Työssäoloehdon kertyminen

Työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on ollut 26 viikkoa (noin 6 kk) sellaisessa työssä, jossa työaika on vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa (opetustyössä 8 tuntia) ja palkka työehtosopimuksen mukainen.

  • Säilytä itselläsi työtodistukset ja palkkakuitit kaikista kassajäsenyyden aikaisista työsuhteistasi. Tarvitset niitä työttömyyspäivärahaa hakiessasi.
  • Työssäoloehdon kertymisen edellytyksenä on keskeytyksettä maksetut jäsenmaksut koko jäsenyysajalta.

Ansiopäivärahaoikeuden syntyminen edellyttää yleensä, että viikoittainen työaika on ollut vähintään 18 tuntia. Varhaiskasvatuksen opettajiin ja muihin kuin opetusalan työsuhteisiin sovelletaan tätä perussääntöä.

Työskenneltäessä opetustehtävässä oppilaitoksessa on vaadittu viikkotyötuntimäärä alempi. Opetustehtävissä työviikoiksi lasketaan viikot, jolloin työaika on ollut vähintään puolet kysymyksessä olevan opetusalan päätoimisen tuntiopettajan alimmasta viikoittaisesta tuntimäärästä. Yleensä tämä päätoimisuuden raja on 16 tuntia, jolloin työssäoloehtoon voidaan lukea kalenteriviikot, joilla palkanmaksun perusteena oleva työaika on ollut vähintään 8 tuntia.

Työssäolon ei tarvitse olla yhtäjaksoista, mutta vain kassan jäsenyysaikana tehty työ voidaan laskea työssäoloehtoon. Työssäoloehto kertyy vain palkallisen palvelussuhteen aikana. Tuntiopettajien, osa-aikatyötä tehneiden ja useiden eri työnantajien palveluksessa olleiden hakijoiden tulee esittää päivärahahakemuksen yhteydessä työttömyyskassalle työnantajan todistus viikoittaisista työtunneista päivärahaoikeuden ratkaisemiseksi (tarvittava lomake löytyy työttömyyskassan sivuilta). Palkallisen äitiysloman, sairausloman tms. palkallisen (täysi palkka) jakson aikana työssäoloehto kertyy kuten työssä ollessa.

Työssäoloehdon on pääsääntöisesti täytyttävä työttömyyttä edeltäneiden 28 kuukauden aikana. Kuitenkin opintojen, sairauden, asevelvollisuuteen, lapsen syntymän tms. hyväksyttävän syyn johdosta voidaan 28 kuukauden tarkastelujaksoa pidentää enintään seitsemällä vuodella.

Työssäoloehto alkaa kertyä kassaanliittymispäivästä alkaen. Jos olet aiemmin kuulunut toiseen työttömyyskassaan, voidaan siltä ajalta kerryttämäsi työssäoloehto huomioida, mikäli liittyminen Opettajien Työttömyyskassaan on tapahtunut kuukauden sisällä siitä, kun olet eronnut edellisestä kassasta.

Jaa sivu somessa

Tweet