Toimintasuunnitelma 2019

SOOLin jäsenyhdistykset päättävät liittokokouksessa vuosittain liiton toimintasuunnitelmista ja valitsevat puheenjohtajiston sekä hallituksen niitä toteuttamaan.

Hyväksytty liittokokouksessa 15.4.2018
Täydennetty liittokokouksessa 13.4.2019

Opettajaksi opiskelevien liitto

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry on opettajaksi opiskelevien edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestö. SOOL kokoaa yhteen eri alojen opettajaksi opiskelevat Suomessa. Liiton tärkeimpiä tehtäviä on toimia opettajankoulutuksen asiantuntijatahona, valvoa opettajaopiskelijoiden etuja sekä kehittää, seurata ja uudistaa opettajankoulutusta sekä edistää jäsentensä välistä yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta. SOOL tekee läheistä yhteistyötä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n kanssa.

SOOL on aktiivinen, näkyvä ja tunnettu toimija yhteiskunnallisessa ja koulutuspoliittisessa keskustelussa ja kehittämisessä. SOOL vaikuttaa niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti opettajankoulutukseen sekä opettajaopiskelijoiden ja vastavalmistuneiden asemaan.

SOOL on paikallisten jäsenyhdistysten sateenvarjojärjestö, joka luo yhteistyö- ja keskustelukanavia sekä edistää yhteistyön syntymistä jäsenyhdistystensä välillä. SOOL tukee opettajaopiskelijoiden ammatti-identiteettiin ja aktiiviseen kansalaisuuteen kasvamista sekä pitää jäsenet tietoisina ajankohtaisista kasvatus- ja opetusalan asioista. SOOL auttaa opettajaopiskelijoita työelämävalmiuksien saavuttamisessa jo opiskeluaikana. SOOL kouluttaa jäsenistöään aktiivisesti yhdistystoiminnasta sekä eri opetus-, kasvatus- ja koulutusalaa koskevissa kysymyksissä.

Vuosi 2019 on SOOLin 60. toimintavuosi. Juhlavuosi huomioidaan toiminnassa hallituskauden 2018–2019 projekteissa.

Opettajankoulutuksen asiantuntija ja vaikuttaja

SOOL on tunnettu opetus- ja kasvatusalan vaikuttaja, joka toimii opettajaopiskelijoiden edunvalvojana sekä suomalaisen opettajankoulutuksen asiantuntijana paikallisesti, valtakunnallisesti, monikielisesti ja kansainvälisesti. Edunvalvonnallinen vaikuttamistyö pohjautuu ensisijaisesti liittokokouksen hyväksymään SOOLin strategiaan. Lisäksi vaikuttamisen pohjana toimivat muun muassa liittokokouksen hyväksymät hallituskausikohtaiset projektit, Tavoitteet opettajankoulutukselle -ohjelma sekä muut Liiton toimintaa ohjaavat asiakirjat.

SOOL tekee selvityksiä ja kerää tietoa opettajankoulutuksen nykytilasta opettajankoulutuksen sisältöjen ja käytänteiden kehittämiseksi. Keskeisenä seurannan kohteena ovat korkeakoulu-uudistusten ja koulutusjärjestelmän rahoituksen muutosten vaikutukset opettajankoulutuksen laatuun sekä opettajaksi opiskelevien asemaan. Liitto tuo opiskelijoiden äänen kuuluviin ja on mukana opettajankoulutuksen kehittämisessä.

SOOL tarjoaa osaamistaan ja ammattitaitoaan koulutuksen asiantuntijana sekä osallistuu valtakunnalliseen keskusteluun muun muassa julkaisemalla kannanottoja, julkilausumia, lausuntoja sekä muilla hallituksen tarpeellisiksi katsomilla tavoilla. SOOL osallistuu opettajankoulutuksen kehittämishankkeisiin sekä tapaa säännöllisesti valtakunnallisia päättäjiä, korkeakoulujen johtoa, paikallisia päättäjiä ja opettajankoulutuksen toimijoita. SOOL seuraa opetus- ja kasvatusalaa koskevien säädösten vaikutuksia koko kasvatuksen kenttään ja tuo valtakunnallisessa keskustelussa aktiivisesti julki opettajaopiskelijoiden näkemyksen.

SOOL toimii opettajaopiskelijoiden valtakunnallisen vaikuttamisen väylänä ja valtakunnallisena yhdistäjänä. Toimintaansa SOOL toteuttaa yhdenvertaisuusohjelmansa mukaisesti ja tukee jäsenyhdistyksiään yhdenvertaisuussuunnittelussa. Valtakunnallisissa tapahtumissaan SOOLilla on turvahenkilöt. Jäsenyhdistyksiä kannustetaan tekemään yhteistyötä toisten jäsenyhdistysten, ylioppilas- ja opiskelijakuntien sekä hallinnon opiskelijaedustajien kanssa.

SOOL tukee jäsenyhdistyksiään paikallisessa edunvalvonnassa ja vaikuttamisessa järjestämällä koulutuksia, seminaareja ja keskustelutilaisuuksia. Tuen keskiössä on yhteisen opettajuuden rakentaminen eri alojen erityispiirteet huomioiden. Eri alojen tarpeiden huomioimiseksi SOOL tukee myös samaa oppiainetta opiskelevien jäsenyhdistysten edunvalvonnallista yhteistyötä. Paikallisessa edunvalvonnassa SOOL tekee yhteistyötä OAJ:n alue- ja paikallisyhdistysten kanssa esimerkiksi aluetoimijoiden ja paikallisyhdistysten opiskelijaedustajien kautta.

Vuonna 2019 SOOL päivittää Tavoitteet opettajankoulutukselle -ohjelman, kampanjoi eduskuntavaaleissa liittokokouksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti ja toteuttaa edunvalvontaa ensisijaisesti hallituskauden projektien mukaisesti.

Jäsenistöä yhdistävä, kouluttava ja palveleva järjestö

SOOL tavoittaa ja huomioi toiminnassaan kaikkien opintolinjojen ja paikkakuntien opettajaksi opiskelevat. Tavoitteena on edistää yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä jäsenyhdistysten ja jäsenten välillä.

Aluetoimijoiden järjestämissä paikallisissa tilaisuuksissa sekä muissa liiton jäsenhankintaan ja -pitoon keskittyvissä tilaisuuksissa kehitetään opeopiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja osallisuutta, tiedotetaan jäsenyydestä, jäseneduista ja Liiton toiminnasta sekä vahvistetaan työelämävalmiuksia yhdessä paikallisten opiskelijajärjestöjen, yhteistyötahojen ja OAJ-toimijoiden kanssa.

SOOLin koulutusten tavoitteena on vastata ajankohtaisiin, paikallisiin ja opintoalakohtaisiin tarpeisiin sekä opettajuuden muutokseen liittyviin ja vastuullista järjestötoimintaa käsitteleviin kysymyksiin. Kaikille jäsenille avoimia koulutus- ja keskustelutilaisuuksia järjestetään paikallisesti, valtakunnallisesti ja etämahdollisuuksia hyödyntäen. Lisäksi tarjotaan alueellisesti järjestettäviä asiantuntijaluentoja ja koulutuksia jäsenetuina vain jäsenille. Jäsenyhdistysten toimintaa ja järjestöaktiiveja tuetaan kehittämällä järjestökursseja ja järjestöaktiivien koulutuksia sekä tilauskoulutuksia tarkoituksenmukaisiksi kokonaisuusiksi. Koulutuksissa huomioidaan ala- ja järjestökohtaisia erityispiirteitä sekä vahvistetaan myös alojen välistä valtakunnallista yhteistyötä ja edunvalvontaa.

Tehokas, nykyaikainen ja monikielinen viestintä tukee kaikkea SOOLin toimintaa ja sillä kasvatetaan Liiton näkyvyyttä opettajankoulutuksen asiantuntijana ja vaikuttajana. SOOLin viestinnän kohderyhmänä ovat jäsenistön lisäksi myös muut opettajaksi opiskelevat, opettajankoulutuksen asiantuntijat ja päättäjät, opetus- ja kasvatusalan vaikuttajat ja päättäjät sekä opettajankoulutuksesta kiinnostuneet. SOOL osallistuu viestinnällään aktiivisesti valtakunnalliseen opettajankoulutusta koskevaan keskusteluun. SOOLin viestintä on aiempaa suunnitellumpaa ja tavoitteellisempaa. Panostamalla viestintään ja kohdentamalla siihen resursseja, SOOLin on mahdollista kehittää liittoa entistä vaikuttavammaksi.

Jäsenet saavat SOOLin toimistolta, jäsenrekisteristä ja aluetoimijoilta asiantuntevaa ja henkilökohtaista jäsenpalvelua. Lisäksi SOOLin jäsenet ovat oikeutettuja OAJ:n työelämäasiantuntijoiden ja luottamusmiesten palveluihin.

SOOL toteuttaa ja kehittää toimintaansa alueellisesti ja valtakunnallisesti vahvassa yhteistyössä jäsenyhdistysten ja SOOL-vastaavien kanssa sekä jäsenistöä kuunnellen. Kehittämisen välineinä käytetään muun muassa säännöllistä palautteenkeruuta, kyselyitä ja selvityksiä sekä paikallisia tapaamisia.

Talous

SOOLin talous perustuu jäsenmaksutuottoihin ja avustuksiin. Liiton taloudenhoidosta vastaa pääsihteeri yhdessä hallituksen kanssa. SOOLin hallitus seuraa säännöllisesti talousarvion toteutumista. Yleisavustusta haetaan Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:ltä. Lisäksi TJS Opintokeskukselta haetaan tukea kurssien, seminaarien ja koulutustilaisuuksien järjestämiseen. Ulkopuolisia projektiavustusmahdollisuuksia haetaan resurssien mukaan ja mielekkään yhteistyön merkeissä.

Vuosi 2019 on SOOLin 60. juhlavuosi, johon on varattu erikseen kustannuksia. SOOLin valtionapukelpoisuus päättyi toimintavuoden 2018 alusta. Liitto on tehnyt sopeuttamistoimia talouden tasapainottamiseksi. SOOLin toiminta vaatii lähes 100 000 euron puskurin, jotta toimintavuosi voidaan toteuttaa omin varoin ilman lainaa. Liiton kassavirtavaihteluun vaikuttaa se, että jäsenmaksuista saatu tuotto kerrytetään pääosin syksyisin. Toiminnan rahoituksen pääpaino on jäsenmaksutuotoissa, joiden osuutta on kasvatettu jäsenhankintaan panostamalla ja aluetoimintaa tehostamalla. Jäsenmäärä on saatu nousuun ja toivottua puskuria saadaan hieman vuonna 2018 rakennettua, mutta talouden vakaus edellyttää jäsenhankintaan sekä muihin aktiivisiin varainhankintakeinoihin panostamista myös vuonna 2019.

Jaa sivu somessa

Tweet