28.8.2023

Jäsenkyselyn antia: SOOL-jäsenyys koetaan tärkeänä mutta saavutettavuudessa olisi parantamista

SOOLin jäsenkyselyyn vastanneet pitivät tärkeimpinä jäsenetuina kattavia vakuutusetuja sekä SOOLin Talvipäivien alennusta. Edunvalvonnallisista asioista tärkeiksi koettiin erityisesti työelämäkysymykset, tasa-arvopolitiikka ja opettajankoulutuksen kehittämisen.


Jäsenkyselyssä kysyttiin muun muassa, kuinka usein Opeopiskelija-lehteä tulee luettua. Suurin osa vastaajista lukee lehteä aina tai useimmiten sen ilmestyessä.

SOOLin kevään 2023 jäsenkyselyyn vastasi yhteensä 848 SOOLin jäsentä eri puolilta Suomea. Muutaman vuoden välein teetettävä jäsenkysely toimii tärkeänä työkaluna jäsenistön tarpeiden tunnistamisessa ja liiton toiminnan kehittämisessä.

Vastaajista 45,6 prosenttia oli luokanopettajaopiskelijoita, 29,9 prosenttia aineenopettajia ja 19,3 prosenttia varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoita. Erityisopettajia oli 9 prosenttia vastaajista. Muita pienempiä ryhmiä olivat muun muassa musiikkipedagogit sekä yleisen ja aikuiskasvatustieteen opiskelijat. Suurimmat vastaajaryhmät sijoittuivat Joensuuhun, Jyväskylään ja Helsinkiin. 

SOOL oli tullut suurelle osalle tutuksi heti opintojen alussa, sillä lähes 70 prosenttia vastanneista oli kuullut liitosta ensimmäisen kerran orientaatioviikkojen SOOL-infoissa. 

Kyselyn mukaan tärkeimpinä etuina SOOLin jäsenyydessä nähtiin vakuutusyhtiö Turvan vakuutukset ja SOOLin Talvipäivien alennukset, jotka tarjoavat turvaa ja taloudellista etua opiskelijoille. Lisäksi työttömyyskassan jäsenyys sekä valtakunnallinen edunvalvontatyö koettiin merkittävinä etuina. 

Edunvalvontatyöstä ja vaikuttamisesta nostettiin tärkeiksi ajankohtaisiksi aiheiksi muun muassa eri alojen opettajien palkat, tasa-arvopolitiikan huomioiminen, työhyvinvointi sekä opettajien koulutuksen kehittäminen etenkin varhaiskasvatuksen ja aineopettajien pätevyyksien osalta. 

Opeopiskelija-lehti sai myös kiitosta, sillä jopa 76,7 prosenttia vastanneista ilmoitti hyödyntäneensä jäsenetua. Lehdeltä toivottiin erityisesti aiheita, jotka liittyvät opettajien palkkaukseen ja työehtoihin sekä opiskelijoiden omiin kokemuksiin opinnoista ja työnhausta. Myös ajankohtaisen tutkimuksen ja paikallisen toiminnan esiin nostaminen koettiin mielenkiintoisena.

Aluetoiminta koettiin tärkeäksi ja hyödylliseksi jäsenpalveluksi. 95 prosenttia vastanneista opiskeli kaupungissa, jossa on SOOLin aluetoimija, ja 67,4 prosenttia vastanneista koki aluetoiminnan hyödylliseksi lisäksi ainejärjestöjen järjestämien tilaisuuksien lisäksi. Aluetoimintaan toivottiin kuitenkin entistä enemmän monipuolisuutta sekä panostamista saavutettavuuteen.

Jäsenkyselyn tulokset osoittavat, että SOOLin jäsenet ovat pääosin tyytyväisiä tai hyvin tyytyväisiä liiton tarjoamiin etuihin ja jäsenyys koetaan tärkeänä. Kyselyn mukaan kehitettävää on saavutettavuudessa ja toiminnan monipuolisuudessa. Kyselyn tuloksia voidaan hyödyntää liiton toiminnan kehittämisessä ja varmistaa, että jäsenet saavat parasta mahdollista tukea ja hyötyä jäsenyydestään jatkossakin.


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet