Toimintasuunnitelma vuodelle 2024

SOOLin jäsenyhdistykset päättävät liittokokouksessa vuosittain liiton toimintasuunnitelmasta.


Hyväksytty liittokokouksessa 16.4.2023.


Opettajaksi opiskelevien liitto

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry on opettajaksi opiskelevien edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestö. SOOL edustaa kattavasti kaikkia opettajaopiskelijoita, opettajankoulutuksen ja opetus- ja kasvatusalan vaikuttavana asiantuntijana. SOOL kokoaa yhteen eri alojen opettajaksi opiskelevat Suomessa. Liiton tärkeimpiä tehtäviä on toimia opettajankoulutuksen asiantuntijatahona, valvoa opettajaopiskelijoiden etuja sekä kehittää, seurata ja uudistaa opettajankoulutusta sekä edistää jäsentensä välistä yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta. SOOL tekee läheistä yhteistyötä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n kanssa.

SOOLin toiminta pohjautuu ensisijaisesti liittokokouksen hyväksymään strategiaan. SOOL toimii edistyksellisenä asiantuntijana opettajankoulutuksen kehittämistyössä ja on mukana rakentamassa opettajuuden tulevaisuutta. Järjestö on toiminnassaan läpinäkyvä, helposti lähestyttävä ja valmis moninaiselle yhteistyölle. Toiminta perustuu yhteiseen opettajuuteen ja huomioi valtakunnallisesti kaikki opettajaopiskelijat alastaan tai koulutustaustastaan riippumatta.

Liiton toiminta on kestävän kehityksen periaatteiden ja yhdenvertaisuusohjelman mukaista. SOOLin toiminnassa noudatetaan liiton Turvallisemman tilan periaatteita.


Vuoden 2024 painopisteet

Inspiroiva SOOL – Opettajuuden merkitys ja yhteinen opettajuus

TAVOITE:

SOOLin strategia on luotu vuosille 2018–2026 ja vuosi 2024 osuu strategian inspiroiva-vaiheeseen. SOOL innostaa ja kouluttaa ymmärtämään opetusalan ja opettajuuden merkitystä laajemmin yhteiskunnassa. SOOL inspiroi jäsenistöään vaikuttamaan opettajankoulutukseen ja vahvistaa yhteistä opettajuutta.

TOIMENPITEET:

 • Tuodaan esille inspiroivia, opettajan työn merkityksellisyyttä edistäviä sekä opettajaryhmien välistä solidaarisuutta lisääviä tarinoita ja kannanottoja.
 • Lisätään liiton näkyvyyttä valtamediassa sekä tavoitellaan laajempaa yleisöä vaikuttavana valtakunnallisena toimijana.
 • Vaikutetaan opettajaopintojen vetovoimaan ja lisätään näkyvyyttä uravaihtoehtona potentiaaliset opiskelijat, esimerkiksi toisella asteella, tavoittaen.
 • Tuodaan esille inspiroivia opeopiskelijoiden ja juuri valmistuneiden tarinoita Opeopiskelijassa ja mahdollisissa muissa foorumeissa.
 • Valmistaudutaan kuntavaaleihin 2025.

SOOLin koulutuspoliittisen linjapaperin päivittäminen

TAVOITE:

Koulutuspoliittinen linjapaperi ohjaa liiton koulutuspolitiikan linjauksia aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen. Se on hyväksytty liittokokouksessa 2020 siten, että sitä päivitetään tarpeen vaatiessa. Koulutuspoliittisella kentällä on tapahtunut niin paljon liikettä, että asiakirja tulee päivittää ajantasaiseksi.

TAVOITTEET:

 • SOOLin koulutuspoliittinen linjapaperi päivitetään vastaamaan nykyhetkeä, samalla ennakoiden tulevaa koulutuspoliittista kenttää.
 • Koulutuspoliittisen linjapaperin päivittämisessä kuullaan jäsenyhdistysten näkemyksiä ja osallistetaan opeopiskelijoita.
 • Tuodaan päivitetty koulutuspoliittinen linjapaperi hyväksyttäväksi liittokokoukselle.

Monikielisyys ja viestintä

TAVOITE:

SOOLin viestinnän ensisijaisena tavoitteena on kohdata jäsenistöämme eli opeopiskelijoita. Tämän toteutumiseksi tulee viestinnän näyttää ja kuulostaa opeopiskelijoiden näköiseltä. SOOLin tulee kehittää monikielistä ja saavutettavaa viestintää aina nopeasta ulkoisesta viestinnästä virallisiin asiakirjoihin. Näin viestintämme on yhä todenmukaisemmin jäsenistömme näköistä, tavoittavaa sekä yhdenvertaisempaa.

TOIMENPITEET:

 • Jatketaan liiton viestinnän kehittämistä erilaisten viestintäalustojen kautta huomioiden kohderyhmien kielellisen moninaisuuden.
 • Aloitetaan monikielisen ja saavutettavan viestinnän mahdollisuuksien ja tarpeen kartoittaminen.
 • Kartoitetaan mahdollisuuksia käännättää SOOLin tärkeimmät asiakirjat ja lomakkeet monikielisesti.
 • Selvitetään esimerkiksi webinaarien tekstitysmahdollisuuksia.
 • Kehitetään SOOLin viestintää monipuolisesti toimiston, aluetoimijoiden ja hallituksen yhteistyönä.

SOOL yhdistysten tukena

TAVOITE:

SOOL näkyy opettajankoulutuspaikkakunnilla jäsenyhdistystensä kautta. Jotta SOOLin vaikuttavuus näkyisi jokaisen opettajaopiskelijan arjessa ja juhlassa, tulee SOOLin olla aktiivisesti jäsenyhdistystensä tukena. Yhteydet jäsenyhdistyksiin vaativat viime vuosien jälkeen vahvistamista. SOOLin tulee etsiä uusia tapoja tukea jäsenyhdistyksiään, jotta opettajaopiskelijoiden järjestökenttä säilyy elinvoimaisena. Liiton tulee aktiivisesti tukea näkyvimmän tapahtumansa takana olevia talvipäiväyhdistyksiä perinteen ylläpitämiseksi.

TOIMENPITEET:

 • Etsitään uusia tapoja tukea jäsenyhdistyksiä yhdessä yhdistysten kanssa.
 • Tehdään kattava selvitys yhdistysten toiminnan tilanteesta ja yhdistysten tuen tarpeista.
 • Tavoitellaan etäälle ajautuneita yhdistyksiä ja luodaan uusia kestäviä yhteyksiä.
 • Selvitetään paikallisten yhdistysten toiveita ja tarpeita koulutuksesta ja yhteistyöstä.
 • Kerätään perehdytys- ja koulutusmateriaalia jäsenyhdistyksen toimijoiden tueksi.
 • Luodaan uusia käytänteitä tiiviimmän yhteistyön rakentamiseksi talvipäiväyhdistysten kanssa.
 • Kootaan ohjeistavaa materiaalia tuleville talvipäiväyhdistysten toimijoille ja tuetaan Talvipäivien järjestämisen jatkuvuutta.

Edunvalvonta ja vaikuttamistyö

TAVOITE:

SOOL toimii opettajaopiskelijoiden valtakunnallisen vaikuttamisen väylänä ja valtakunnallisena yhdistäjänä. SOOL on jäsenyhdistystensä tuki ja neuvonantaja paikallisessa edunvalvonnassa sekä vaikuttamisessa. Tuen keskiössä on yhteisen opettajuuden rakentaminen eri alojen erityispiirteet huomioiden.

TOIMENPITEET:

 • SOOL on säännöllisesti yhteydessä jäsenyhdistyksiin sekä toimii tukena edunvalvontatilanteissa.
 • SOOL kouluttaa jäsenistöä ajankohtaisista aiheista opettajankoulutuksessa sekä yleisesti koulutuksen ja kasvatuksen kentällä.
 • SOOL edustaa jäsenistöä opintojen ja työelämän kannalta relevanteissa toimielimissä.

TAVOITE:

SOOL toimii opettajankoulutuksen asiantuntijana sekä on ennakoiva ja rohkea vaikuttaja. SOOL on aktiivinen, näkyvä ja tunnettu toimija koulutuspoliittisessa keskustelussa, opetus- ja kasvatusalan asiantuntijana ja vaikuttajana sekä opettajaopiskelijoiden edunvalvojana. SOOL vaikuttaa paikallisesti, valtakunnallisesti, kansainvälisesti ja monikielisesti. Vaikuttamistyön pääkohteena on opettajankoulutus sekä opettajaopiskelijoiden ja vastavalmistuneiden opettajien asema ja hyvinvointi.

TOIMENPITEET:

 • SOOL tekee selvityksiä ja kerää tietoa opettajankoulutuksen nykytilasta.
 • SOOL osallistuu opettajankoulutuksen kehittämishankkeisiin.
 • SOOL tapaa säännöllisesti valtakunnallisia ja paikallisia päättäjiä, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen johtoa, oppilaitosten johtoa sekä muita koulutusalan vaikuttajia.
 • SOOL seuraa opetus- ja kasvatusalaa koskevien säädösten vaikutuksia koko kasvatuksen kenttään ja tuo aktiivisesti julki opettajaopiskelijoiden näkemyksen.
 • SOOL osallistuu valtakunnalliseen ja kansainväliseen keskusteluun muun muassa julkaisemalla kannanottoja, julkilausumia, selvitystuloksia ja lausuntoja sekä muilla hallituksen tarpeellisiksi katsomilla tavoilla.
 • SOOL verkostoituu muiden opiskelijajärjestöjen kanssa ja tarvittaessa ottaa kantaa yhteiskunnallisiin opiskelijoita koskeviin asioihin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
 • SOOLin keskeisten materiaalien kääntämistä ruotsiksi ja englanniksi jatketaan.

TAVOITE:

Edunvalvonnallinen vaikuttamistyö pohjautuu ensisijaisesti liittokokouksen hyväksymiin asiakirjoihin. Vaikuttamistyön pohjana toimii ennen kaikkea koulutuspoliittinen linjapaperi, Tavoitteet opettajankoulutukselle ja Suositukset ohjatulle opetusharjoittelulle sekä strategian mukaan valitut painopisteet.

TOIMENPITEET:

 • SOOLin toimijat perehtyvät asiakirjoihin toimikautensa alussa.
 • SOOL kouluttaa jäsenistöään toimintaa ohjaavien asiakirjojen mukaisesti.

Jäsenpalvelut

TAVOITE:

SOOL on jäsenistöä yhdistävä, kouluttava ja palveleva liitto. SOOL ylläpitää yhteistyö- ja keskustelukanavia sekä edistää avoimen keskustelun ja yhteistyön syntymistä jäsenyhdistystensä välillä. Toiminta perustuu yhteiseen opettajuuteen ja huomioi kaikki opettajaopiskelijat yhdenvertaisesti koulutusalasta ja paikkakunnasta riippumatta. Kaikessa toiminnassa huomioidaan ala-, paikkakunta- ja järjestökohtaiset erityispiirteet sekä vahvistetaan myös alojen välistä valtakunnallista yhteistyötä ja edunvalvontaa.

TOIMENPITEET:

 • SOOL järjestää koulutuksia valtakunnallisesti ja paikallisesti jäsenistöä kuunnellen muun muassa seuraavista aiheista:
  • yhdistystoiminnasta
  • opetus-, kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalaa koskevista kysymyksistä niin koulutuksen kuin työelämävalmiuksien osalta
 • SOOL tukee opettajaopiskelijoiden ammatti-identiteettiin kasvamista koulutuksilla sekä verkostoitumisen tukemisella.
 • SOOL tarjoaa tietoa jäsenille ajankohtaisista kasvatus- ja opetusalan asioista.
 • SOOL tarjoaa foorumeita keskustelulle ja yhteistyölle.

TAVOITE:

Jäsenet saavat SOOLin toimistolta, hallitukselta, aluetoimijoilta sekä OAJ:n jäsenpalveluista asiantuntevaa ja henkilökohtaista jäsenpalvelua.

TOIMENPITEET:

 • SOOL toteuttaa ja kehittää toimintaansa ja jäsenetujaan alueellisesti ja valtakunnallisesti vahvassa yhteistyössä jäsenyhdistysten kanssa ja jäsenistöä kuunnellen.
 • SOOL kerää palautetta toiminnastaan kyselyillä ja selvityksillä sekä paikallisilla tapaamisilla.

Viestintä ja tiedotus

TAVOITE:

Tehokas, ajankohtainen ja tarkoituksenmukainen viestintä tukee kaikkea SOOLin toimintaa ja sillä varmistetaan liiton vaikuttavuus opettajankoulutuksen asiantuntijana.

TOIMENPITEET:

 • SOOL osallistuu viestinnällään aktiivisesti paikalliseen, valtakunnalliseen ja kansainväliseen eri opettajankoulutusaloja koskevaan keskusteluun.
 • Liiton viestintä koostuu myös jäsenyydestä, jäseneduista ja liiton toiminnasta viestimisestä sekä koulutus- ja kasvatusalan ajankohtaisista asioista.
 • SOOLin viestintä näkyy moneen suuntaan. Viestintään panostetaan ja kohdistetaan resursseja. Viestinnän kohderyhmänä ovat jäsenistön lisäksi myös seuraavat:
  • muut opettajaksi opiskelevat
  • sidosryhmät
  • opettajankoulutuksen asiantuntijat ja päättäjät
  • opetus- ja kasvatusalan vaikuttajat ja päättäjät sekä
  • opettajankoulutuksesta kiinnostuneet
 • Liitto jatkaa viestintänsä kehittämistä erilaisten viestintäalustojen kautta huomioiden saavutettavuuden sekä monikielisyyden.
 • Liitto kehittää tapoja tiedottaa jäsenistöä toiminnastaan ja kehittää sitä viestinnällään helpommin lähestyttäväksi ja saavutettavammaksi.

TAVOITE:

SOOL julkaisee jäsenlehteään, Opeopiskelijaa neljä kertaa vuodessa. Jäsenlehti tavoittaa jäsenet ja jäsenlehti nähdään myös vaikuttavana julkaisuna.

TOIMENPITEET:

 • SOOLin hallitus valitsee Opeopiskelijan päätoimittajan ja toimitusneuvoston parhaaksi näkemällään tavalla.
 • Jäsenlehden sisältöä kehitetään suunnitelmallisesti ja jäseniä kuunnellen.

Talous

SOOLin talous perustuu jäsenmaksutuottoihin ja avustuksiin. Liiton taloudenhoidosta vastaa toiminnanjohtaja yhdessä hallituksen kanssa. SOOLin hallitus seuraa säännöllisesti talousarvion toteutumista. Yleisavustusta haetaan Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:ltä. Lisäksi TJS Opintokeskukselta haetaan tukea kurssien, seminaarien ja koulutustilaisuuksien järjestämiseen. Ulkopuolisia projektiavustusmahdollisuuksia haetaan resurssien mukaan ja mielekkään yhteistyön merkeissä. SOOL huomioi omassa talouden suunnittelussaan vaikuttavuuden kasvua ja kohdentaa tavoitteeseen resursseja.

SOOLin toiminta vaatii lähes 100 000 euron puskurin, jotta toimintavuosi voidaan toteuttaa omin varoin ilman lainaa. Liiton kassavirtavaihteluun vaikuttaa se, että jäsenmaksuista saatu tuotto kerrytetään pääosin syksyisin. Toiminnan rahoituksen pääpaino on jäsenmaksutuotoissa, joiden osuutta on kasvatettu jäsenhankintaan panostamalla ja aluetoimintaa tehostamalla. Talouden vakaus ja mahdollisen toiminnan puskurin rakentaminen edellyttää jäsenhankintaan sekä muihin aktiivisiin varainhankintakeinoihin panostamista myös vuonna 2024.

Jaa sivu somessa

Tweet