Toimintasuunnitelma

SOOLin jäsenyhdistykset päättävät liittokokouksessa vuosittain liiton toimintasuunnitelmista ja valitsevat puheenjohtajiston sekä hallituksen niitä toteuttamaan.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Hyväksytty liittokokouksessa 17.4.2016
Täydennetty liittokokouksessa 9.4.2017

Yleistä

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry on opettajaksi opiskelevien edunvalvoja ja yhteistyöjärjestö. SOOL kokoaa yhteen eri alojen opettajaksi opiskelevat Suomessa. Liiton tarkoituksena on edistää opetus- ja kasvatusalan opiskelijoiden yhteistä toimintaa koulutuksen kehittämiseksi, huolehtia opettajaopiskelijoiden valtakunnallisesta edunvalvonnasta, alueellisesta tasa-arvosta sekä edistää opettajaksi opiskelevien työelämävalmiuksia. Liitto tekee läheistä yhteistyötä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n kanssa.

SOOL on aktiivinen toimija yhteiskunnallisessa ja koulutuspoliittisessa keskustelussa ja vaikuttamistyössä. SOOL pitää jäsenistönsä ajan tasalla opetus- ja kasvatusalan sekä nuorisotyön ajankohtaisista ilmiöistä ja tukee opettajaopiskelijoiden aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamista järjestämällä jäsenistölleen seminaareja sekä yhdistystoimintaan liittyvää koulutusta.

SOOL on paikallisten jäsenyhdistysten eli opettajankoulutusyksiköissä toimivien ainejärjestöjen kattojärjestö. Päätösvaltaa liitossa käyttävät jäsenyhdistykset, jotka vastaavat paikallisesta toiminnasta ja edunvalvonnasta opettajankoulutuspaikkakunnilla yhteistyössä SOOLin hallituksen ja aluetoimijoiden kanssa. Eri alojen opettajaopiskelijoiden järjestäytyminen SOOLiin jäsenyhdistysten tai henkilöjäsenyyden kautta on kasvussa. Jäsenet opiskelevat lastentarhanopettajiksi, luokanopettajiksi, aineenopettajiksi, erityisopettajiksi, ammatillisten opintojen opettajiksi, musiikkipedagogeiksi, tanssinopettajiksi sekä oppilaan- ja opinto-ohjaajiksi.

Toiminnan painopisteet vuodelle 2017

  • Edistetään Tavoitteet opettajankoulutukselle -ohjelman tavoitteita ja arvioidaan niiden toteutumista.
  • Kehitetään aluetoimintaa ja tehostetaan jäsenhankintaa.
  • Seurataan varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman perusteiden sekä perusopetuksen ja lukion uusien opetussuunnitelmien toteutumista opettajankoulutuksessa.
  • Vaikutetaan varhaiskasvatuslain toteutumiseen lapsen edun mukaisesti.
  • Järjestetään Kuntavaalit 2017 -kampanja ja tuetaan jäsenyhdistyksiä kuntavaalikampanjoinnissa.
  • Laaditaan eduskuntavaalitavoitteet 2019.
  • Laaditaan Liitolle pidemmän aikavälin strategia, jota käsitellään liittokokouksessa 2018.
  • Seurataan koulutusleikkausten vaikutusta opettajankoulutuksen laatuun yhteistyössä jäsenyhdistysten kanssa.

Opettajankoulutuksen asiantuntija ja vaikuttaja

SOOL on tunnettu opetus- ja kasvatusalan vaikuttaja. Yhteiskunnassa SOOL nähdään opettajaopiskelijoiden edunvalvojana sekä suomalaisen opettajankoulutuksen asiantuntijana paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. SOOL tekee selvityksiä ja kerää tietoa opettajankoulutuksen nykytilasta opettajankoulutuksen sisältöjen ja käytänteiden kehittämiseksi. Vaikuttamistyö perustuu muun muassa opettajaksi opiskelevien kokoamaan Tavoitteet opettajankoulutukselle -ohjelmaan. Opettajankoulutuksen kehittämisen lisäksi vaikuttamistyön tarkoitus on turvata opettajankoulutuksen resurssit ja rahoitus, sekä tuoda opiskelijoiden ääni kuuluviin opettajankoulutusta koskevissa asioissa.

SOOL tarjoaa osaamistaan ja ammattitaitoaan koulutuksen asiantuntijana. Liitto on mukana valtakunnallisessa keskustelussa koulutuksen asiantuntijana julkaisemalla kannanottoja, julkilausumia sekä lausuntoja. SOOL osallistuu valtakunnalliseen opettajankoulutuksen kehittämisfoorumiin ja tapaa aktiivisesti valtakunnallisia päättäjiä sekä opettajankoulutuksen toimijoita. Jäsenyhdistyksiä tuetaan paikallisessa edunvalvonnassa ja vaikuttamisessa järjestämällä koulutuksia, seminaareja ja keskustelutilaisuuksia. SOOL tukee myös samaa oppiainetta opiskelevien jäsenyhdistysten yhteistyötä edunvalvonnan saralla.

SOOL tekee yhteistyötä OAJ:n paikallisyhdistysten kanssa esimerkiksi aluetoimijoiden sekä paikallisyhdistysten opiskelijaedustajien kautta. SOOL vaikuttaa kunnalliseen päätöksentekoon ja tiedottaa kuntavaalitavoitteistaan jäsenjärjestöilleen ja rohkaisee näitä paikalliseen kuntavaalivaikuttamiseen.

SOOL edistää yhdenvertaisuutta yhdenvertaisuusohjelmansa mukaisesti ja tukee jäsenjärjestöjään yhdenvertaisuussuunnittelussa. Jäsenyhdistyksiä kannustetaan tekemään yhteistyötä toisten jäsenyhdistysten, hallinnon opiskelijaedustajien sekä ylioppilas- ja opiskelijakuntien kanssa. Alueellisen toiminnan ja tapahtumien, kuten teemaseminaarien ja aluetoimijoiden järjestämien tapaamisten tavoitteena on tarjota mahdollisuuksia oman asiantuntijuuden kehittämiseen, opiskelijoiden hyvinvointiin sekä vahvistaa opettajaksi opiskelevien mielenkiintoa kansalaisvaikuttamiseen. SOOL toimii opettajaopiskelijoiden valtakunnallisen vaikuttamisen väylänä ja valtakunnallisena yhdistäjänä.

Yhteisöllisyyden ja yhteistyön edistäjä

Yhteisöllisyys ja yhteinen opettajuus luovat tulevaisuuden monialaista opetus- ja kasvatusalan yhteistyötä ja ovat keskeisiä teemoja SOOLin toiminnassa. Opettajaksi opiskelevien yhteisöllisyys ja verkostoituminen toteutuvat esimerkiksi SOOLin järjestämissä tapahtumissa valtakunnallisesti ja paikallisesti.

SOOL kouluttaa aluetoimijoita ja tuutoreita sekä kehittää yhteistyötä OAJ:n alue- ja paikallisyhdistysten opiskelijaedustajien kanssa. Aluetoimijoiden koulutus- ja vertaistukimahdollisuuksia kehitetään aluetoimijoilta saadun palautteen perusteella. Liitto jatkaa yhteistyötä jäsenyhdistysten toimijoiden kanssa ja myöntää hakemusten perusteella SOOLin Talvipäivien 2018 järjestämisoikeudet sekä palkitsee edellisvuoden Talvipäivätoimikunnan. SOOL valitsee Vuoden opettajaksi opiskelevan ja Vuoden harjoittelunohjaajan.

SOOL toimii tiiviissä yhteistyössä monien opettajankoulutukseen vaikuttavien tahojen kanssa ja vaikuttaa opettajankoulutuksesta päättäviin toimielimiin ja opettajankoulutusyksiköihin. SOOL tekee yhteistyötä ja käy keskustelua nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen kanssa. SOOL tekee yhteistyötä sellaisten tahojen kanssa, jotka omaavat samankaltaisia intressejä opettajankoulutuksen, opetus- ja kasvatusalan tai lasten ja nuorten tulevaisuuden saralla. SOOL osallistuu kansainvälisyystyötä tekevien nuorisojärjestöjen toimintaan. SOOL korostaa kansainvälisyyden ja kansainvälisyyskasvatuksen tärkeyttä sekä seuraa niiden asemaa suomalaisessa opettajankoulutuksessa. Liitto kannustaa jäsenistöä kansainvälisyysajatteluun painottaen monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden merkityksen ymmärtämistä osana ammatillista kasvua ja opettajana toimimista nyt ja tulevaisuudessa.

Jäsenistöä palveleva järjestö

SOOL tukee jäsenyhdistysten toimintaa järjestämällä jäsenyhdistystensä toimijoille omia koulutustilaisuuksia sekä järjestökurssin keväällä ja syksyllä yhteistyössä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n ja Toimihenkilöjärjestöjen sivistysliitto (TJS) Opintokeskuksen kanssa. SOOL tukee jäsenyhdistysten toimintaa myös markkinoimalla räätälöityjä jäsenyhdistyskoulutuksia. SOOL järjestää jäsenilleen maksuttomia teemaseminaareja ympäri Suomea ja jatkaa niiden kehittämistä mm. kattavan ja monipuolisen teemasisällön ja toteutuksen osalta.

Tehokas ja nykyaikainen viestintä tukee kaikkea SOOLin toimintaa ja sillä kasvatetaan liiton näkyvyyttä opettajankoulutuksen asiantuntijana ja vaikuttajana. SOOLin viestinnän kohderyhminä ovat jäsenistön lisäksi myös muut opettajaksi opiskelevat sekä opetus- ja kasvatusalan vaikuttajat. SOOL viestintä on vuorovaikutuksellista ja keskustelua herättävää. Keskeiset viestintäkanavat ovat omat internetsivut, sähköinen uutiskirje, sosiaalinen media, sähköpostilistat ja jäsenlehti Soolibooli. SOOL noudattaa viestinnässään viestintäsuunnitelmaa, jota päivitetään. Viestintä tapahtuu myös aluetoimijoiden kautta sekä jäsenistölle järjestettävissä koulutustilaisuuksissa, seminaareissa ja muissa tapahtumissa.

Jäsenet saavat SOOLin toimistolta ja paikallisilta aluetoimijoilta asiantuntevaa ja henkilökohtaista palvelua SOOLiin, jäsenyyteen, työttömyyskassaan ja työelämään siirtymiseen liittyvissä kysymyksissä. Sijaisena työskennellessään SOOLin jäsenet saavat edunvalvontapalvelut OAJ:n palkka-asiantuntijoilta ja luottamusmiehiltä. Toimistopalvelut ovat osa SOOLin kattavia jäsenetuja ja laadukkaalla sekä helposti saatavalla jäsenpalvelulla edistetään koko opiskeluajan kestäviä jäsenyyssuhteita. Toimistossa huomioidaan ympäristöystävälliset ja kestävän kehityksen näkökulmat ja huolehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista.

Talous

SOOLin talous perustuu jäsenmaksutuottoihin ja avustuksiin. Liiton taloudenhoidosta vastaa pääsihteeri yhdessä hallituksen kanssa. SOOLin hallituksen työvaliokunta (OAJ:n opiskelijatoimikunta) sekä hallitus seuraavat säännöllisesti budjetin toteutumista. SOOLin talous pidetään vakaana ja rahoituspohja monipuolisena. Toiminnan rahoituksen pääpaino on jäsenmaksutuotoissa, joiden osuutta kasvatetaan jäsenhankintaa tehostamalla ja opettajaksi opiskelevien järjestäytymisastetta nostamalla.

Yleisavustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä OAJ:ltä. Lisäksi TJS Opintokeskukselta haetaan tukea kurssien, seminaarien ja koulutustilaisuuksien järjestämiseen. SOOLin toiminta vaatii noin 100 000 euron puskurin, jotta sitä voidaan toteuttaa läpi vuoden. Jäsenmaksutulot, joilla rahoitetaan SOOLin toimintavuosi, saadaan pääosin syksyisin. Liiton talous pidetään vakaana, vaikka yleisavustusten osuus on viime vuosina vähentynyt ja niiden saaminen on epävarmaa. Ulkopuolista projektiavustusta haetaan tai toimintaa sopeutetaan tarvittaessa.

Jaa sivu somessa

Tweet