Vaaliohjesääntö

Vaaliohjesäännön hyväksyy ja sitä muuttaa SOOLin liittokokous.


Hyväksytty liittokokouksessa Tampereella 22.4.2006

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry:n vaaleissa noudatetaan tätä ohjesääntöä siltä osin, kuin Liiton säännöissä ei toisin mainita tai liittokokouksessa muulla päätöksellä ole toisin päätetty.

Jäsenyhdistysten äänimäärä määräytyy Liiton jäsenmaksun maksaneiden jäsenten lukumäärän mukaan liittokokousta edeltävän kuukauden ensimmäisenä (1.) päivänä siten, että jäsenyhdistyksellä on yksi (1) ääni jokaista alkavaa viittäkymmentä (50) Liiton jäsentä kohden kuitenkin siten, että mikäli jäsenyhdistyksellä ei ole yhtään (0) SOOLin jäsentä, ei sillä ole yhtään ääntä käytössään. Äänet jakaantuvat siis seuraavasti: 1–50 jäsentä à yksi ääni, 51–100 jäsentä à kaksi ääntä, 101–150 jäsentä à kolme ääntä jne.

Valtakirjalla jäsenyhdistys saa käyttää niin monta ääntä, kuin se on oikeutettu vaalia toimitettaessa käyttämään. Vaaleissa äänioikeutettuja ovat Liiton jäsenyhdistysten valtakirjalla valtuuttamat edustajat, joiden tulee olla Liiton ja sen jäsenyhdistyksen jäseniä. Liiton henkilöjäsenillä ei ole äänioikeutta.

Vaali voidaan toimittaa ilman äänestystä, mikäli ehdokkaita ei ole useampia kuin on täytettäviä paikkoja. Vaaleja varten tehty ehdotus on aina kannatettu.

Jos vaaleissa on enemmän ehdokkaita, kuin on täytettäviä paikkoja, toimitetaan henkilökohtainen suhteellinen vaali. Jos täytettäviä paikkoja on vain yksi, toimitetaan ehdoton enemmistövaali.

Vaalit toimitetaan aina suljettuna lippuäänestyksenä. Äänestys tapahtuu muiden kuin vaalien osalta suljettuna lippuäänestyksenä, mikäli kokous määrätyn asian osalta näin päättää. Äänten mennessä tasan ratkaisee päätöksen puheenjohtajan kanta ja vaaleissa arpa.

Henkilökohtaisessa suhteellisessa vaalissa toimitaan siten, että äänivaltainen edustaja kirjoittaa puheenjohtajan määräämään vaalilippuun enintään niin monta nimeä tai ehdokasnumeroa, kuin ehdokkaita valitaan. Ensimmäiseksi tulee sen ehdokkaan nimi tai ehdokasnumero, joka saa edustajalta eniten kannatusta, toiseksi sen ehdokkaan nimi tai ehdokasnumero, joka saa toiseksi eniten kannatusta jne. Kussakin vaalilipussa ensimmäisenä olevalle ehdokkaalle lasketaan yksi (1) ääni, toiselle puoli (½) ääntä, kolmannelle yksi kolmasosaääni (1/3), neljännelle yksi neljäsosaääni (1/4) ääni jne.

Ehdokkaan vertausluvuksi tulee se, kuinka monta ääntä ehdokas on saanut. Ehdokkaat asetetaan vertauslukujen mukaiseen järjestykseen. Valituiksi todetaan saadun äänimäärän mukaisessa järjestyksessä niin monta ehdokasta kuin on täytettäviä paikkoja.

Ääntenlaskennan suorittavat kokouksen nimeämät ääntenlaskijat.

Liiton puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalit toimitetaan 4§:n mukaisesti seuraavin poikkeuksin:

Tullakseen valituksi ehdokkaan on saatava ehdoton enemmistö annetuista äänistä. Ellei kukaan ehdokkaista saa yli 50% äänistä, toimitetaan toinen kierros. Toisella kierroksella ovat mukana ensimmäisellä kierroksella kaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta. Toisen kierroksen äänestyksessä eniten ääniä saanut on voittaja. Jos äänestys päättyy tasan, ratkaisee arpa.

Kokouksen sihteerin on säilytettävä annetut vaaliliput äänten laskemisen jälkeen suljetussa kirjekuoressa, kunnes vaalia suorittaneen kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty, minkä jälkeen ne hävitetään.

Tämän vaaliohjesäännön hyväksyy ja sitä muuttaa liittokokous.


 

Jaa sivu somessa

Tweet