauksia on noin 50–200, ja uhkaukset ovat poliisin ennakoivasta työstä huolimatta toteutuneet joka toinen vuosi eri puolilla Suomea, erilaisissa oppilaitoksissa. Kouluhyökkäyksissä hyökkääjä on tyypillisesti ollut koulun tai oppilaitoksen nykyinen tai entinen oppilas. Siksi koulun ja oppilaitoksen hyvinvoivan turvallisuuskulttuurin rakentaminen on erittäin tärkeää myös työturvallisuuden kannalta. 

Koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalalla henkilöstön ja oppilaan turvallisuus ja hyvinvointi liittyvät usein vahvasti toisiinsa. Asioita mietitään usein ensisijaisesti lapsen, nuoren tai opiskelijan kautta. Samaan aikaan meidän tulee kuitenkin muistaa, että oppilaitos tai päiväkoti on myös työpaikka. Työpaikalla työntekijöiden psyykkistä ja fyysistä terveyttä suojaa lainsäädäntö, jonka perusperiaatteista jokaisen työntekijän on hyvä olla tietoinen.

Työturvallisuuskeskuksen opas Kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan työsuojelu auttaa edistämään työhyvinvointia ja -turvallisuutta näiden alojen tehtävissä ja työpaikoilla. Siinä on tietoa alaan liittyvästä ajantasaisesta lainsäädännöstä sekä hyvistä työsuojelun yhteistoiminnan käytännöistä.

Perehdytys on työnantajan velvollisuus 

Työsuojelu on toimintaa, joka edistää henkilöstön terveyttä ja turvallisuutta työssä. Terveyden ja turvallisuuden parantaminen ja työkyvyn ylläpitäminen ovat työsuojelun tärkeimmät tehtävät. Työsuojelun keinoin myös tunnistetaan, arvioidaan ja ehkäistään ennakolta vaaroja ja haittoja sekä terveys- ja turvallisuusriskejä, joita työn tekemiseen liittyy. Työsuojelun tavoitteena on myös jo syntyneiden ongelmien poistaminen.

Turvallisuuskulttuurin rakentaminen ei ole ainoastaan johdon tehtävä, vaan siihen osallistuvat kaikki. Erityisen tärkeää tämä on opetus- ja kasvatusalalla, jossa opettajilla on erityinen vastuu turvallisuuskulttuurin rakentamisesta lapsi- ja opetusryhmissä.

Kun aloitat uudessa työpaikassa, pyydä perehdytystä sen työsuojeluohjeisiin ja toimintamalleihin. Perehdytys on työnantajan lakisääteinen velvollisuus ja hyvä perehdytys on turvallisen ja terveellinen työn lähtökohta. Työn riskit kannattaa ottaa haltuun, jotta hyvin voivana opetus- ja kasvatusalan ammattilaisena voit nauttia työsi imusta.


Kirjoittaja on Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija, jonka työpöydällä on hankkeita ja koulutuksia liittyen psykososiaaliseen kuormitukseen, työhyvinvointiin, työpaikkaväkivallan ja sen uhkan hallintaan, työsuojelun perusteisiin, turvatuokioihin, tulevaisuustyöpajoihin ja turvallisuuskumppanuuteen.


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet