Ansiopäivärahan hakeminen ja määräytyminen

Sinulla on oikeus työttömyyden ajalta ansioon suhteutettuun päivärahaan, jos olet ollut kassan jäsenenä vähintään 26 viikkoa, maksanut jäsenmaksut koko jäsenyyden ajalta ja täyttänyt 26 viikon työssäoloehdon.


VAIHE 1) Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi

Ilmoittaudu sähköisesti työ- ja elinkeinopalveluihin työttömäksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä. TE-palvelut tekee päätöksen päivärahaoikeudesta ja antaa työvoimapoliittisen lausunnon työttömyyskassalle.


VAIHE 2) Jätä päivärahahakemus

Ansioon suhteutettua päivärahaa haet omalta työttömyyskassaltasi. Jätä hakemus Opetus ja tiede -työttömyyskassan Openetti-palvelussa ja täytä se huolellisesti, jotta työttömyyskassa voi käsitellä saapuvan hakemuksen ilman erillisiä lisäselvityspyyntöjä.

Päivärahaa haetaan jälkikäteen eli kuluneelta ajalta. Sitä on kuitenkin haettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta sitä halutaan maksettavan. Lähetä ensimmäinen hakemus kassaan kun työttömyyttä on kestänyt vähintään kaksi täyttä kalenteriviikkoa päättyen sunnuntaihin.

Jos et ole oikeutettu ansiopäivärahaan, selvitä Kelasta, onko sinulla oikeutta peruspäivärahaan tai työmarkkinatukeen.


Päivärahan saamisen edellytykset

 • olet ollut työttömyyskassan jäsen vähintään 26 viikkoa (jos työttömyys alkaa ennen 1.9.2024)
 • olet täyttänyt 26 viikon työssäoloehdon (jos työttömyys alkaa ennen 1.9.2024)
 • olet säilyttänyt palkkakuittisi sekä mahdolliset työtuntilistat
 • työttömyyskassan jäsenmaksut on maksettuna katkoksitta koko jäsenyysajalta

Muista, että päätoimisella opiskelijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen. Rajoitus koskee myös päätoimisen opiskelun lomajaksoja. Opiskelua pidetään päätoimisena siihen asti, kun opiskelija on päättänyt opintonsa.

Opinnot katsotaan päättyneeksi, kun henkilö on

 • valmistunut
 • luopunut opinto-oikeudesta yliopistossa
 • menettänyt opinto-oikeutensa tai se on peruutettu
 • opinnot ovat olleet keskeytyneenä vähintään vuoden

Päivärahan suuruus

» Päivärahalaskuri (TYJ)

Ansioon suhteutettu päiväraha määräytyy hakijan työttömyyttä edeltäneiden ansiotulojen perusteella. Päiväraha muodostuu täyden peruspäivärahan suuruisesta perusosasta (37,21 €/päivä 1.1.2024 alkaen) ja ansio-osasta. Ansio-osan suuruus on 45 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Kun palkka kuukaudessa on suurempi kuin 3 534,95 €, ansio-osa on tämän rajan ylittävältä osalta 20 prosenttia.

Ansioon suhteutettu päiväraha määräytyy vakiintuneen palkan perusteella, mikä tarkoittaa työttömyyttä edeltäneiden vähintään 26 työssäoloviikon keskiarvoansiota. Palkkatulosta vähennetään lomarahat ja lomakorvaukset sekä palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua vastaava osuus. Päiväpalkka saadaan jakamalla kuukausipalkka luvulla 21,5.

 

Muutoksia työttömyysturvaan 2024

Lomakorvauksen jaksotus

 • Kokoaikatyöstä ansaitun lomakorvauksen ajalta ei makseta työttömyysetuutta.

Omavastuuaika pitenee

 • Omavastuu työttömyyden alussa on jatkossa nykyisen viiden päivän sijasta seitsemän päivää.

Indeksikorotusta ei tehdä vuosina 2024–2027

 • Työttömyysetuus ei nouse vuodenvaihteessa.

Ansiopäivärahan tason porrastus (1.9. alkaen)

 • Ansiopäivärahan porrastaminen tarkoittaa, että päiväraha laskee seuraavalla tavalla:
  • 80 % tasolle kahdeksan viikon työttömyyden jälkeen
  • 75 % tasolle 34 työttömyysviikon jälkeen
 • Tällä hetkellä ansiopäiväraha on samansuuruinen koko enimmäiskeston ajan.

Hallituksen suunnittelemat säästötoimet vaikuttavat monella tavalla työttömyysturvaan, muun muassa työssäoloehdon kertymiseen sekä ansiopäivärahan tasoon. Opetus ja tiede -työttömyyskassan sivuille on koottu tietoa muista muutoksista:
» Lakimuutokset 2024

 

Jaa sivu somessa

Tweet