24.1.2014

Muutoksia työttömyysturvaan

Uusi työttömyysturvalaki tuli voimaan vuoden 2014 alusta. Ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan edellytykset voivat nyt täyttyä jo kuudessa kuukaudessa.

Soolibooli 1/14

SOOLin jäsenet voivat liittyä Opettajien työttömyyskassaan erillisellä hakemuksella lyhyenkin opetus- ja kasvatusalan sijaisuuden perusteella, jolloin jo opiskeluaikaiset työsuhteet kartuttavat tulevaa työttömyysturvaa valmistumisen jälkeen. Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha on huomattavasti Kelan maksamaa peruspäivärahaa korkeampi.

Työssäoloehto ja omavastuuaika lyhenivät

Palkansaajan ansiopäivärahan maksaminen edellyttää, että henkilö on ollut työttömyyskassan jäsen ja työskennellyt ennen työttömyyden alkamista määrätyn ajan. Palkansaajan jäsenyys- ja työssäoloehto lyheni vuoden alussa 34 kalenteriviikosta 26 kalenteriviikkoon eli noin kuuteen kuukauteen. Tämä tarkoittaa sitä, että kassan jäsenelle voidaan maksaa ansiopäivärahaa aikaisintaan 26 viikon jäsenyyden ja työskentelyn jälkeen.

Silloin, kun työssäolo on ollut satunnaista, esimerkiksi erimittaisia sijaisuuksia, työssäoloehtoon lasketaan mukaan sellaiset kalenteriviikot, jolloin on ollut opettajan työssä vähintään kahdeksan tuntia tai muissa töissä vähintään 18 tuntia. Työssäoloehto voi siis jatkossakin kertyä useista työsuhteista, joiden ei tarvitse seurata toisiaan katkoitta.

Myös työttömyysturvan omavastuuaika on lyhentynyt. Työttömyyden alkaessa asetetaan omavastuuaika, jonka ajalta ei makseta työttömyyspäivärahaa. Omavastuuaika lyheni vuodenvaihteessa seitsemästä arkipäivästä viiteen arkipäivään ja se asetetaan jatkossa enintään kerran vuodessa.

Muutosten merkitys opiskelijalle

Opiskelijan kannalta työssäoloehdon lyhentymisellä on kahtalainen merkitys. Kun työssäoloehdon saa aiempaa nopeammin täyteen, ei työttömyyskassaan välttämättä kannata liittyä kovin aikaisessa vaiheessa, vaan omasta työtilanteesta riippuen ehkä vasta opintojen loppuvaiheessa.

Toisaalta nyt on myös helpompi saada koko työssäoloehto täyteen jo ennen valmistumista, mikä voi tarkoittaa sitä, että oikeus ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan alkaa heti valmistumisen jälkeen. Tästä voi olla isokin rahallinen hyöty, jos valmistuu opettajaksi esimerkiksi keväällä, jolloin opettajan töitä ei käytännössä ole heti tarjolla.

Heikennyksiä päivärahan enimmäismaksuaikaan

Työhistoria ja kieltäytyminen työllistymistä edistävästä palvelusta vaikuttavat ansio-osan enimmäismaksuaikaan. Ansiopäiväraha koostuu peruspäivärahan suuruisesta perusosasta ja ansioihin perustuvasta ansio-osasta.

Ansiopäivärahan ansio-osan kesto riippuu jatkossa työhistorian pituudesta. Jos työhistoriaa on alle 3 vuotta, kesto on enintään 400 päivää. Jos työhistoriaa on vähintään 3 vuotta, kesto on jatkossakin 500 päivää.

Enimmäismaksuajasta vähennetään sata päivää myös silloin, jos henkilö kieltäytyy ensimmäisen 250 työttömyyspäivärahapäivän aikana työllistymistä edistävistä palveluista tai keskeyttää palvelun.

Osa-aikatuloille suojaosa

Ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna, jos henkilö on työllistynyt osittain. Osittain työllistyvien toimeentuloa helpotetaan kahdella toimella. Sovitellun päivärahan ja ansaitun tulon yhteenlaskettu enimmäismäärä maksujaksolta nousee sataan prosenttiin päivärahan perusteena olevasta palkasta (nykyisin 90 prosenttia).

Työttömyysturvaan on myös tullut takaisin suojaosuus, eli osuus ansiotulosta, jota ei oteta sovittelussa huomioon. Suojaosuus on 300 euroa kuukaudessa. Vasta tämän ylittävät tulot otettaan sovittelussa huomioon.

Työttömyyskassan jäsenmaksu nousi

Opettajien työttömyyskassan jäsenmaksu on tänä vuonna 6,20 euroa kuukaudessa. Jäsenmaksun suuruus määräytyy vuosittain maksettujen työttömyyskorvausten perusteella ja työllisyystilanteen heikentyessä maksut yleensä nousevat.

Kassamaksut tulee maksaa kaikilta jäsenyyskuukausilta riippumatta siitä, onko ollut töissä vai ei.
 


Miksi kassan jäseneksi?

Monen opettajaksi valmistuneen ensimmäiset työsuhteet ovat erilaisia sijaisuuksia, joiden välissä on työttömyysjaksoja ja uusien pätkäpestien etsintää. Niin sanottu koko lukuvuoden sijaisuuskin päättyy usein - ei pitkään kesälomaan - vaan vähintään elokuulle kestävään työttömyyteen.

Kun valmistuttuaan ja ensimmäisen työpaikkansa saatuaan liittyy ammattijärjestön jäseneksi ja samalla työttömyyskassaan, pitää niin sanotun työssäoloehdon täyttyä, ennen kuin on oikeutettu ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan.

Jo opiskeluaikaisten työsuhteiden perusteella kertyneestä työssäoloehdosta voi siis olla rahanarvoista hyötyä juuri työuran alkuvaiheessa.

SOOLin jäsenet eivät automaattisesti kuulu työttömyyskassaan. Opettajien työttömyyskassaan liittyminen SOOLin kautta on kuitenkin mahdollista lyhyenkin opetus- ja kasvatusalan sijaisuuden perusteella, jolloin jo opiskeluaikaiset työsuhteet kartuttavat työttömyysturvaa.

Liittymisen perusteena tulee siis olla opetusalan työsuhde mutta sen jälkeen työskentely myös muilla aloilla lasketaan mukaan työssäoloehtoon. Työttömyyskassan jäsenmaksu vuonna 2014 on 6,20 euroa kuukaudessa.


Lisää aiheesta

9.5.2019

Uskottavampaa edunvalvontaa

Vuoden opeopiskelijaksi 2019 valittu Wilson Nuckols opiskelee luokanopettajaksi Helsingin yliopistossa ja hänen valintaansa oli esittänyt kasvatustieteen opiskelijoiden ainejärjestö Peduca ry. Tänä vuonna valinnassa painotettiin ansioituneisuutta opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisessä.

9.5.2019

Kaikki poistuvat palautetuokiosta voittajina

Vuoden harjoittelunohjaajaksi valittu Kai Bruun ohjaa luokanopettajien opetusharjoittelua Viikin normaalikoulussa Helsingissä. Valintaperusteluissa korostui Bruunin taito antaa palautetta ja kuunnella opiskelijoita.

9.5.2019

SOOLin 70-luku: Miten luokan- ja aineenopettaja­opiskelijat löysivät toisensa ja OAJ:n

Tänä vuonna 60 vuotta täyttävä SOOL on toiminut nykyisessä muodossaan vuodesta 1995, jolloin Suomen Lastentarhanopettajaksi Opiskelevien Liitto (SLOL) ja SOOL yhdistyivät. Aineenopettajaksi opiskelevien Suomen Auskultantit ry (SA) ja alun perin vain kansakoulun- ja luokanopettajaopiskelijoita edustanut SOOL yhdistivät voimansa jo vuonna 1981. Tässä historiapläjäyksessä kurkistetaan SOOLin 70-lukuun, jolloin yhteiskuntatietoisuuden heräämisen ja toiminnan uudelleenarvioinnin seurauksena luokan- ja aineenopettajaopiskelijat löysivät toisensa ja OAJ:n.

9.5.2019

Mitä kuuluu 70-vuotias SOOL?

Rakas SOOL saavuttaa tänä vuonna 2019 kunnioitettavan 60 vuoden iän. Kymmenen vuotta sitten liiton aktiivit pohtivat kirjeen muodossa, mitä SOOLille kuuluu 60 vuoden iässä. Iloksemme voimme heille todeta, että hyvää kuuluu. Monet tänä päivänä SOOLin arkeen kuuluvat asiat olivat vielä vuonna 2009 vain ”villejä visioita”.

9.5.2019

Maailman merkityksellisin työ

Panostamalla opettajien työelämään saadaan myös motivoituneimmat ja kyvykkäimmät opiskelijat hakeutumaan ja sitoutumaan opetusalalle.

Jaa sivu somessa

Tweet