Työssäoloehdon kertyminen

Työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on ollut 26 viikkoa (noin 6 kk) sellaisessa työssä, jossa työaika on vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa (opetustyössä 8 tuntia) ja palkka työehtosopimuksen mukainen.

  • Säilytä itselläsi työtodistukset ja palkkakuitit kaikista kassajäsenyyden aikaisista työsuhteistasi. Tarvitset niitä työttömyyspäivärahaa hakiessasi.
  • Työssäoloehdon kertymisen edellytyksenä on keskeytyksettä maksetut jäsenmaksut koko jäsenyysajalta.
Opettajien Työttömyyskassa vaihtoi nimeä vuoden 2023 alusta ja on nyt Opetus ja tiede -työttömyyskassa.  

Ansiopäivärahaoikeuden syntyminen edellyttää yleensä, että viikoittainen työaika on ollut vähintään 18 tuntia. Varhaiskasvatuksen opettajiin ja muihin kuin opetusalan työsuhteisiin sovelletaan tätä perussääntöä.

Työskenneltäessä opetustehtävässä oppilaitoksessa on vaadittu viikkotyötuntimäärä alempi. Opetustehtävissä työviikoiksi lasketaan kalenteriviikot (ma–su), jolloin työaika on ollut vähintään puolet kysymyksessä olevan opetusalan päätoimisen tuntiopettajan alimmasta viikoittaisesta tuntimäärästä. Yleensä tämä päätoimisuuden raja on 16 tuntia, jolloin työssäoloehtoon voidaan lukea kalenteriviikot, joilla palkanmaksun perusteena oleva työaika on ollut vähintään 8 tuntia.

Työssäolon ei tarvitse olla yhtäjaksoista, mutta vain kassan jäsenyysaikana tehty työ voidaan laskea työssäoloehtoon. Työssäoloehto kertyy vain palkallisen palvelussuhteen aikana.

Tuntiopettajien, osa-aikatyötä tehneiden ja useiden eri työnantajien palveluksessa olleiden hakijoiden tulee antaa päivärahahakemuksen yhteydessä työttömyyskassalle selvitys viikoittaisista työtunneista päivärahaoikeuden ratkaisemiseksi. Päivärahahakemus tehdään Opetus ja tiede -työttömyyskassan sähköisessä palvelussa mutta työtunnit voi selvittää myös erillisellä lomakkeella, joka löytyy työttömyyskassan sivuilta.

Palkallisen äitiysloman, sairausloman tms. palkallisen (täysi palkka) jakson aikana työssäoloehto kertyy kuten työssä ollessa.

Työssäoloehdon on pääsääntöisesti täytyttävä työttömyyttä edeltäneiden 28 kuukauden aikana. Kuitenkin opintojen, sairauden, asevelvollisuuteen, lapsen syntymän tms. hyväksyttävän syyn johdosta voidaan 28 kuukauden tarkastelujaksoa pidentää enintään seitsemällä vuodella.

Työssäoloehto alkaa kertyä kassaanliittymispäivästä alkaen. Jos olet aiemmin kuulunut toiseen työttömyyskassaan, voidaan siltä ajalta kerryttämäsi työssäoloehto huomioida, mikäli liittyminen Opetus ja tiede -työttömyyskassaan on tapahtunut kuukauden sisällä siitä, kun olet eronnut edellisestä kassasta.


TYÖTTÖMYYSTURVAN "EUROISTAMINEN" EI ETENE
Suomen hallitus päätti aiemmin ansioturvan työssäoloehdon ”euroistamisesta” vuoden 2023 aikana, mutta lakimuutos ei kuitenkaan tule etenemään ainakaan tämän vaalikauden aikana. Euroistaminen tarkoittaisi, että päivärahaoikeus määriteltäisiin jatkossa palkan perusteella, eikä enää työtuntien määrän perusteella. Päivitämme sivuillamme olevia työssäoloehdon kertymiseen liittyviä ohjeistuksia, mikäli muutoksen valmistelu ja toimeenpano myöhemmin etenee.

Jaa sivu somessa

Tweet