Toimintasuunnitelma 2021

SOOLin jäsenyhdistykset päättävät liittokokouksessa vuosittain liiton toimintasuunnitelmista ja valitsevat puheenjohtajiston sekä hallituksen niitä toteuttamaan.

Opettajaksi opiskelevien liitto

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry on opettajaksi opiskelevien edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestö. SOOL edustaa kattavasti kaikkia opettajaopiskelijoita opettajankoulutuksen ja opetus- ja kasvatusalan tunnustettuna sekä vaikuttavana asiantuntijana. SOOL kokoaa yhteen eri alojen opettajaksi opiskelevat Suomessa. Liiton tärkeimpiä tehtäviä on toimia opettajankoulutuksen asiantuntijatahona, valvoa opettajaopiskelijoiden etuja sekä kehittää, seurata ja uudistaa opettajankoulutusta sekä edistää jäsentensä välistä yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta. SOOL tekee läheistä yhteistyötä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n kanssa.

SOOLin toiminta pohjautuu ensisijaisesti liittokokouksen hyväksymään strategiaan. SOOL toimii edistyksellisenä asiantuntijana opettajankoulutuksen kehittämistyössä ja on mukana rakentamassa opettajuuden tulevaisuutta. Järjestö on toiminnassaan läpinäkyvä, helposti lähestyttävä ja valmis moninaiselle yhteistyölle. Toiminta perustuu yhteiseen opettajuuteen ja huomioi valtakunnallisesti kaikki opettajaopiskelijat alastaan tai koulutustaustastaan riippumatta.

Toiminta on kestävän kehityksen ja yhdenvertaisuusohjelman mukaista. Valtakunnallisissa tapahtumissaan SOOLilla on mukana turvahenkilöt.

Opettajankoulutuksen asiantuntija sekä ennakoiva ja rohkea vaikuttaja

SOOL on aktiivinen, näkyvä ja tunnettu toimija yhteiskunnallisessa ja koulutuspoliittisessa keskustelussa, opetus- ja kasvatusalan asiantuntijana ja vaikuttajana sekä opettajaopiskelijoiden edunvalvojana. SOOL vaikuttaa paikallisesti, valtakunnallisesti, monikielisesti ja kansainvälisesti. Vaikuttamisen pääkohteena on opettajankoulutus sekä opettajaopiskelijoiden sekä vastavalmistuneiden opettajien asema ja hyvinvointi.

SOOL tekee selvityksiä ja kerää tietoa opettajankoulutuksen nykytilasta opettajankoulutuksen sisältöjen ja käytänteiden kehittämiseksi.  SOOL osallistuu opettajankoulutuksen kehittämishankkeisiin sekä tapaa säännöllisesti valtakunnallisia ja paikallisia päättäjiä, korkeakoulujen johtoa ja koulutusalan vaikuttajia. SOOL seuraa opetus- ja kasvatusalaa koskevien säädösten vaikutuksia koko kasvatuksen kenttään ja tuo aktiivisesti julki opettajaopiskelijoiden näkemyksen. SOOL tarjoaa osaamistaan ja ammattitaitoaan koulutuksen asiantuntijana sekä osallistuu valtakunnalliseen ja kansainväliseen keskusteluun muun muassa julkaisemalla kannanottoja, julkilausumia, selvitystuloksia ja lausuntoja sekä muilla hallituksen tarpeellisiksi katsomilla tavoilla.

SOOL toimii opettajaopiskelijoiden valtakunnallisen vaikuttamisen väylänä ja valtakunnallisena yhdistäjänä. SOOL on jäsenyhdistyksiensä tuki ja neuvonantaja paikallisessa edunvalvonnassa sekä vaikuttamisessa järjestämällä koulutuksia, seminaareja, tapaamisia ja keskustelutilaisuuksia. Tuen keskiössä on yhteisen opettajuuden rakentaminen eri alojen erityispiirteet huomioiden. Eri alojen tarpeiden huomioimiseksi SOOL tukee myös samaa alaa opiskelevien jäsenyhdistysten edunvalvonnallista yhteistyötä.

SOOL seuraa ja osallistuu aktiivisesti koulutuspoliittiseen keskusteluun, sekä ennakoi opettajankoulutuksen ja opettajuuden muutoksia. Opettajankoulutuksesta keskusteltaessa SOOL on luonteva ja asiantunteva keskustelukumppani sekä varteenotettava koulutuspoliittisten selvitysten lähde. Aktiivinen osallistuminen keskusteluun ja edunvalvonnan suunnittelu takaa sen, että liiton vaikuttavuus lisääntyy. SOOL verkostoituu muiden opiskelijoiden liittojen hallitusedustajien kanssa ja tarvittaessa ottaa kantaa yhteiskunnallisiin opiskelijoita laajalti koskeviin asioihin yhteistyössä eri liittojen kanssa. Edunvalvonnallinen vaikuttamistyö pohjautuu ensisijaisesti liittokokouksen hyväksymään Tavoitteet opettajankoulutukselle -asiakirjaan. Lisäksi vaikuttamisen pohjana toimivat muun muassa liittokokouksen hyväksymät koulutuspoliittinen linjapaperi, hallituskausikohtaiset projektit, sekä muut Liiton toimintaa ohjaavat asiakirjat.

Jäsenistöä yhdistävä, kouluttava ja palveleva järjestö

SOOL on paikallisten jäsenyhdistysten sateenvarjojärjestö, joka ylläpitää yhteistyö- ja keskustelukanavia sekä edistää avoimen keskustelun ja yhteistyön syntymistä jäsenyhdistystensä välillä. Toiminta perustuu yhteiseen opettajuuteen ja huomioi kaikki opettajaopiskelijat eri koulutusaloilta ja paikkakunnilta.

SOOL järjestää koulutuksia valtakunnallisesti ja paikallisesti. SOOL tukee opettajaopiskelijoiden ammatti-identiteettiin ja aktiiviseen kansalaisuuteen kasvamista sekä pitää jäsenet tietoisina ajankohtaisista kasvatus- ja opetusalan asioista. SOOL auttaa opettajaopiskelijoita työelämävalmiuksien saavuttamisessa jo opiskeluaikana. SOOL kouluttaa jäsenistöään aktiivisesti yhdistystoiminnasta sekä eri opetus-, kasvatus- ja koulutusalaa koskevissa kysymyksissä.

SOOLin koulutusten tavoitteena on vastata ajankohtaisiin, paikallisiin ja opintoalakohtaisiin tarpeisiin sekä opettajuuden muutokseen liittyviin ja vastuullista järjestötoimintaa käsitteleviin kysymyksiin. Valtakunnalliset seminaarikoulutukset järjestetään webinaareina tai niihin mahdollistetaan osallistuminen etänä. Kaikissa koulutuksissa huomioidaan ala-, paikkakunta- ja järjestökohtaisia erityispiirteitä sekä vahvistetaan myös alojen välistä valtakunnallista yhteistyötä ja edunvalvontaa. Koulutuksia kehitetään jäsenten palautteen ja toiveiden mukaan tarkoituksenmukaisiksi kokonaisuuksiksi ja niitä pyritään myös taltioimaan myöhempää katselua varten. Lisäksi SOOL järjestää paikallisen tarpeen mukaan koulutuksia jäsenistölle sekä jäsenyhdistystensä aktiivien työn tueksi.

SOOL vahvistaa opeopiskelijoiden työelämävalmiuksia sekä kehittää jäsenistön yhteisöllisyyttä ja osallisuutta aluetoimijoiden järjestämissä paikallisissa tilaisuuksissa, sekä järjestämällä muita jäsenhankintaan ja -pitoon keskittyviä tilaisuuksia. Tilaisuuksia järjestetään myös yhdessä sidosryhmien, kuten OAJ:n ja OAJ:n paikallis- ja alueyhdistysten kanssa. Tilaisuuksien lisäksi SOOL tiedottaa edellä mainituista asioista myös verkkosivuillaan, sosiaalisessa mediassa, sekä kehittää jatkuvasti uusia tehokkaita keinoja tavoittaa jäsenistöä.

Jäsenet saavat SOOLin toimistolta, hallitukselta, jäsenrekisteristä ja aluetoimijoilta asiantuntevaa ja henkilökohtaista jäsenpalvelua. SOOLin jäsenet ovat oikeutettuja OAJ:n työelämäasiantuntijoiden ja luottamusmiesten palveluihin.

SOOL toteuttaa ja kehittää toimintaansa ja jäsenetujaan alueellisesti ja valtakunnallisesti vahvassa yhteistyössä jäsenyhdistysten ja SOOL-vastaavien kanssa sekä jäsenistöä kuunnellen. Kehittämisen välineinä käytetään muun muassa säännöllistä palautteenkeruuta, kyselyitä ja selvityksiä sekä paikallisia tapaamisia.

Vaikuttavaa näkyvyyttä

Tehokas, nykyaikainen ja monikielinen viestintä tukee kaikkea SOOLin toimintaa ja sillä kasvatetaan liiton vaikuttavuutta opettajankoulutuksen asiantuntijana. SOOL osallistuu viestinnällään aktiivisesti paikalliseen, valtakunnalliseen ja kansainväliseen eri opettajankoulutusaloja koskevaan keskusteluun. Liiton viestintä koostuu myös jäsenyydestä, jäseneduista ja liiton toiminnasta tiedottamisesta sekä koulutus- ja kasvatusalan ajankohtaisista asioista.

SOOLin viestinnän tulee näkyä moneen suuntaan. Panostamalla viestintään ja kohdentamalla siihen resursseja SOOLin on mahdollista kehittää liittoa entistä vaikuttavammaksi. Viestinnän kohderyhmänä ovat jäsenistön lisäksi myös seuraavat:

  • muut opettajaksi opiskelevat
  • sidosryhmät
  • opettajankoulutuksen asiantuntijat ja päättäjät
  • opetus- ja kasvatusalan vaikuttajat ja päättäjät sekä
  • opettajankoulutuksesta kiinnostuneet

SOOL julkaisee jäsenlehteään, Opeopiskelijaa neljä kertaa vuodessa. Jäsenlehden toimituksen vakiintuneet rakenteet jouhevoittavat lehden toimittamista ja jäsenlehti nähdään myös vaikuttavana julkaisuna. Jäsenlehden sisältöä kehitetään suunnitelmallisesti ja jäsenistöä kuunnellen.

Liitto jatkaa viestintänsä kehittämistä erilaisten viestintäalustojen, kuten SOOLin blogin, sosiaalisen median, LinkedIn:n, podcastin ja Youtube-kanavan kautta.

Talous

SOOLin talous perustuu jäsenmaksutuottoihin ja avustuksiin. Liiton taloudenhoidosta vastaa pääsihteeri yhdessä hallituksen kanssa. SOOLin hallitus seuraa säännöllisesti talousarvion toteutumista. Yleisavustusta haetaan Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:ltä. Lisäksi TJS Opintokeskukselta haetaan tukea kurssien, seminaarien ja koulutustilaisuuksien järjestämiseen. Ulkopuolisia projektiavustusmahdollisuuksia haetaan resurssien mukaan ja mielekkään yhteistyön merkeissä. SOOL huomioi omassa talouden suunnittelussaan vaikuttavuuden kasvua ja kohdentaa tavoitteeseen resursseja.

SOOLin toiminta vaatii lähes 100 000 euron puskurin, jotta toimintavuosi voidaan toteuttaa omin varoin ilman lainaa. Liiton kassavirtavaihteluun vaikuttaa se, että jäsenmaksuista saatu tuotto kerrytetään pääosin syksyisin. Toiminnan rahoituksen pääpaino on jäsenmaksutuotoissa, joiden osuutta on kasvatettu jäsenhankintaan panostamalla ja aluetoimintaa tehostamalla. Talouden vakaus ja mahdollisen toiminnan puskurin rakentaminen edellyttää jäsenhankintaan sekä muihin aktiivisiin varainhankitakeinoihin panostamista myös vuonna 2021.


Hyväksytty liittokouksessa 13.6.2020.

Jaa sivu somessa

Tweet