Matkustusohjesääntö

Matkustusohjesäännön hyväksyy ja sitä muuttaa SOOLin liittokokous.


Hyväksytty liittokokouksessa Tampereella 20.4.2008

Yleisiä määräyksiä

1 §

Tämän ohjesäännön määräyksiä noudatetaan suoritettaessa matkakustannusten korvausta tai muita korvauksia Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry:n toimintaan liittyvistä matkoista.

Erityisistä syistä johtuen ja Liiton pääsihteerin kanssa siitä erikseen sovittaessa voidaan matkakustan-nusten korvausta maksaa tämän ohjesäännön määräyksistä poiketen.

2 §

Lasku matkakustannusten korvauksista tai muista korvauksista tulee tehdä Liiton matkalaskulomak-keelle. Matkalasku tulee toimittaa Liiton sihteerille asianomaisin kuitein, tosittein tai selvityksin varus-tettuna mahdollisimman pian matkan suorittamisen jälkeen.

Matkakorvaukset

4 §

Matkakorvauksia maksetaan hallituksen kokouksista hallituksen ja Liiton sihteereille.

Hallituksen, työvaliokunnan tai työryhmien kokouksiin tai Liiton muihin tilaisuuksiin matkustamisesta voidaan maksaa matkakorvauksia henkilöille, jotka on kutsuttu asiantuntijaksi, kuultavaksi tai vieraaksi. Korvauksia voidaan maksaa myös jäsenyhdistysten edustajille Liiton järjestämien tilaisuuksien matkakustannuksista.

5 §

Matkustaja on velvollinen valitsemaan sellaisen matkareitin ja matkustustavan, että matkoista Liitolle koituneet kustannukset muodostuvat mahdollisimman pieneksi ja käyttämään hyväkseen kaikki ne alennukset, joihin hänellä on oikeus. Muun matkareitin ja matkustustavan käyttöön tarvitaan pääsihteerin lupa.

6 §

Matkakustannuksen korvauksia suoritetaan seuraavin perustein:

  • rautateillä 2 lk junalippu ja yöllä matkustettaessa makuupaikkalippu edullisimman makuupaikkavaihtoehdon mukaan
  • linja-autolla matkalippu ja pikavuoron lisämaksu
  • paikallisliikenteen matkat
  • omalla autolla tai taksilla suoritetusta matkasta, kun
  • käytettävissä olevan ajan tai puuttuvien kulkuyhteyksien vuoksi näiden käyttö on ainoa mahdollisuus
  • niiden käyttö tulee saman hintaiseksi tai halvemmaksi kuin julkisten kulkuvälineiden käyttö
  • niiden käyttö on tarpeen Liiton materiaalin tai varusteiden kuljettamiseksi

Taksin, lentokoneen tai oman auton käytöstä on sovittava erikseen. Ulkomaille suuntautuvista matkoista hallitus päättää erikseen.

Majoituskorvaukset

7 §

Majoituskorvauksen saaminen edellyttää, että asiasta on sovittu erikseen Liiton pääsihteerin kanssa. Majoituskorvaus maksetaan tositetta vastaan todellisten kustannusten mukaisesti, kuitenkin vain huoneen hinnan osalta. Majoituspaikka tulee valita Liiton kannalta edullisen hintatason mukaan. Mikäli Liitto järjestää majoituksen, on edustajan käytettävä sitä.

Edustaja on velvollinen käyttämään majoituksessaan ne edut ja alennukset, joihin hänellä on mahdollisuus.

Päivärahat

8 §

Päivärahaa voidaan maksaa hallituksen jäsenille hallituksen kokoukseen matkustamiseen käytetyltä ajalta. Päivärahojen maksussa noudatetaan Verohallituksen päätöstä verovapaista matkakustannusten korvauksista.

Liiton työsuhteisten toimihenkilöiden osalta noudatetaan toimihenkilöiden työsäännön matkakustannusten korvausta ja päivärahaa käsitteleviä kohtia.

9 §

Tämän matkustusohjesäännön hyväksyy ja sitä muuttaa liittokokous.


 

Jaa sivu somessa

Tweet