SOOLin kuntavaalitavoitteet 2021

Kuntien tehtävänä on taata, että laadukas kasvatus ja koulutus on turvattu kaikkina aikoina. Pystyäkseen tarjoamaan laadukasta koulutusta, kunta tarvitsee päteviä ja hyvinvoivia opettajia. Kuntien tulee myös osaltaan varmistaa hyvän elämän edellytykset tuleville sukupolville.


1. Hyvinvointia työssä ja arjessa

Pystyäkseen tarjoamaan laadukasta koulutusta, kunta tarvitsee päteviä ja hyvinvoivia opettajia.

UUDET OPETTAJAT

 • Kiinnittyäkseen työhönsä uusi opettaja tarvitsee kunnollisen perehdytyksen, riittävästi suunnitteluaikaa ennen opetustyön alkua ja mahdollisuuden mentorointiin.
 • Varmistaakseen suunnitelmallisen perehdytyksen ja sen arvioinnin opetuksen järjestäjällä on oltava uuden opettajan perehdytysohjelma.
 • Koko lukuvuoden työskennelleelle opettajalle kuuluu koko vuoden palkka.

MIELENTERVEYS

 • Mielenterveyspalveluiden piiriin hakeutumiseen tulee olla erittäin matala kynnys ja nopea pääsy. Tieto palveluista tulee olla helposti saatavilla ja erityisesti ehkäisevän mielenterveystyön palveluihin tulee panostaa.
 • Kunnan on turvattava ihmisten pääsy mielenterveyteen erikoistuneiden osaajien ammattiavun piiriin.
 • Oppilaitosten esihenkilöiden tulee huolehtia opettajien työssä jaksamisesta vakavasti ja tarpeen vaatiessa muokata työtä hyvinvointia edistävämmäksi.
 • Peruskoulussa ja toisella asteella koulupsykologeja tulee olla yksi 600 oppilasta kohden (Psykologiliitto).

TERVEELLISET, TURVALLISET JA ESTEETTÖMÄT TYÖTILAT

 • Opetus tulee järjestää esteettömässä ympäristössä, joka on sosiaalisesti, psyykkisesti ja fyysisesti turvallinen niin henkilökunnalle kuin oppijoille. Opetuksen järjestäjän tulee reagoida nopeasti ilmoituksiin, jotka tehdään oppimisympäristöjen saavutettavuutta haittaavista tekijöistä.
 • Paikallisiin opetussuunnitelmiin tulee lisätä feminististä ja antirasistista pedagogiikkaa sekä tarjota opettajille täydennyskoulutusta näistä aiheista. Näin luodaan kaikille sosiaalisesti turvallista ympäristöä, missä ennaltaehkäistään kiusaamista ja väkivaltaa sekä puututaan niihin tehokkaasti.
 • Henkilökunnan ja oppijoiden ilmoitukset sisäilmaoireista tulee aina ottaa vakavasti. Opetuksen järjestäjän vastuulla on kartoittaa tilojen kuntoa terveyshaitoista tehtyjen ilmoitusten perusteella.

2. Riittävät resurssit laadukkaan opetuksen takaajana

Laadukas kasvatus ja koulutus on turvattava kaikkina aikoina.

OPPIMISEN TUKI JA RESURSSIT

 • Oppilas- ja opiskelijahuollon palveluiden on pysyttävä oppilaitoksissa.
 • Jokaisen oppijan oikeus oppimisen tukeen tulee varmistaa  kohdistamalla resurssit paikkakuntakohtaisten tarpeiden mukaisesti.

Kunnan tulee erityisesti painottaa

 • varhaista tukea tarjoamalla riittävän tuen ja henkilöstöresurssit varhaiskasvatuksessa,
 • tukea nivelvaiheeseen eli oppijan opetusasteelta toiselle siirtymiseen,
 • opinto-ohjausta, jonka tulee olla yksilöllistä ja jatkuvaa,
 • erityisopetuksen resursseja kaikilla asteilla.

ERITYISOPETUS

 • Inkluusio ei ole säästötoimenpide. Erityistä tukea tarvitsevalle oppijalle on tarjottava hänen etunsa mukaisia joustavia ratkaisuja. Kouluissa on oltava mahdollisuus osittaiseen tai kokoaikaiseen pienryhmäopetukseen.
 • Koulun tulee varmistaa, että oppilaalle HOJKS:ssa tai muuten oppilashuollossa sovitut tukimuodot toteutuvat ja niitä arvioidaan säännöllisesti.
 • Kuntien tulee varmistaa, että oppilaitoksissa on riittävä määrä erityispedagogiikan ammattilaisia.

OPETUSHENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS

 • Kuntien tulee huolehtia riittävistä henkilöstöresursseista. Laadukas koulutus ja kasvatus turvataan riittävän pienillä opetusryhmillä seuraavin henkilöstömitoituksin: 

Varhaiskasvatus, 0–3v

1:4

Varhaiskasvatus, 3–5v

1:7

Esiopetus

1:13

Perusopetus 1.–2.-luokilla

1:18

Opetus ylemmillä luokilla ja toisella asteella

1:20

Erityisopettajia esi- ja alkuopetuksessa

1:50

Erityisopettajia perusopetuksessa ja toisella asteella

1:100

Opinto-ohjaajia

1:200

 • Kunnan tulee houkutella pätevää opetushenkilöstöä. Laadukas kasvatus- ja koulutuspalveluihin satsaaminen varmistaa kunnan elinvoimaisuuden vahvistumisen.
 • Kuntien tehdessä lomautuspäätöksiä tulee varmistaa, että ne eivät kohdistu kasvatuksen ja koulutuksen henkilöstöön. Erityisesti poikkeusoloissa oppijat tarvitsevat kaiken mahdollisen oppimisen ja hyvinvoinnin tuen.
 • Jokaisella opettajalla tulee olla tosiasiallinen mahdollisuus täydennyskoulutukseen.

3. Kestävää kehitystä ja osallisuutta kuntien päätöksentekoon

Kuntien tulee osaltaan varmistaa hyvän elämän edellytykset tuleville sukupolville.

KESTÄVÄ KEHITYS

 • Kuntien päätöksenteossa kestävä kehitys tulee huomioida kokonaisvaltaisesti – sosiaalisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävinä päätöksinä.
 • Paikallisiin opetussuunnitelmiin tulee kirjata kestävän kehityksen tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.
 • Kouluissa toimivalle henkilökunnalle tulee tarjota laadukasta koulutusta kestävästä kehityksestä ja sen huomioimisesta omassa työssä.
 • Koulutuksen tulee olla saavutettavaa asuinpaikasta riippumatta ja koulutustarjonnan kattavaa ympäri maata.
 • Kuntien tulee kiinnittää huomiota kulttuuriseen kestävyyteen tukemalla kulttuuritoimea ja sen opetusta laajasti.

OPETTAJAT JA OPPIJAT OSALLISINA PÄÄTÖKSENTEOSSA

 • Kuntien tulee osallistaa lapsia ja nuoria yhteiskunnalliseen toimintaan ja luoda sopivia tapoja osallistua päätöksentekoon kannustaen heitä aktiiviseen kansalaisuuteen.
 • Kuntien pitää varmistaa, että lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa myös kouluissa päätöksentekoon mielekkäillä ja merkityksellisillä tavoilla.
 • Oppilas- ja opiskelijatoimikuntia tulee kuulla heitä koskevissa asioissa kunnan päätöksenteossa.
 • Opetushenkilöstön asiantuntijuutta tulee hyödyntää laajasti koulutusta ja kasvatusta koskevassa päätöksenteossa.
 • Korkeakoulupaikkakunnilla tulee huomioida, että opiskelijoiden ääni kuullaan kunnan päätöksenteossa.

SOOLin tavoitteisiin sitoutuneet ehdokkaat

Seuraavat kuntavaaliehdokkaat ovat allekirjoittaneet SOOLin kuntavaalitavoitteet ja sitoutuneet niihin. (Vaalien virallinen ehdokasasettelu varmistuu maaliskuussa.)

KUNTA EHDOKAS PUOLUE / VALITSIJAYHDISTYS
Askola Veikka Huuskonen SDP
Espoo Naim Panahi Vihreät
Espoo Peppi Seppälä Vihreät
Espoo Rasmus Tillander Vasemmistoliitto
Espoo Laura Tolkkinen Keskusta
Espoo Tommi Virtanen Keskusta
Helsinki Alviina Alametsä  Vihreät
Helsinki Mikko Aulio Vasemmistoliitto
Helsinki Fatim Diarra Vihreät
Helsinki Jami Haavisto Vihreät
Helsinki Mia Haglund Vasemmistoliitto
Helsinki Hanna Kivimäki SDP
Helsinki Sanni Lehtinen Vihreät
Helsinki Anna Lemström Vasemmistoliitto
Helsinki Minna Majaniemi Vasemmistoliitto
Helsinki Touko Niinimäki Vihreät
Helsinki Henrik Nyholm Vasemmistoliitto
Helsinki Emmi Piippo RKP
Helsinki Valo Vesikauris Feministinen puolue
Helsinki Salla Ilona Viitanen Vasemmistoliitto
Hämeenlinna Aapo Reima Vasemmistoliitto
Joensuu Hanne Juntunen Vihreät
Joensuu Maija Kuivalainen Vasemmistoliitto
Joensuu Laura Kupiainen Vihreät
Joensuu Juuso Myller SDP
Jyväskylä Santeri Helakallio Vasemmistoliitto
Jyväskylä Elma Hyöky Vihreät
Jyväskylä Aino Kenttälä Vihreät
Jyväskylä Emilia Lakka Vihreät
Keitele Lauri Kaunisaho Vihreät
Lahti Santeri Ala-Röyskö Keskusta
Lahti Jasmin Tuomi Vihreät
Lappeenranta Anne Leminen Vihreät
Lempäälä Vilma Virolainen Vihreät
Loimaa Mikko Vuolle Keskusta
Oulu Eveliina Leskelä Keskusta
Oulu Henna Määttä Vihreät
Oulu Mika Pietilä SDP
Pori Emmastiina Hesso Vasemmistoliitto
Pori Julia Liljegren Vihreät
Pöytyä Ada Nyman Vihreät
Raisio Emma Lindqvist Vasemmistoliitto
Salo Aada Aug Sarmiala Vihreät
Tampere Milka Hanhela Vasemmistoliitto
Tampere Katja Koivistoinen Kristillisdemokraatit
Tampere Aatu Korhonen Vasemmistoliitto
Tampere Brigita Krasniqi Vihreät
Tampere Santeri Kärki Vihreät
Tampere Paula Saarinen Vihreät
Turku Mari van den Berg SDP
Turku Inari Harjuniemi Vihreät
Turku Alina Heywood Vihreät
Turku Joonas Jormalainen Vasemmistoliitto
Turku Jenni Jäntti Vasemmistoliitto
Turku Sara Koiranen Vasemmistoliitto
Turku Ville Kurtti SDP
Turku Ciia Lehtovirta Vasemmistoliitto
Turku Jaakko Lindfors Vasemmistoliitto
Turku Juuso-Matias Maijanen Vasemmistoliitto
Turku Aino Marjamaa Vihreät
Turku Mirka Muukkonen Vasemmistoliitto
Turku Selinä Nera Vihreät
Turku Sara Nyman Vihreät
Turku Jukka Oksa Vasemmistoliitto
Turku Juho Pylvänäinen Vasemmistoliitto
Turku Miika Tiainen SDP
Turku Mervi Uusitalo-Heikkinen Vasemmistoliitto
Vaasa Iida Laurila Vihreät
Vantaa Mila Kangasniemi SDP
Vantaa Gurmann Saini Vihreät
Vantaa Tuomas Suihkonen Vasemmistoliitto
Vantaa Eva Tawasoli Vihreät
Vihti Tiia Peippo Kokoomus
  - - -  
  - - -  

 


Kuntavaalit pidetään 18.4.2021. Ennakkoäänestys 7.–13.4.2021.


#opeopiskelijat #kuntavaalit #kuntavaalit2021


 

 

 

 


Aiheesta muualla

Allianssin kuntavaalikysely 12-25-vuotiaille (28.2. asti)
Kuunnellaanko nuorten mielipiteitä? Kyselyyn osallistumalla autat saamaan nuorten näkökulmia paremmin esille kuntavaaleissa. Kaikkien yhteystietonsa jättäneiden vastaajien kesken arvotaan Spotify-lahjakortteja.

Allianssi: Nuorten vaalikone 
Nuorisoalan yhteinen vaalikone, joka kokoaa yhteen nuorille tärkeimmät kysymykset ja teemat.

OAJ: Kuntavaalikone (tulossa)
OAJ julkaisee maaliskuussa oman vaalikoneen, josta äänestäjät löytävät itselleen koulutusmyönteisen ehdokkaan.

 

 

Jaa sivu somessa

Tweet