SOOLin kuntavaalitavoitteet 2021

Kuntien tehtävänä on taata, että laadukas kasvatus ja koulutus on turvattu kaikkina aikoina. Pystyäkseen tarjoamaan laadukasta koulutusta, kunta tarvitsee päteviä ja hyvinvoivia opettajia. Kuntien tulee myös osaltaan varmistaa hyvän elämän edellytykset tuleville sukupolville.

1. Hyvinvointia työssä ja arjessa

Pystyäkseen tarjoamaan laadukasta koulutusta, kunta tarvitsee päteviä ja hyvinvoivia opettajia.

UUDET OPETTAJAT

 • Kiinnittyäkseen työhönsä uusi opettaja tarvitsee kunnollisen perehdytyksen, riittävästi suunnitteluaikaa ennen opetustyön alkua ja mahdollisuuden mentorointiin.
 • Varmistaakseen suunnitelmallisen perehdytyksen ja sen arvioinnin opetuksen järjestäjällä on oltava uuden opettajan perehdytysohjelma.
 • Koko lukuvuoden työskennelleelle opettajalle kuuluu koko vuoden palkka.

MIELENTERVEYS

 • Mielenterveyspalveluiden piiriin hakeutumiseen tulee olla erittäin matala kynnys ja nopea pääsy. Tieto palveluista tulee olla helposti saatavilla ja erityisesti ehkäisevän mielenterveystyön palveluihin tulee panostaa.
 • Kunnan on turvattava ihmisten pääsy mielenterveyteen erikoistuneiden osaajien ammattiavun piiriin.
 • Oppilaitosten esihenkilöiden tulee huolehtia opettajien työssä jaksamisesta vakavasti ja tarpeen vaatiessa muokata työtä hyvinvointia edistävämmäksi.
 • Peruskoulussa ja toisella asteella koulupsykologeja tulee olla yksi 600 oppilasta kohden (Psykologiliitto).

TERVEELLISET, TURVALLISET JA ESTEETTÖMÄT TYÖTILAT

 • Opetus tulee järjestää esteettömässä ympäristössä, joka on sosiaalisesti, psyykkisesti ja fyysisesti turvallinen niin henkilökunnalle kuin oppijoille. Opetuksen järjestäjän tulee reagoida nopeasti ilmoituksiin, jotka tehdään oppimisympäristöjen saavutettavuutta haittaavista tekijöistä.
 • Paikallisiin opetussuunnitelmiin tulee lisätä feminististä ja antirasistista pedagogiikkaa sekä tarjota opettajille täydennyskoulutusta näistä aiheista. Näin luodaan kaikille sosiaalisesti turvallista ympäristöä, missä ennaltaehkäistään kiusaamista ja väkivaltaa sekä puututaan niihin tehokkaasti.
 • Henkilökunnan ja oppijoiden ilmoitukset sisäilmaoireista tulee aina ottaa vakavasti. Opetuksen järjestäjän vastuulla on kartoittaa tilojen kuntoa terveyshaitoista tehtyjen ilmoitusten perusteella.

2. Riittävät resurssit laadukkaan opetuksen takaajana

Laadukas kasvatus ja koulutus on turvattava kaikkina aikoina.

OPPIMISEN TUKI JA RESURSSIT

 • Oppilas- ja opiskelijahuollon palveluiden on pysyttävä oppilaitoksissa.
 • Jokaisen oppijan oikeus oppimisen tukeen tulee varmistaa  kohdistamalla resurssit paikkakuntakohtaisten tarpeiden mukaisesti.

Kunnan tulee erityisesti painottaa

 • varhaista tukea tarjoamalla riittävät tuen ja henkilöstöresurssit varhaiskasvatuksessa,
 • tukea nivelvaiheeseen eli oppijan opetusasteelta toiselle siirtymiseen,
 • opinto-ohjausta, jonka tulee olla yksilöllistä ja jatkuvaa,
 • erityisopetuksen resursseja kaikilla asteilla.

ERITYISOPETUS

 • Inkluusio ei ole säästötoimenpide. Erityistä tukea tarvitsevalle oppijalle on tarjottava hänen etunsa mukaisia joustavia ratkaisuja. Kouluissa on oltava mahdollisuus osittaiseen tai kokoaikaiseen pienryhmäopetukseen.
 • Koulun tulee varmistaa, että oppilaalle HOJKS:ssa tai muuten oppilashuollossa sovitut tukimuodot toteutuvat ja niitä arvioidaan säännöllisesti.
 • Kuntien tulee varmistaa, että oppilaitoksissa on riittävä määrä erityispedagogiikan ammattilaisia.

OPETUSHENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS

 • Kuntien tulee huolehtia riittävistä henkilöstöresursseista. Laadukas koulutus ja kasvatus turvataan riittävän pienillä opetusryhmillä seuraavin henkilöstömitoituksin: 

Varhaiskasvatus, 0–3v

1:4

Varhaiskasvatus, 3–5v

1:7

Esiopetus

1:13

Perusopetus 1.–2.-luokilla

1:18

Opetus ylemmillä luokilla ja toisella asteella

1:20

Erityisopettajia esi- ja alkuopetuksessa

1:50

Erityisopettajia perusopetuksessa ja toisella asteella

1:100

Opinto-ohjaajia

1:200

 • Kunnan tulee houkutella pätevää opetushenkilöstöä. Laadukas kasvatus- ja koulutuspalveluihin satsaaminen varmistaa kunnan elinvoimaisuuden vahvistumisen.
 • Kuntien tehdessä lomautuspäätöksiä tulee varmistaa, että ne eivät kohdistu kasvatuksen ja koulutuksen henkilöstöön. Erityisesti poikkeusoloissa oppijat tarvitsevat kaiken mahdollisen oppimisen ja hyvinvoinnin tuen.
 • Jokaisella opettajalla tulee olla tosiasiallinen mahdollisuus täydennyskoulutukseen.

3. Kestävää kehitystä ja osallisuutta kuntien päätöksentekoon

Kuntien tulee osaltaan varmistaa hyvän elämän edellytykset tuleville sukupolville.

KESTÄVÄ KEHITYS

 • Kuntien päätöksenteossa kestävä kehitys tulee huomioida kokonaisvaltaisesti – sosiaalisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävinä päätöksinä.
 • Paikallisiin opetussuunnitelmiin tulee kirjata kestävän kehityksen tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.
 • Kouluissa toimivalle henkilökunnalle tulee tarjota laadukasta koulutusta kestävästä kehityksestä ja sen huomioimisesta omassa työssä.
 • Koulutuksen tulee olla saavutettavaa asuinpaikasta riippumatta ja koulutustarjonnan kattavaa ympäri maata.
 • Kuntien tulee kiinnittää huomiota kulttuuriseen kestävyyteen tukemalla kulttuuritoimea ja sen opetusta laajasti.

OPETTAJAT JA OPPIJAT OSALLISINA PÄÄTÖKSENTEOSSA

 • Kuntien tulee osallistaa lapsia ja nuoria yhteiskunnalliseen toimintaan ja luoda sopivia tapoja osallistua päätöksentekoon kannustaen heitä aktiiviseen kansalaisuuteen.
 • Kuntien pitää varmistaa, että lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa myös kouluissa päätöksentekoon mielekkäillä ja merkityksellisillä tavoilla.
 • Oppilas- ja opiskelijatoimikuntia tulee kuulla heitä koskevissa asioissa kunnan päätöksenteossa.
 • Opetushenkilöstön asiantuntijuutta tulee hyödyntää laajasti koulutusta ja kasvatusta koskevassa päätöksenteossa.
 • Korkeakoulupaikkakunnilla tulee huomioida, että opiskelijoiden ääni kuullaan kunnan päätöksenteossa.

 

SOOLin tavoitteisiin sitoutuneet ehdokkaat

Seuraavat kuntavaaliehdokkaat ovat allekirjoittaneet SOOLin kuntavaalitavoitteet ja sitoutuneet niihin. (Vaalien virallinen ehdokasasettelu varmistuu maaliskuussa.)

KUNTA EHDOKAS PUOLUE / VALITSIJAYHDISTYS
Helsinki Hanna Kivimäki SDP
Helsinki Touko Niinimäki Vihreät
Keitele Lauri Kaunisaho Vihreät
Oulu Eveliina Leskelä Keskusta
Tampere Aatu Korhonen Vasemmistoliitto
Vantaa Tuomas Suihkonen Vasemmistoliitto
  - - -  
  - - -  

 


Kuntavaalit pidetään 18.4.2021. Ennakkoäänestys 7.–13.4.2021.


#opeopiskelijat #kuntavaalit #kuntavaalit2021

Jaa sivu somessa

Tweet