17.1.2019

Koulun aikuisten arvot tarkistukseen!

Blogi | VENLA LAMPINEN & HANNE JUNTUNEN

Alkuvuoden aikana kouluissa ja kasvatusalalla on keskusteltu paljon kiusaamisesta seksuaalisuuden ja sukupuolen perusteella. Keskustelussa on noussut esille kasvatusalan ammattilaisten vanhentuneet käsitykset, haitalliset toimintatavat, hiljainen hyväksyntä sekä suoranainen kiusaaminen. Me opeopiskelijat olemme olleet äimistyneitä keskustelusta ja sen sävystä. Olemme huolissamme oppilaan oikeuksien toteutumisesta tämän päivän koulussa.

Yhdenvertaisuuslain ja tasa-arvolain mukaan ketään ei saa syrjiä muun muassa sukupuolen tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Perusopetuslain mukaan kaikilla oppilailla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön ja opetuksen tulee edistää tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa. Jokaisen opettajan velvollisuus on noudattaa sekä lakia että opetussuunnitelmaa, jotka yksiselitteisesti tuomitsevat lähiaikoina esille tulleet tapaukset.

THL:n mukaan ”Koulukiusaaminen on usein sukupuolittunutta ja seksualisoitunutta: huorittelua, homottelua, eleiden, äänen tai tyylin pilkkaamista, niiden takia eristämistä tai vähättelyä.” Näitä suosituimpia haukkumasanoja kuulee edelleenkin koulun käytävillä ja pihoilla yhtenään, ja ne ovat normalisoituneet kielenkäyttöön eivätkä aikuiset puutu niihin riittävällä tavalla. Hiljaisen hyväksynnän sijaan opettajien ja rehtoreiden tulisi tehdä aktiivista vastarintaa puolustaakseen kaikkien oppilaiden oikeutta olla oma itsensä.

Lapset eivät syrji luonnostaan, vaan kiusaamiseen johtavat asenteet opitaan aikuisilta. Nähdäksemme kiusaamista voitaisiin ehkäistä laadukkaalla seksuaalikasvatuksella. Se opettaa lapsia hyväksymään itsensä ja muut sellaisena kuin he ovat ja kasvattaa ymmärtämään erilaisuutta. Oikein toteutettu seksuaalikasvatus tukee lapsia ikätasonsa mukaisesti ymmärtämään ja arvostamaan omaa ja muiden kehoja ja tunteita. Jos kouluissa kaikki oppilaat voisivat tuntea olonsa hyväksytyiksi ja oikeanlaisiksi juuri sellaisina kuin ovat, ehkei tarvetta toisten kiusaamiseen olisi.

Vanhempien ja kasvatusalan ammattilaisten nollatoleranssi kiusaamiseen antaa esimerkin lapsille ja nuorille siitä, miten toisia kunnioitetaan ja arvostetaan sellaisina kuin he ovat. Huolestuttavinta meistä on, että koulun johtoasemassa ja opetustehtävissä työskentelevät aikuiset unohtavat oman julkisen vastuunsa ja esittävät keskustelussa henkilökohtaisia mielipiteitään. Väistämättä tämä luo meille epäilyksen siitä, pystyvätkö aikuiset tiedostamaan nämä omat vahingolliset käsityksensä koulun arjessa työskennellessään. Kaikkien koulussa toimivien aikuisten tulisi tarkastella tietoisesti omien toimintatapojensa vaikutuksia erityisesti vähemmistöihin kuuluviin oppilaisiin.

Me tulevina opettajina odotamme tulevilta esimiehiltämme opetussuunnitelman mukaista arvojohtamista kouluissa kiusaamisen kitkemiseksi. Jotta alkuvuoden selkkauksista voidaan oppia, tulee opettajia kouluttaa seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta ja koulussa annettavaa seksuaalikasvatusta parantaa. Laadukkaalla ja erilaisuutta ymmärtävällä seksuaalikasvatuksella voidaan vaikuttaa nykyisten lasten – tulevien aikuisten – käsityksiin ja asenteisiin ja näin vähentää seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvää syrjintää koko yhteiskunnassa.

Kirjoittajat ovat erityisopettajaopiskelijoita Itä-Suomen yliopistosta.


Haluatko sinä kirjoittaa SOOLin blogiin? Ota yhteyttä: soolibooli@sool.fi


 


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet