14.3.2014

SOOLissa opiskelija päättää

SOOL on sen jäsenyhdistysten eli opettajaopiskelijoiden ainejärjestöjen perustama yhteistyöelin ja jäsenyhdistykset myös käyttävät liiton ylintä päätösvaltaa. SOOLin toiminnan suuntaviivoista päätetään vuosittain liittokokouksessa, jossa äänioikeutettuja ovat jäsenyhdistysten nimeämät kokousedustajat.

Soolibooli 2/14

Nyt on mahdollisuus vaikuttaa

Kuluvan vuoden liittokokous pidetään Helsingissä viikonloppuna 26.–27. huhtikuuta. Jäsenyhdistysten äänimäärä kokouksessa määräytyy sen mukaan, kuinka paljon niillä on SOOLin jäsenmaksun maksaneita jäseniä.

Liittokokous päättää muun muassa SOOLin toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta sekä valitsee niitä toteuttamaan uuden puheenjohtajiston ja hallituksen kaudelle 1.6.2014–31.5.2015. Toimintasuunnitelmia ja talousarvioita käsitellään työryhmissä ennen äänestyksiä ja varsinaista päätöksentekoa, joten jokaisella kokousedustajalla on aidosti mahdollisuus vaikuttaa niiden sisältöön.

SOOLin hallituksen valmistelemassa toimintasuunnitelmaesityksessä tavoitteiksi on asetettu muun muassa SOOLin näkyvyyden kasvattaminen opettajankoulutuksen asiantuntijana sekä opettajaksi opiskelevien järjestäytymisasteen nostaminen.

Uusia kasvoja hallitukseen

SOOLin hallitus tulee jälleen suurelta osin uudistumaan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi hallitukseen valitaan kymmenen jäsentä. SOOLin hallituksessa tarjolla on ainutlaatuinen näköalapaikka suomalaisen opettajankoulutuksen koko kenttään.

Virallinen ehdokasasettelu tapahtuu liittokokouksessa, mutta ehdolle aikovien esittelyihin ja koulutuspoliittisiin linjauksiin voi tutustua jo etukäteen SOOLin nettisivuilla.

SOOLin pääsihteeri Markus Ropponen toivoo liittokokoukseen mahdollisimmaan kattavaa edustusta kaikista jäsenyhdistyksistä ja vilkasta keskustelua SOOLin suuntaviivoista. Jotta SOOLin toiminnassa tulee kuuluviin kaikkien jäsenryhmien ääni, on tärkeää, että päätöksenteossa on mukana edustajat kaikista opettajankoulutusyksiköistä ja kaikilta opettajankoulutusaloilta.

Jäsenyhdistys voi nimetä liittokokoukseen niin monta edustajaa, kuin sillä on ääniä käytössään, korkeintaan kuitenkin kolme edustajaa. Paikalle kannattaa aina lähettää maksimimäärä edustajia, jotta nämä pystyvät osallistumaan mahdollisimman moneen päätöksiä valmistelevaan työryhmään.

Ammattikorkeakouluissa opettajaksi pätevöityvät ovat tällä hetkellä SOOLin nopeimmin kasvava jäsenryhmä, mutta koska heillä ei useinkaan ole omaa ainejärjestöä, joka voisi kuulua SOOLiin, ei heillä myöskään ole äänioikeutta liittokokouksessa. Ammattikorkeakouluopiskelijat kuuluvat SOOLiin yleensä suoraan niin sanottuina liiton henkilöjäseninä. Mikä tahansa SOOLin jäsenyhdistyksistä voi nimetä omaksi liittokokousedustajakseen myös henkilöjäsenen, mikäli ennakkoluulotonta ja raja-aidat ylittävää paikallista yhteydenpitoa yliopisto- ja amk-opiskelijoiden välillä löytyy.


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet