20.3.2015

SOOL uudistuu taas

Jälleen on mahdollisuus vaikuttaa. SOOLin liittokokous päättää vuosittain liiton toiminnan suuntaviivoista ja valitsee puheenjohtajiston ja hallituksen päätöksiään toteuttamaan. Liittokokouksessa päätösvalta on SOOLin jäsenyhdistyksillä eli opettajaksi opiskelevien ainejärjestöjen nimeämillä opiskelijaedustajilla. Liittari pidetään Helsingissä 11.–12. huhtikuuta.

Soolibooli 2/15

SOOLin hallituksen valmistelemassa toimintasuunnitelmaesityksessä yhtenä painopistealueena on liiton kenttätoiminnan kehittäminen paremmin jäsenistöä palvelevaksi. Tämä tapahtuu hallituksen esityksen mukaan siirtymällä vaiheittain kenttäasiamies- ja kummitoiminnasta aluetoimijajärjestelmään, jossa jokaisella SOOL-paikkakunnalla on oma näkyvä SOOL-aluetoimija.

Tänä vuonna liittokokouksen asialistalla on sääntömääräisten asioiden lisäksi SOOLin yhdenvertaisuusohjelman hyväksyminen. Ohjelmassa kiinnitetään huomiota opiskelijoiden yhdenvertaisuuteen sekä opinnoissa että SOOLin toiminnassa. Esitysluonnoksen mukaan SOOLin toimintaan ovat tervetulleita kaikki liiton jäsenet ja toiminnassa tulee kiinnittää huomiota jäsenistön monimuotoisuuteen.

SOOLin liittokokous on kaksipäiväinen ja toimintasuunnitelmia, talousarvioita, yhdenvertaisuusiohjelmaa sekä liittokokouksen julkilausumaa käsitellään työryhmissä ennen äänestyksiä ja päätösten tekoa, joten kaikilla jäsenyhdistyksillä ja kokousedustajilla on aidosti mahdollisuus päästä vaikuttamaan SOOLin linjauksiin ja tulevaisuuteen.

Äänimäärät jakautuvat jäsenmäärän mukaan

Jäsenyhdistysten äänimäärä SOOLin liittokokouksessa määräytyy SOOL-jäsenten lukumäärän mukaan siten, että jäsenyhdistyksellä on yksi ääni jokaista alkavaa viittäkymmentä SOOL-jäsentä kohden. Jäsen- ja äänimäärät on sääntöjen mukaisesti tarkastettu maaliskuun 1. päivän tilanteen mukaan. Viime vuoteen verrattuna käytettävissä oleva äänimäärä on noussut viidellä jäsenyhdistyksellä ja laskenut neljällä.

Jäsenyhdistyksen äänioikeuden käyttäjien edustus määräytyy samoin kuin jäsenyhdistyksen äänimäärä kuitenkin siten, että kukin jäsenyhdistys saa lähettää enintään kolme äänivaltaista edustajaa. Jäsenyhdistys voi valtuuttaa äänivaltaiset edustajansa käyttämään jäsenyhdistyksen koko äänimäärään.

SOOLin niin sanotuilla henkilöjäsenillä ei ole äänioikeutta liittokokouksessa mutta he ovat vaalikelpoisia henkilövaaleissa. Liiton henkilöjäsenet ovat sellaisia SOOLin jäseniä, etupäässä ammattikorkeakouluopiskelijoita, jotka eivät voi kuulua mihinkään SOOLin jäsenyhdistykseen.

Hallitustoiminta on verkostoitumista ja vaikuttamista

Liittokokous valitsee SOOLille puheenjohjtajan, varapuheenjohtajan ja kymmenen hallituksen jäsentä toimikaudelle 1.6.2015–31.5.2016. Hallitustoiminta tarjoaa ainutlaatuisen näköalapaikan suomalaisen opettajankoulutuksen laajaan kenttään. Virallinen ehdokasasettelu SOOLin puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja hallituksen jäseniksi tapahtuu vasta liittokokouksessa mutta ehdokkaaksi aikovien esittelyihin voi jo etukäteen tutustua SOOLin nettisuvuilla.

Toiminta SOOLin hallituksessa eroaa ainejärjestötoiminnasta varsinkin käytännön työnjaon osalta, sillä valtakunnallisen järjestön jäsenpalvelusta, jäsenhankinnasta, viestinnästä ja taloushallinnosta vastaavat liiton pääsihteeri ja muu henkilöstö SOOLin toimistolla sekä kenttäasiamiehet opettajankoulutuspaikkakunnilla. SOOLin hallituksella on siten mahdollisuus keskittyä täysipainoisesti ydintehtäviinsä eli koulutuspoliittiseen vaikuttamiseen ja edunvalvontaan valtakunnallisesti sekä verkostoitumiseen ja yhteistyöhön muiden opettajankoulutuksen parissa toimivien tahojen kanssa.

Käytännössä SOOLin hallitus ottaa kantaa ja linjaa liiton näkemyksiä ajankohtaisiin koulutuspoliittisiin kysymyksiin, tekee yhteistyötä muiden opetus- ja kasvatusalalla toimivien järjestöjen kanssa ja suunnittelee liiton tulevaa toimintaa. Hallituslaiset toimivat myös tärkeinä linkkeinä oman opiskelupaikkakuntansa ja opettaja-alansa ainejärjestöjen ja muiden opiskelijatoimijoiden suuntaan ja ovat tarvittaessa tukena edunvalvonnallisissa ja järjestötoiminnan kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä.

Kokoukset usein kaksipäiväisiä

Puheenjohtajiston ja hallituksen toimikausi on vuoden mittainen, kesäkuun alusta toukokuun loppuun. Hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita mutta kokousten ja muiden SOOLin tapahtumien osalta SOOL tarjoaa matkat, ruoat ja majoituksen sekä maksaa päivärahaa matkustukseen käytetyltä ajalta. Puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle kertyy edustustehtäviä ja toimistopäiviä muuta hallitusta enemmän ja heille maksetaan kuukausittaista palkkiota luottamustoimen hoitamisesta.

SOOLin hallitus kokoustaa pääsääntöisesti kerran kuussa ja kokoukset ovat yleensä kaksipäiväisiä. Kokouksia pidetään pääkaupungin lisäksi opettajankoulutuspaikkakunnilla ympäri Suomen, joten hallituksessa toimiminen edellyttää valmiutta matkustamiseen. Kokousten välillä hallituksen jäsenet pitävät yhteyttä kokousasioiden valmisteluun ja toiminnan suunnitteluun liittyen.

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi hallitukseen valitaan kymmenen jäsentä. Hallitustyöskentelystä voi kysellä lisätietoja SOOLin pääsihteeriltä ja nykyisen hallituksen jäseniltä.


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet