Opettajaopiskelijat ja mediakasvatus 2017

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI on tehnyt Opettajaopiskelijat ja mediakasvatus 2017 -selvityksen yhteistyössä SOOLin kanssa. Selvityksen mukaan valtaosa opettajaopiskelijoista kokee pakollisten opintojensa mediakasvatussisällöt riittämättömiksi tulevaa ammattiaan silmälläpitäen.

Mediakasvatusta on opinnoissa liian vähän tai aivan liian vähän, sanoo valtaosa kyselyyn vastanneista opettajaopiskelijoista (71 %). Vain alle puolet (47 %) arvelee tutkintonsa pakollisiin osiin ylipäänsä kuuluvan mediakasvatusta.

Keväällä 2017 toteutettuun verkkokyselyyn vastasi 448 SOOLin jäsentä ympäri Suomen. Suurin osa vastaajista opiskeli luokan-, aineen- tai lastentarhanopettajiksi. Mediakasvatuksella tarkoitettiin medialukutaidon eli median tuottamisen ja tulkitsemisen taitojen sekä mediaan liittyvän tietämyksen edistämistä. Median määriteltiin kattavan niin perinteiset viestimet kuin uudet digitaaliset mediat.

Opetussuunnitelmat edellyttävät tieto- ja viestintäteknologisten (TVT) taitojen sekä medialukutaidon edistämistä osana kaikkea kasvatusta varhaiskasvatuksesta toisen asteen opintoihin saakka. Täydennyskoulutuksesta puhutaan paljon, mutta on epäselvää, millaiset lähtökohdat opettajankoulutuksesta saa mediakasvatukseen. Asiaa selvitettiin viimeksi Suomessa kymmenen vuotta sitten. Tuolloinkin seitsemän kymmenestä opiskelijasta arvioi mediakasvatuksen opinnot riittämättömiksi.

Selvityksen perusteella tilanne ei siis ole kohentunut. Vaikka yliopistojen opetussuunnitelmissa on media- ja TVT-teemoja, tieto ei näytä siirtyvän opiskelijoille. Mitä pidemmällä opiskelijat olivat opinnoissaan, sitä tyytymättömämpiä he olivat.

Mediakasvatusopintojen sisällöistä kysyttiin niiltä opiskelijoilta, joiden mielestä mediakasvatus kuului opintoihin. Tavallisimmat kurssiteemat olivat TVT:n, digitaalisten oppimisympäristöjen ja palvelujen tai pelien käyttö opetus- ja kasvatustyössä. Opiskelijat olisivat pitäneet tärkeimpinä informaation haku- ja lukutaitojen opettamista, kriittistä ja tutkivaa asennetta mediaa kohtaan sekä turvallista mediankäyttöä ja riskejä mediakulttuurissa. Vain alle neljännes arvioi opintojensa sisältävän näitä aiheita.

Raporttiin sisältyvät myös kommentit opettajia kouluttavilta professoreilta ja lehtoreilta sekä opiskelijoiden edustajilta. Yliopistojen tahoilta kehittämisehdotuksina esitetään mm. opintojen monipuolistamista, yliopistojen yhteistyötä, mediakasvatuksen näkyväksi tekemistä ja TVT:n ja medialukutaidon yhteisopintoja.


KAVI julkaisi selvityksen lokakuussa 2017.

Lue selvitys tästä (pdf)


 

Jaa sivu somessa

Tweet