Kannanotot

10.1.2018

Itä-Suomen yliopisto ohitti opeopiskelijat

Itä-Suomen yliopisto on päättänyt siirtää ensimmäisen vuoden opettajaksi opiskelevien harjoittelun välittömästi lukuvuoden alkuun vahvasta opiskelijoiden edunvalvontajärjestöjen vastustuksesta huolimatta. Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL tuomitsee toimintatavan, jossa yliopisto jättää opiskelijoiden näkemyksen kuulematta.

1.12.2017

Sisäilmaongelmat on ratkaistava nopeasti

SOOL on huolissaan koulujen sisäilmatilanteesta ja sen vaikutuksesta tulevien opettajien työuriin. Lokakuussa julkaistun sisäilmatutkimuksen mukaan joka neljäs nyt työssä käyvistä opettajista on kokenut terveydentilansa heikentyneen sisäilmaongelmien vuoksi. Ongelma on todellinen ja se tulee katkaisemaan yhä useamman opettajan uran kesken, jos tilanteeseen ei puututa välittömästi.

16.10.2017

Haluan auttaa, mutta osaanko?

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liiton mielestä opettajankoulutus ei anna riittävästi välineitä kiusaamiseen puuttumiseen. Siihen haluamme muutosta, sillä näitä taitoja me kaikki tarvitsemme tulevassa työssämme opettajina.

30.5.2017

Varhaiskasvatuslain toiseen vaiheeseen tarvitaan rohkeita päätöksiä!

SOOLin mukaan varhaiskasvatus on selkeästi määriteltävä pedagogiseksi toiminnaksi, mikä nostaa alan profiilia ja lisää lastentarhanopettajankoulutuksen vetovoimaisuutta. Lisäksi varhaiskasvatuksen henkilöstön nimikkeet tulee selkiyttää lakiin siten, että ne tuovat esiin jokaisen päiväkodissa työskentelevän erityisosaamisen ja tunnustavat jokaisen koulutuksen vahvuudet.

9.4.2017

Liittokokous: Aidosti tasa-arvoinen mahdollisuus koulutukseen kuuluu jokaiselle

SOOL vetoaa päättäjiin ja vaatii, ettei harkitsemattomilla poliittisilla ratkaisuilla romuteta laadukasta opettajankoulutusta ja koulutusjärjestelmää entisestään.

22.12.2016

Laadukas opintojen ohjaus on jokaisen opiskelijan oikeus

Opintojen ohjaus on kirjattava lakiin ammatillisesta koulutuksesta nimenomaan opintojen ohjauksena eikä ympäripyöreästi ohjauksena. SOOL vaatii, että laadukasta, pätevän opinto-ohjaajan antamaa opintojen ohjausta on opiskelijan saatavilla jokaisella koulutusasteella.

21.10.2016

Opettajankoulutukseen lisättävä tietoa sukupuolen moninaisuudesta

SOOL vaatii, että sukupuolen moninaisuus, sukupuolisensitiivisyys ja sukupuolten tasa-arvo nostetaan teemoina osaksi opettajien peruskoulutusta. Opetus- ja kasvatusalan ammattilaisten tulee olla tietoisia sukupuolen moninaisuudesta sekä pyrkiä määrätietoisesti ja suunnitelmallisesti edistämään yhdenvertaisuutta.

16.8.2016

Päteviä tanssinopettajia tarvitaan tulevaisuudessakin

Oulun ammattikorkeakoulun tanssinopettajakoulutuksen lakkauttaminen ei vain vähentäisi pätevien tanssinopettajien saatavuutta Pohjois-Suomessa vaan tekisi samalla suurta vahinkoa myös suomalaiselle kulttuuriperimälle.

10.6.2016

Musiikkikasvatuksen lakkauttaminen olisi hätäinen päätös

Opettajaksi opiskelevat ovat huolissaan Oulun yliopiston suunnitelmista lakkauttaa musiikkikasvatuksen pääaine. Lakkauttamisella saatavat nopeat säästöt eivät korvaa sitä, mitä koulutuksesta leikkaamalla menetetään.

31.5.2016

Suomi tarvitsee varhaiskasvatuksen maistereita

SOOL pitää tärkeänä panostusta varhaiskasvatuksen kanditutkintojen lisäämiseen mutta vaatii, että myös varhaiskasvatuksen maisteriohjelmia on lyhytnäköisten leikkausten sijaan kehitettävä ja laajennettava. Yhteiskunnan muutokset luovat tarvetta vahvalle varhaiskasvatuksen osaamiselle ja maisteriohjelmien koulutusmäärien rajaaminen on ristiriidassa tämän tarpeen kanssa.

17.4.2016

Liittokokous: Lisää monikulttuurisuustaitoja opettajankoulutukseen

SOOLin liittokokous vaatii opettajankoulutuslaitoksia huomioimaan monikulttuurisuuskasvatuksen osana opintoja entistä vahvemmin. Opettajan yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on kohdata oppija ennakkoluulottomasti tämän kulttuuritaustasta riippumatta.

12.4.2016

SOOL: Savonlinnan kampuksen lakkauttaminen oli lyhytnäköinen päätös

Itä-Suomen yliopiston päätös lakkauttaa Savonlinnan opettajankoulutusyksikkö oli lyhytnäköinen ja yhteiskunnallisesti vahingollinen. Opiskelijoiden asemaan tulee SOOLin mukaan kiinnittää muutostilanteessa erityistä huomiota, ja yliopiston tulee turvata opintojen keskeytymätön jatkuminen sekä opiskelijoiden osallistuminen muutosprosessiin.

23.2.2016

Kontaktiopetus takaa laadukkaan opettajankoulutuksen

SOOL tyrmää kannanotossaan Turun opettajankoulutuslaitoksen suunnitelmat kontaktiopetuksen vähentämisestä. Opettajan työ on vuorovaikutustyötä, ja tämän työn luonteen tulee SOOLin mukaan kuulua myös kaikkeen opettajankoulutukseen.

17.2.2016

Opettajien korkeaa osaamista arvostetaan

SOOL on tyytyväinen hallituksen päätökseen säilyttää opettajien kelpoisuusehdot ennallaan tänään julkistetussa kuntien tehtävien keventämisohjelmassa.

1.12.2015

Vaadimme yhdenvertaisuutta nuorisolakiin

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee nuorisolain uudistusta, jossa opettaja-, insinööri- ja lääketieteen opiskelijoiden järjestöt rajattaisiin valtionavustusten ulkopuolelle. Järjestöt pitävät rajausta epäoikeudenmukaisena ja täysin perusteettomana.

23.11.2015

Savonlinnan kampus on säilytettävä

SOOL vaatii Savonlinnan opettajankoulutuksen säilyttämistä nykyisellään ja tyrmää vaihtoehdot lakkauttaa Savonlinnan kampus tai siirtää sen toimintoja muualle. Itä-Suomen yliopiston tulisi ottaa mallia Turun yliopistosta, joka on turvannut Rauman opettajankoulutusyksikön rahoituksen.

6.10.2015

Suunnitelmallisuudesta ponnistusvoimaa osaamisloikalle

SOOL on tyytyväinen siihen, että hallitus haluaa osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeissa vauhdittaa uusien oppimisympäristöjen ja digitaalisten materiaalien käyttöönottoa opettajien perus- ja täydennyskoulutuksessa. Vaikka loikkimalla voi päästä pitkälle, SOOL muistuttaa, että ilman tarkkaan harkittua ja jatkuvaa kehittämistyötä vaarana on kompurointi ja kaatuilu.

7.8.2015

Monella opettajalla edessä hyppy tuntemattomaan

Liitot ovat huolissaan siitä, miten oppilaiden turvallinen ja laadukas koulun aloitus turvataan kunnissa, joissa osa opettajista aloittaa työnsä vasta samaan aikaan oppilaiden kanssa. Vanhempainliitto ja SOOL vaativat, että kunnat jatkossa palkkaavat opettajat koko perusopetuslaissa määritellyn lukuvuoden ajaksi.

28.5.2015

Hallitusohjelma leikkaa tulevaisuuden osaamisesta

SOOL on järkyttynyt hallitusohjelman 600 miljoonan euron leikkauksista koulutukseen. Vaalien alla kaikkien puolueiden johtajat lupasivat, ettei koulutuksesta leikata. Nyt tehdyt valinnat tulevat kostautumaan tulevaisuudessa.

12.4.2015

Liittokokous: Opetusharjoitteluista ei saa leikata!

SOOLin liittokokous on erittäin huolissaan koulutusleikkauksista ja erityisesti opetusharjoitteluiden karsimisesta opettajankoulutuksissa. Opetusharjoitteluista ei tule taloudellisista syistä karsia, vaan laadukasta ohjattua opetusharjoittelua on tarjottava kaikille opettajaksi opiskeleville useammassa jaksossa opintojen alkuvaiheista lähtien.

Jaa sivu somessa

Tweet