SOOLin kuntavaalitavoitteet 2021

Kuntien tehtävänä on taata, että laadukas kasvatus ja koulutus on turvattu kaikkina aikoina. Pystyäkseen tarjoamaan laadukasta koulutusta, kunta tarvitsee päteviä ja hyvinvoivia opettajia. Kuntien tulee myös osaltaan varmistaa hyvän elämän edellytykset tuleville sukupolville.


1. Hyvinvointia työssä ja arjessa

Pystyäkseen tarjoamaan laadukasta koulutusta, kunta tarvitsee päteviä ja hyvinvoivia opettajia.

UUDET OPETTAJAT

 • Kiinnittyäkseen työhönsä uusi opettaja tarvitsee kunnollisen perehdytyksen, riittävästi suunnitteluaikaa ennen opetustyön alkua ja mahdollisuuden mentorointiin.
 • Varmistaakseen suunnitelmallisen perehdytyksen ja sen arvioinnin opetuksen järjestäjällä on oltava uuden opettajan perehdytysohjelma.
 • Koko lukuvuoden työskennelleelle opettajalle kuuluu koko vuoden palkka.

MIELENTERVEYS

 • Mielenterveyspalveluiden piiriin hakeutumiseen tulee olla erittäin matala kynnys ja nopea pääsy. Tieto palveluista tulee olla helposti saatavilla ja erityisesti ehkäisevän mielenterveystyön palveluihin tulee panostaa.
 • Kunnan on turvattava ihmisten pääsy mielenterveyteen erikoistuneiden osaajien ammattiavun piiriin.
 • Oppilaitosten esihenkilöiden tulee huolehtia opettajien työssä jaksamisesta vakavasti ja tarpeen vaatiessa muokata työtä hyvinvointia edistävämmäksi.
 • Peruskoulussa ja toisella asteella koulupsykologeja tulee olla yksi 600 oppilasta kohden (Psykologiliitto).

TERVEELLISET, TURVALLISET JA ESTEETTÖMÄT TYÖTILAT

 • Opetus tulee järjestää esteettömässä ympäristössä, joka on sosiaalisesti, psyykkisesti ja fyysisesti turvallinen niin henkilökunnalle kuin oppijoille. Opetuksen järjestäjän tulee reagoida nopeasti ilmoituksiin, jotka tehdään oppimisympäristöjen saavutettavuutta haittaavista tekijöistä.
 • Paikallisiin opetussuunnitelmiin tulee lisätä feminististä ja antirasistista pedagogiikkaa sekä tarjota opettajille täydennyskoulutusta näistä aiheista. Näin luodaan kaikille sosiaalisesti turvallista ympäristöä, missä ennaltaehkäistään kiusaamista ja väkivaltaa sekä puututaan niihin tehokkaasti.
 • Henkilökunnan ja oppijoiden ilmoitukset sisäilmaoireista tulee aina ottaa vakavasti. Opetuksen järjestäjän vastuulla on kartoittaa tilojen kuntoa terveyshaitoista tehtyjen ilmoitusten perusteella.

2. Riittävät resurssit laadukkaan opetuksen takaajana

Laadukas kasvatus ja koulutus on turvattava kaikkina aikoina.

OPPIMISEN TUKI JA RESURSSIT

 • Oppilas- ja opiskelijahuollon palveluiden on pysyttävä oppilaitoksissa.
 • Jokaisen oppijan oikeus oppimisen tukeen tulee varmistaa  kohdistamalla resurssit paikkakuntakohtaisten tarpeiden mukaisesti.

Kunnan tulee erityisesti painottaa

 • varhaista tukea tarjoamalla riittävän tuen ja henkilöstöresurssit varhaiskasvatuksessa,
 • tukea nivelvaiheeseen eli oppijan opetusasteelta toiselle siirtymiseen,
 • opinto-ohjausta, jonka tulee olla yksilöllistä ja jatkuvaa,
 • erityisopetuksen resursseja kaikilla asteilla.

ERITYISOPETUS

 • Inkluusio ei ole säästötoimenpide. Erityistä tukea tarvitsevalle oppijalle on tarjottava hänen etunsa mukaisia joustavia ratkaisuja. Kouluissa on oltava mahdollisuus osittaiseen tai kokoaikaiseen pienryhmäopetukseen.
 • Koulun tulee varmistaa, että oppilaalle HOJKS:ssa tai muuten oppilashuollossa sovitut tukimuodot toteutuvat ja niitä arvioidaan säännöllisesti.
 • Kuntien tulee varmistaa, että oppilaitoksissa on riittävä määrä erityispedagogiikan ammattilaisia.

OPETUSHENKILÖSTÖN RIITTÄVYYS

 • Kuntien tulee huolehtia riittävistä henkilöstöresursseista. Laadukas koulutus ja kasvatus turvataan riittävän pienillä opetusryhmillä seuraavin henkilöstömitoituksin: 

Varhaiskasvatus, 0–3v

1:4

Varhaiskasvatus, 3–5v

1:7

Esiopetus

1:13

Perusopetus 1.–2.-luokilla

1:18

Opetus ylemmillä luokilla ja toisella asteella

1:20

Erityisopettajia esi- ja alkuopetuksessa

1:50

Erityisopettajia perusopetuksessa ja toisella asteella

1:100

Opinto-ohjaajia

1:200

 • Kunnan tulee houkutella pätevää opetushenkilöstöä. Laadukas kasvatus- ja koulutuspalveluihin satsaaminen varmistaa kunnan elinvoimaisuuden vahvistumisen.
 • Kuntien tehdessä lomautuspäätöksiä tulee varmistaa, että ne eivät kohdistu kasvatuksen ja koulutuksen henkilöstöön. Erityisesti poikkeusoloissa oppijat tarvitsevat kaiken mahdollisen oppimisen ja hyvinvoinnin tuen.
 • Jokaisella opettajalla tulee olla tosiasiallinen mahdollisuus täydennyskoulutukseen.

3. Kestävää kehitystä ja osallisuutta kuntien päätöksentekoon

Kuntien tulee osaltaan varmistaa hyvän elämän edellytykset tuleville sukupolville.

KESTÄVÄ KEHITYS

 • Kuntien päätöksenteossa kestävä kehitys tulee huomioida kokonaisvaltaisesti – sosiaalisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävinä päätöksinä.
 • Paikallisiin opetussuunnitelmiin tulee kirjata kestävän kehityksen tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.
 • Kouluissa toimivalle henkilökunnalle tulee tarjota laadukasta koulutusta kestävästä kehityksestä ja sen huomioimisesta omassa työssä.
 • Koulutuksen tulee olla saavutettavaa asuinpaikasta riippumatta ja koulutustarjonnan kattavaa ympäri maata.
 • Kuntien tulee kiinnittää huomiota kulttuuriseen kestävyyteen tukemalla kulttuuritoimea ja sen opetusta laajasti.

OPETTAJAT JA OPPIJAT OSALLISINA PÄÄTÖKSENTEOSSA

 • Kuntien tulee osallistaa lapsia ja nuoria yhteiskunnalliseen toimintaan ja luoda sopivia tapoja osallistua päätöksentekoon kannustaen heitä aktiiviseen kansalaisuuteen.
 • Kuntien pitää varmistaa, että lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa myös kouluissa päätöksentekoon mielekkäillä ja merkityksellisillä tavoilla.
 • Oppilas- ja opiskelijatoimikuntia tulee kuulla heitä koskevissa asioissa kunnan päätöksenteossa.
 • Opetushenkilöstön asiantuntijuutta tulee hyödyntää laajasti koulutusta ja kasvatusta koskevassa päätöksenteossa.
 • Korkeakoulupaikkakunnilla tulee huomioida, että opiskelijoiden ääni kuullaan kunnan päätöksenteossa.

SOOLin tavoitteisiin sitoutuneet ehdokkaat

Seuraavat kuntavaaliehdokkaat ovat allekirjoittaneet SOOLin kuntavaalitavoitteet ja sitoutuneet niihin. (Vaalien virallinen ehdokasasettelu varmistuu toukokuussa.)

KUNTA EHDOKAS PUOLUE / VALITSIJAYHDISTYS
Akaa Mira Nurmi Vasemmistoliitto
Askola Veikka Huuskonen Sosiaalidemokraatit
Espoo Naim Panahi Vihreät
Espoo Taru Salovaara Sosiaalidemokraatit
Espoo Peppi Seppälä Vihreät
Espoo Rasmus Tillander Vasemmistoliitto
Espoo Laura Tolkkinen Keskusta
Espoo Tommi Virtanen Keskusta
Helsinki Tommi Aalto Siniset
Helsinki Alviina Alametsä  Vihreät
Helsinki Mikko Aulio Vasemmistoliitto
Helsinki Fatim Diarra Vihreät
Helsinki Jami Haavisto Vihreät
Helsinki Mia Haglund Vasemmistoliitto
Helsinki Hanna Kivimäki Sosiaalidemokraatit
Helsinki Minja Koskela Vasemmistoliitto
Helsinki Sanni Lehtinen Vihreät
Helsinki Anna Lemström Vasemmistoliitto
Helsinki Minna Majaniemi Vasemmistoliitto
Helsinki Touko Niinimäki Vihreät
Helsinki Kimmo Nurminen Vasemmistoliitto
Helsinki Henrik Nyholm Vasemmistoliitto
Helsinki Emmi Piippo Ruotsalainen kansanpuolue
Helsinki Mane Räisänen Vasemmistoliitto
Helsinki Sara Salonen Sosiaalidemokraatit
Helsinki Saana Simonen Vasemmistoliitto
Helsinki Galia Suárez Katainen Vasemmistoliitto
Helsinki Milja Suihko Vihreät
Helsinki Elina Vainikainen Vasemmistoliitto
Helsinki Meri Valkama Vasemmistoliitto
Helsinki Valo Vesikauris Feministinen puolue
Helsinki Salla Ilona Viitanen Vasemmistoliitto
Hämeenlinna Aapo Reima Vasemmistoliitto
Iisalmi Teija Itkonen-Brilli Keskusta
Inkoo Merja Ilván Vasemmistoliitto
Joensuu Hanne Juntunen Vihreät
Joensuu Maija Kuivalainen Vasemmistoliitto
Joensuu Laura Kupiainen Vihreät
Joensuu Juuso Myller Sosiaalidemokraatit
Joensuu Wilma Poutanen Vihreät
Joensuu Juha-Pekka Reijonen Vasemmistoliitto
Joensuu Antti Saarelainen Vasemmistoliitto
Joensuu Roosa Ylikoski Vasemmistoliitto
Jokioinen Jenni Viljanen Vasemmistoliitto
Jyväskylä Santeri Helakallio Vasemmistoliitto
Jyväskylä Elma Hyöky Vihreät
Jyväskylä Aino Kenttälä Vihreät
Jyväskylä Emilia Lakka Vihreät
Jyväskylä Valtteri Paakki Keskusta
Keitele Lauri Kaunisaho Vihreät
Kempele Hanna Markkanen Keskusta
Kirkkonummi Kati Kaihlaranta Vasemmistoliitto
Kokkola Virpi Karhu Vasemmistoliitto
Kouvola Heli Koponen Vasemmistoliitto
Lahti Santeri Ala-Röyskö Keskusta
Lahti Oona Löytänen Keskusta
Lahti Jasmin Tuomi Vihreät
Lappeenranta Anne Leminen Vihreät
Lempäälä Vilma Virolainen Vihreät
Loimaa Mikko Vuolle Keskusta
Oulu Eveliina Leskelä Keskusta
Oulu Eevasisko Mehtätalo Keskusta
Oulu Henna Määttä Vihreät
Oulu Janne-Pekka Niemimäki Sosiaalidemokraatit
Oulu Anitta Nykyri Keskusta
Oulu Mika Pietilä Sosiaalidemokraatit
Oulu Liisa Väisänen Vihreät
Pori Emmastiina Hesso Vasemmistoliitto
Pori Julia Liljegren Vihreät
Porvoo Janniina Leinonen Vasemmistoliitto
Pöytyä Ada Nyman Vihreät
Raisio Emma Lindqvist Vasemmistoliitto
Rovaniemi Mari Ikonen Vasemmistoliitto
Rovaniemi Moonika Pelkonen Keskusta
Salo Aada Aug Sarmiala Vihreät
Tampere Terhi Ala-Keturi Keskusta
Tampere Aila Dündar-Järvinen Sosiaalidemokraatit
Tampere Milka Hanhela Vasemmistoliitto
Tampere Katja Koivistoinen Kristillisdemokraatit
Tampere Aatu Korhonen Vasemmistoliitto
Tampere Brigita Krasniqi Vihreät
Tampere Santeri Kärki Vihreät
Tampere Tiina Mikkonen Vihreät
Tampere Jukka Peltokoski Vasemmistoliitto
Tampere Paula Saarinen Vihreät
Tampere Arttu Vuori Kokoomus
Turku Mari van den Berg Sosiaalidemokraatit
Turku Veera Granroth Ruotsalainen kansanpuolue
Turku Inari Harjuniemi Vihreät
Turku Alina Heywood Vihreät
Turku Joonas Jormalainen Vasemmistoliitto
Turku Jenni Jäntti Vasemmistoliitto
Turku Sara Koiranen Vasemmistoliitto
Turku Anni Kulmala Vihreät
Turku Ville Kurtti Sosiaalidemokraatit
Turku Ciia Lehtovirta Vasemmistoliitto
Turku Jaakko Lindfors Vasemmistoliitto
Turku Juuso-Matias Maijanen Vasemmistoliitto
Turku Aino Marjamaa Vihreät
Turku Mirka Muukkonen Vasemmistoliitto
Turku Selinä Nera Vihreät
Turku Sara Nyman Vihreät
Turku Jukka Oksa Vasemmistoliitto
Turku Juho Pylvänäinen Vasemmistoliitto
Turku Niina Ratilainen Vihreät
Turku Miika Tiainen Sosiaalidemokraatit
Turku Mervi Uusitalo-Heikkinen Vasemmistoliitto
Vaasa Iida Laurila Vihreät
Vaasa Jonatan Wikström Sosiaalidemokraatit
Vantaa Mila Kangasniemi Sosiaalidemokraatit
Vantaa Elina Nykyri Vasemmistoliitto
Vantaa Gurmann Saini Vihreät
Vantaa Tuomas Suihkonen Vasemmistoliitto
Vantaa Eva Tawasoli Vihreät
Vihti Tiia Peippo Kokoomus
Ylöjärvi Aki Leppänen Vasemmistoliitto
  - - -  
  - - -  

 


Kuntavaalit on siirretty pidettäväksi 13.6.2021. Samalla ennakkoäänestysaikaa on pidennetty ja se on 26.5.–8.6.


#opeopiskelijat #kuntavaalit #kuntavaalit2021


 

 

 

 


Aiheesta muualla

Allianssi: Nuorten vaalikone 
Nuorisoalan yhteinen vaalikone, joka kokoaa yhteen nuorille tärkeimmät kysymykset ja teemat.

OAJ: Kuntavaalikone (tulossa)
OAJ julkaisee maaliskuussa oman vaalikoneen, josta äänestäjät löytävät itselleen koulutusmyönteisen ehdokkaan.

 

 

Jaa sivu somessa

Tweet