Talousohjesääntö

Talousohjesäännön muuttamisesta ja siitä poikkeamisesta päättää SOOLin liittokokous.


Hyväksytty liittokokouksessa Tampereella 13.4.2003.

I LUKU

Yleisiä määräyksiä

1 §

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry:n talouden hoidossa noudatetaan tätä ohjesääntöä siltä osin, kuin Liiton säännöissä ei toisin mainita tai liittokokouksessa muulla päätöksellä ole toisin päätetty.

2 §

Taloudenhoitoa johtaa ja taloudesta vastaa Liiton hallitus liittokokouksen hyväksymien päämäärien, tavoitteiden ja talousarvion mukaan.

3 §

Liiton hallituksen työvaliokunnan tehtävänä on:

  • valvoa Liiton taloudenhoitoa ja kirjanpitoa
  • tehdä hallitukselle taloudenhoitoa koskevia aloitteita
  • huolehtia taloudenhoitoa koskevien asioiden valmistelusta hallitukselle
  • valvoa, että hallituksen pöytäkirjoissa on Liiton muuta toimintaa koskevien päätösten lisäksi todettu talouteen liittyvät tapahtumat, kuten palkkausta koskevat asiat, lahjoitusten ja muiden tulojen kertyminen, talousarvion toteuttaminen sekä jäsenmaksujen perimisen tulos.

4 §

Liiton pääsihteeri hoitaa Liiton taloutta ja panee täytäntöön hallituksen sitä koskevat päätökset. Tehtävät määritellään Liiton hallituksen hyväksymässä Liiton pääsihteerin toimenkuvassa.

II LUKU

Talousarvio

5 §

Hallitus laatii talousarvion, joka lähetetään jäsenyhdistyksille sääntöjen määräämänä aikana sekä esittää talousarvion sääntöjen mukaisesti liittokokouksen vahvistettavaksi.

Talousarviosta tulee selvitä korvaukset, mahdolliset lainat ja liitolle myönnettävät avustukset, sekä jäsenmaksu- ja muut tuotot, samoin kuin se, miten ne käytetään.

Talousarvio laaditaan bruttoperiaatetta noudattaen riittävän yksityiskohtaiseksi ja havainnolliseksi siten, että sen eri kohdissa näkyvät toiminnan eri alojen ja niiden alaryhmien arvioidut menot sekä niitä vastaavat tulot että muut arvioidut tulot ja menot.

6 §

Taloutta on hoidettava liittokokouksen hyväksymän talousarvion mukaan. Mikäli määräraha ei riitä tarkoitukseen, niin talousarvion olennaisesti ylittävän kulun tai muun menon saa suorittaa vain hallituksen tai sen valtuuttaman toimielimen luvalla.

III LUKU

Varojen hoito

7 §

Liiton menotositteet hyväksyy ja allekirjoittaa puheenjohtaja tai hallituksen päättämien periaatteiden mukaisesti Liiton pääsihteeri. Puheenjohtajan menotositteet hyväksyy Liiton pääsihteeri. Liiton pääsihteerin menotositteet hyväksyy puheenjohtaja. Menotositteen hyväksyjän on tarkastettava, että maksu on Liiton toiminnasta johtuva, sopimuksen mukainen, asiallinen ja hyväksyttävä.

8 §

Maksusuorituksesta on oltava tosite, joka on liitettävä maksun perusteena olevaan alkuperäiseen laskuun tai muuhun hyväksyttävään asiakirjaan.

9 §

Liiton pankkitilin avaamisesta ja lopettamisesta päättää hallitus.

Hallitus myöntää tilinkäyttöoikeuden työsuhteessa olevalle sihteerille tai muulle henkilölle, joka hoitaa Liiton maksuliikennettä.

IV LUKU

Kirjanpito

10 §

Liiton kirjanpitoa hoitaa työsuhteessa oleva sihteeri tai muu hallituksen valtuuttama henkilö.

11 §

Kirjanpitoa on pidettävä ajan tasalla ja hoidettava huolellisesti. Tilitapahtumat on kirjattava aikajärjestyksessä.

12 §

Kirjanpidon merkintöjen tulee perustua tilivuoden alusta juoksevasti numeroituihin tositteisiin, jotka on säilytettävä numerojärjestyksessä.

13 §

Hallitus päättää käyttöomaisuudesta suoritettavista arvonvähennyksistä eli poistoista, jotka on esitettävä tilinpäätöksessä.

V LUKU

Tilinpäätös

14 §

Liiton tilit päätetään kalenterivuosittain.

15 §

Liiton pääsihteeri esittää hallitukselle ehdotuksen Liiton tilinpäätökseksi helmikuun loppuun mennessä.

Hallituksen hyväksyttyä tilinpäätösehdotuksen, tehdään tuloslaskelma ja tase, jonka hallituksen jäsenet ja pääsihteeri vahvistavat päiväyksin ja allekirjoituksin.

Hallituksen on sääntöjen määräämänä aikana annettava tilit liitteineen tilintarkastajien tarkastettavaksi.

Hallituksen on esitettävä tilintarkastajien lausunto ja tilinpäätös liittokokoukselle vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä varten.

VI LUKU

Tilintarkastus

16 §

Tilintarkastuksen suorittavat liittokokouksen valitsemat kaksi (2) tilintarkastajaa tai heidän estyneenä ollessaan heidän henkilökohtaiset varatilintarkastajansa. Tilintarkastajien on todettava, onko Liiton toiminnassa noudatettu Liiton sääntöjä, tämän ohjesäännön määräyksiä sekä valtionavun saamista ja käyttöä koskevia lakeja, asetuksia ja ohjeita.

17 §

Tilintarkastajien tulee perehtyä liittokokousten pöytäkirjoihin ja todeta, onko niiden päätöksiä noudatettu ja onko pöytäkirjat asianmukaisesti tarkastettu ja allekirjoitettu. Heidän tulee myös perehtyä hallituksen antamaan toimintakertomukseen ja hallituksen sekä työvaliokunnan pöytäkirjoihin.

18 §

Tilintarkastajien on annettava tilintarkastuskertomus, jossa heidän tulee mainita käsityksensä Liiton hallinnosta ja tileistä sekä tiliasemasta. Tilintarkastuskertomuksesta tulee ilmetä myös tilintarkastajien kanta tilinpäätöksen vahvistamiseen ja vastuuvapauden myöntämiseen.

VII LUKU

Erillisiä määräyksiä

19 §

Tämän ohjesäännön vahvistamisesta ja käyttöönottamisesta on viipymättä annettava tieto tilintarkastajille ja muille asianosaisille.

20 §

Liittokokous päättää tämän talousohjesäännön muuttamisesta ja siitä poikkeamisesta.


 

Jaa sivu somessa

Tweet