Onnistuneen opinnäytetyön kahdeksan teesiä

Opinnäyteteesit on laadittu opiskelijan tueksi ja oikeuksien varmistamiseksi opinnäytetyötä tehdessä. Sanaa opinnäytetyö on käytetty kuvaamaan sekä kandidaatin ja pro gradu -tutkielmia että ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä.


1)

Opinnäytetyön tekeminen tulee nähdä prosessina, jonka rakentamiseen opiskelijalle annetaan tarpeeksi aikaa ja tilaa yhteisesti ohjaajan kanssa sovitun aikataulun puitteissa. Tarvittaessa opiskelijalla tulee olla mahdollisuus tehdä opinnäytetyö joustavasti omien aikataulujensa mukaisesti, kuitenkin niin, että hänellä on mahdollisuus valmistua tavoiteajassa (ks. yliopistolaki 40 §, ammattikorkeakoululaki 30 §).


2)

Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa tutkielmansa aiheeseen ja hänen tulee saada tehdä itsenäisesti päätöksiä työnsä suhteen.


3)

Opinnäytetyön arviointikriteerien tulee olla opiskelijalla tiedossa heti alusta lähtien.


4)

Opinnäytetyön tekemisessä tulee huomioida alakohtaiset erityispiirteet ja opiskelijan tulee voida käsitellä oppimiaan asioita opinnäytetöissään. Opinnäytetyö on osoitus opiskelijan saavuttamista, sen hetkisistä taidoista. Tämän vuoksi aikaisempien opintojen pitää tukea opinnäytetyön tekoa. Alalle tyypillisiä tekstitaitoja ja viittauskäytänteitä tulee harjoitella opiskelujen ajan, ja niihin tulee antaa selkeät ohjeistukset. Kandi- ja pro gradu -tutkielmat ohjaavat tuottamaan uutta tieteellistä tietoa ja ammattikorkeakoulun opinnäytetyö osoittaa opiskelijan kyvyn soveltaa tieteellistä tietoa johonkin työelämän ongelmaan. Aineenopettajaopiskelijoilla tulee olla mahdollisuus kasvatustieteellisen tutkimusnäkökulman valintaan.


5)

Opiskelijalla on oikeus saada riittävä määrä ohjausta ja tukea koko opinnäytetyön teon ajan. Osa opiskelijoista tarvitsee enemmän tukea, ja se pitää ottaa huomioon ohjausta järjestettäessä. Jos ohjaaja syystä tai toisesta estyy, tulee opiskelijalle osoittaa joku toinen ohjaaja.


6)

Jokaisen opinnäytetyöryhmän ohjaus tulee olla laadukasta ja tasavertaista. Ohjaajan tulee ohjata kaikkia ryhmäläisiään tasapuolisesti.


7)

Opiskelija sitoutuu opinnäytetyön tekoon sekä pyytää tarvittaessa apua ja tukea ohjaajaltaan.


8)

Ohjauksen lisäksi korkeakoulujen tulee tukea opiskelijoitaan eri tavoin, kuten tarjoamalla opinnäytetyön tekoon liittyviä kursseja ja tietoa. Yhtenä tärkeänä tuen muotona toimii myös opintopsykologipalvelut, joita korkeakoulujen tulee tarjota.


Jaa sivu somessa

Tweet