Työssäoloehdon kertyminen

Syyskuussa 2024 voimaan tulevan lakimuutoksen jälkeen ansiopäivärahaan oikeuttava työssäoloehto pitenee puolesta vuodesta vuoteen ja työssäoloehtoa kertyy vain niiltä kuukausilta, jolloin palkkatuloa on vähintään 465 euroa kuukaudessa.

  • Säilytä itselläsi työtodistukset ja palkkakuitit kaikista kassajäsenyyden aikaisista työsuhteistasi. Tarvitset niitä työttömyyspäivärahaa hakiessasi.
  • Työssäoloehdon kertymisen edellytyksenä on keskeytyksettä maksetut jäsenmaksut koko jäsenyysajalta.

Nykyisellään työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on ollut 26 viikkoa (noin 6 kk) sellaisessa työssä, jossa työaika on vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa (opetustyössä 8 tuntia) ja palkka työehtosopimuksen mukainen.  

Ansiopäivärahaoikeuden syntyminen edellyttää yleensä, että viikoittainen työaika on ollut vähintään 18 tuntia. Varhaiskasvatuksen opettajiin ja muihin kuin opetusalan työsuhteisiin sovelletaan tätä perussääntöä.

Työskenneltäessä opetustehtävässä oppilaitoksessa on vaadittu viikkotyötuntimäärä alempi. Opetustehtävissä työviikoiksi lasketaan kalenteriviikot (ma–su), jolloin työaika on ollut vähintään puolet kysymyksessä olevan opetusalan päätoimisen tuntiopettajan alimmasta viikoittaisesta tuntimäärästä. Yleensä tämä päätoimisuuden raja on 16 tuntia, jolloin työssäoloehtoon voidaan lukea kalenteriviikot, joilla palkanmaksun perusteena oleva työaika on ollut vähintään 8 tuntia.

Tuntiopettajien, osa-aikatyötä tehneiden ja useiden eri työnantajien palveluksessa olleiden hakijoiden tulee antaa päivärahahakemuksen yhteydessä työttömyyskassalle selvitys viikoittaisista työtunneista päivärahaoikeuden ratkaisemiseksi. Päivärahahakemus tehdään Opetus ja tiede -työttömyyskassan sähköisessä palvelussa mutta työtunnit voi selvittää myös erillisellä lomakkeella, joka löytyy työttömyyskassan sivuilta.

Palkallisen äitiysloman, sairausloman tms. palkallisen (täysi palkka) jakson aikana työssäoloehto kertyy kuten työssä ollessa.

MUUTOKSET 1.9.2024 ALKAEN

Työssäoloehto euroistetaan

  • Euroistaminen tarkoittaa, että riittävää työskentelyä ennen työttömyyttä arvioitaisiin jatkossa palkan perusteella. Nyt päivärahaoikeus täyttyy, kun on ollut töissä 26 kalenteriviikon aikana vähintään kahdeksan tuntia opetustyössä tai 18 tuntia muussa työssä.
  • Jatkossa työssäoloehtokuukaudeksi luettaisiin esityksen mukaan sellainen kalenterikuukausi, jona henkilölle on maksettu vakuutuksenalaista vakiintunutta palkkaa vähintään 930 euroa. Jos palkkatulo kalenterikuukauden aikana on vähintään 465 euroa, mutta vähemmän kuin 930 euroa, työssäoloehtokuukaudet voisivat kertyä myös puolikkaina kuukausina.

Työskentelyedellytys vuoteen

  • Ansiopäivärahaa voi jatkossa saada, kun on kassan jäsenyyden aikana työskennellyt vuoden. Tällä hetkellä jo kuuden kuukauden työskentely oikeuttaa ansiopäivärahaan.

Hallituksen suunnittelemat säästötoimet vaikuttavat monella tavalla työttömyysturvaan, muun muassa työssäoloehdon kertymiseen sekä ansiopäivärahan tasoon. Opetus ja tiede -työttömyyskassan sivuille on koottu tietoa muista muutoksista: 
» Lakimuutokset 2024

Työssäoloehdon on pääsääntöisesti täytyttävä työttömyyttä edeltäneiden 28 kuukauden aikana. Kuitenkin opintojen, sairauden, asevelvollisuuteen, lapsen syntymän tms. hyväksyttävän syyn johdosta voidaan 28 kuukauden tarkastelujaksoa pidentää enintään seitsemällä vuodella.

Työssäolon ei tarvitse olla yhtäjaksoista, mutta vain kassan jäsenyysaikana tehty työ voidaan laskea työssäoloehtoon. Työssäoloehto kertyy vain palkallisen palvelussuhteen aikana.

Työssäoloehto alkaa kertyä kassaanliittymispäivästä alkaen. Jos olet aiemmin kuulunut toiseen työttömyyskassaan, voidaan siltä ajalta kerryttämäsi työssäoloehto huomioida, mikäli liittyminen Opetus ja tiede -työttömyyskassaan on tapahtunut kuukauden sisällä siitä, kun olet eronnut edellisestä kassasta.

Jaa sivu somessa

Tweet