Turvallisemman tilan periaatteet

SOOLin toimintaa ohjaa yhdenvertaisuusohjelma ja turvallisemman tilan periaatteiden tarkoitus on olla työkalu yhdenvertaisuusohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi.

SOOLin liittokokouksen hyväksymän koulutuspoliittisen linjapaperin mukaan SOOL kannattaa feministisiä arvoja ja edistää jokaisen oikeutta tulla kohdatuksi ja kohdelluksi yhdenvertaisesti riippumatta sukupuolesta, seksuaalisuudesta, terveydellisestä tilasta, sosioekonomisesta tai etnisestä taustasta taikka muusta henkilöstä riippumattomasta syystä.

SOOLin turvallisemman tilan periaatteet on luotu, jotta jokaisen oikeus tulla kohdatuksi ja kohdelluksi yhdenvertaisesti toteutuisi sekä toiminta olisi kaikille saavutettavaa. SOOLille yhdenvertaisuus tarkoittaa jokaisen ihmisen kunnioittamista ja hyväksymistä sellaisenaan. Periaatteiden toteutuminen on jokaisen vastuulla. Tapahtuman järjestäjän vastuulla on, että osallistujat ovat tietoisia turvallisemman tilan periaatteista. SOOLissa kunnioitetaan ihmisten yksityisyyttä ja oikeusturvaa.

Turvallisemman tilan periaatteet ovat voimassa kaikessa SOOLin toiminnassa ja ne koskevat kaikkia toimintaan osallistuvia aina jäsenistä vierailijoihin. Toimintaan lukeutuvat niin paikalliset kuin valtakunnalliset, sekä fyysiset että verkossa toteutuvat tapahtumat. Periaatteita noudatetaan aina kaikissa kohtaamisissa ja keskusteluissa kokouksista verkkofoorumeihin.

Jos todistat tai koet turvallisemman tilan periaatteiden rikkomista, voit aina mahdollisuuksien mukaan puuttua tilanteeseen. Voit myös tarvittaessa olla yhteydessä tapahtuman turvahenkilöön tai SOOLin häirintäyhdyshenkilöön. Tavoitteena on, että SOOLin toimijat ja toimintaan osallistuvat tuntevat ja tietävät kuinka tapahtuman turvahenkilön ja liiton häirintäyhdyshenkilön voi tavoittaa.

1. Tiedosta ja tunnista omat ennakko-oletukset

Jokaisella on niin tiedostettuja kuin tiedostamattomiakin ennakko-oletuksia. Tarkastellaan kriittisesti omaa ajattelua ja tunnistetaan omat ennakko-oletukset, jotta voidaan välttää toisintamasta niitä esimerkiksi sanoilla tai teoilla. Kohdataan ja kunnioitetaan ihmisiä sellaisena kuin he ovat ja pyritään purkamaan vallitsevia stereotypioita sekä niiden taustalla vaikuttavia asenteita ja rakenteita.

Jokaisella on oikeus tulla kohdatuksi yhdenvertaisesti riippumatta henkilön ominaisuuksista, kuten etnisestä, kulttuurisesta tai sosioekonomisesta taustasta, kehollisista ominaisuuksista, iästä, kielestä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, identiteetistä, terveyden tai toimintakyvyn tilasta tai muista henkilöstä riippumattomista syistä.

2. Kunnioita jokaisen omaa tilaa ja koskemattomuutta

Jokaisella on oikeus määritellä omat rajansa, joita muiden tulee kunnioittaa. Annetaan tilaa jokaiselle ja tarvittaessa vaadi samaa itsellesi. Älä oleta muiden jakavan omaa kokemustasi: toisen rajoja ei voi tietää kysymättä. Toisen omaa tilaa voi loukata esimerkiksi koskemalla, sanoilla ja katseella.

3. Jokaisella on oikeus yksityisyyteen ja oikeus päättää, mitä jakaa

Kunnioitetaan toisten yksityisyyttä ja annetaan jokaisen päättää itse, mitä haluaa omista kokemuksistaan jakaa. Käsitellään kunnioittavasti henkilökohtaisia ja/tai tunteita herättäviä aiheita sekä annetaan tarvittaessa sisältövaroitus.

4. Kommunikoi, kohtaa ja kuuntele

Huolehditaan siitä, että kaikilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun. Kerrotaan omista kokemuksista ja huomautetaan asiattomasta kohtelusta. Jos joku antaa palautetta toiminnasta, kuunnellaan ja pyritään suhtautumaan avoimesti ja huomioimaan saatu palaute jatkossa. Turvallisessa tilassa voi luottaa siihen, että asiattomuudet voi korjata ilman pelkoa niiden vähättelystä.

5. Huomioi ympärilläsi olevat ja kunnioita heidän valintojaan ja arvojaan 

Jokaisella on oikeus omiin valintoihinsa ja mielipiteisiinsä, mutta niillä ei saa loukata toisen oikeutta turvallisempaan tilaan. Kunnioitetaan toisten valintoja ja sekä poliittisia ja eettisiä vakaumuksia. Tuodaan omat näkemykset esiin niin, etteivät ne loukkaa ketään ja annetaan tilaa myös toisenlaisille näkemyksille. Toiminnassa ei hyväksytä syrjivää ja sortavaa kieltä.

6. Kaiken tilan tulee olla saavutettavaa 

Kaikissa tiloissa pyritään fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen esteettömyyteen ja sen myötä saavutettavuuteen. Viestitään esteettömyydestä selvästi tapahtumakuvauksessa ja esteettömien tilojen ollessa mahdottomia, vaihdellaan käytettävää tilaa mahdollisuuksien mukaan, jotta kaikkien olisi mahdollista osallistua ainakin johonkin. Puututaan toimintaan, joka vaarantaa psyykkisen tai sosiaalisen esteettömyyden. Jokaisella tulee olla mahdollisuus liikkua tilassa tai halutessaan poistua tilasta, mikäli käsitellään sensitiivisempiä tai  tunteita herättäviä aiheita tai muuten halutessaan.

7. Jokainen soolilainen ja SOOLin toimintaan osallistuva on arvokas

Huomioidaan SOOLin jäsenistön, potentiaalisen jäsenistön ja kohderyhmän moninaisuus toimintaa suunniteltaessa, toteuttaessa ja arvioitaessa. Verkostoidutaan yli oppialarajojen, eri korkeakoulujen ja paikkakuntien välillä. Huomioidaan alojen moninaisuus kielenkäytössä ja keskusteluissa koskien koulutukseen hakeutumista, koulutuksen toteutumista tai sen jälkeistä työllistymistä.


Hyväksytty SOOLin hallituksen kokouksessa joulukuussa 2020.

Jaa sivu somessa

Tweet