Toimintasuunnitelma 2023

SOOLin jäsenyhdistykset päättävät liittokokouksessa vuosittain liiton toimintasuunnitelmasta ja valitsevat puheenjohtajiston sekä hallituksen niitä toteuttamaan.


Hyväksytty liittokokouksessa 10.4.2022.


Opettajaksi opiskelevien liitto

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry on opettajaksi opiskelevien edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestö. SOOL edustaa kattavasti kaikkia Suomen opettajaopiskelijoita opettajankoulutuksen sekä opetus- ja kasvatusalan tunnustettuna ja vaikuttavana asiantuntijana. SOOL kokoaa yhteen eri alojen opettajaksi opiskelevat Suomessa. Liiton tärkeimpiä tehtäviä on toimia opettajankoulutuksen asiantuntijatahona, valvoa opettajaopiskelijoiden etuja sekä kehittää, seurata ja uudistaa opettajankoulutusta sekä edistää Suomen opettajaopiskelijoiden keskinäistä yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta. SOOL tekee läheistä yhteistyötä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n kanssa.

SOOLin toiminta pohjautuu ensisijaisesti liittokokouksen hyväksymään strategiaan. SOOL toimii edistyksellisenä asiantuntijana opettajankoulutuksen kehittämistyössä ja on mukana rakentamassa opettajuuden tulevaisuutta. Järjestö on toiminnassaan läpinäkyvä, helposti lähestyttävä ja valmis moninaiselle yhteistyölle. Toiminta perustuu yhteiseen opettajuuteen ja huomioi valtakunnallisesti kaikki opettajaopiskelijat alastaan tai koulutustaustastaan riippumatta.

Liiton toiminta on kestävän kehityksen periaatteiden ja yhdenvertaisuusohjelman mukaista. SOOLin toiminnassa noudatetaan liiton Turvallisemman tilan periaatteita.


Vuoden 2023 painopisteet

SOOLin strategia on luotu vuosille 2018–2026 ja vuosi 2023 osuu strategian inspiroiva-vaiheeseen.

Inspiroiva SOOL

SOOLin strategian mukaisesti vuonna 2023 SOOL innostaa ja kouluttaa ymmärtämään opetusalan ja opettajuuden merkitystä laajemmin yhteiskunnassa. SOOL inspiroi jäsenistöään vaikuttamaan opettajankoulutuksen asioihin.

TOIMENPITEET:

 • Laaditaan eduskuntavaalitavoitteet 2023. Näitä tavoitteita ajetaan yhdessä jäsenyhdistysten kanssa.
 • Osallistutaan OAJ:n opettajan työn arvostuskampanjoihin tai kehitetään oma opeopiskelijoille suunnattu kampanja.
 • Opeopiskelija-lehdessä tuodaan esille inspiroivia opeopiskelijoiden ja juuri valmistuneiden tarinoita.
 • Lisätään liiton näkyvyyttä valtamediassa sekä tavoitellaan laajempaa yleisöä OAJ:n tavoin vaikuttavana toimijana.
 • Koulutetaan jäsenistöä ajankohtaisista ja opettajankoulutuksessa vähälle huomiolle jäävistä ja tärkeistä aiheista.
 • Tarjotaan koulutuksia jäsenyhdistyksille vaikuttamiseen niin opettajaopiskelijoiden edunvalvonnassa kuin järjestötoiminnassa sekä muihin ajankohtaisiin teemoihin liittyen. SOOL kouluttaa jäsenyhdistyksiä myös vaikuttamisesta opettajankoulutusyksikön toimintaan. 

AMK-jäsenten sitouttaminen

Suomessa on runsaasti ammatillisia opettajaopiskelijoita, joita SOOL ei ole vielä tavoittanut. SOOLin tavoitteena on edistää opettajaidentiteetin muotoutumista kyseisessä ryhmässä. Painopistettä jatketaan siitä mihin edellisellä kaudella jäätiin.

TOIMENPITEET:

 • Jatketaan aloitettua AMK-jäsenyhdistysten tavoittamista ja niiden yhteistyön tukemista.
 • Tehdään selvitys opettajan pätevyyden antavista AMK-koulutuksista ja niitä tarjoavista kaupungeista, opiskelijamääristä sekä mahdollisista yhdistyksistä.
 • Kartoitetaan ja kehitetään keinoja tavoittaa ammatillisia opettajaopiskelijoita.
 • Työstetään alustaa, jossa ammatilliset opettajaopiskelijat voivat tavoittaa toisensa ja yhdistysten toimijat voivat verkostoitua keskenään sekä luoda yhteistyötä.
 • Kehitetään yhteistyötä OAJ:n ammatillisten opettajien kanssa.
 • Jatketaan yhteistyötä SAMOKin ja opiskelijakuntien kanssa.

Yhteisen opettajuuden vahvistaminen

SOOL edustaa kaikkia Suomessa opettajaksi opiskelevia. SOOLin vision mukaisesti liitto ei jaa jäseniään ammattiryhmiin vaan edustaa yhteistä opettajuutta kaikella toiminnallaan, huomioiden kuitenkin opettajaryhmien erityispiirteet ja erilaiset tarpeet. Yhteisen opettajuuden vahvistaminen tulee olla yksi SOOLin keskeisistä tavoitteista paitsi vuonna 2023, niin myös tulevina vuosina.

TOIMENPITEET:

 • Toteutetaan selvitys, esimerkiksi maisterintutkielmana, kuinka opettajaidentiteetti syntyy ja kuinka sen kehittymistä voidaan tukea opiskeluaikana.
 • Julkaistaan kannanottoja ja julkilausumia eri opetus- ja kasvatusalan ammattiryhmien välisestä solidaarisuudesta sekä jokaisen opettajaryhmän ja koulutusasteen merkityksellisyydestä.
 • Panostetaan uusien opettajaopiskelijoiden integroimiseen omaan järjestöönsä ja SOOLiin. Erityisesti tulee huomioida aineenopettajaopiskelijat, jotka eivät ole suoravalittuja opettajaopintoihin. Tämä tehdään esimerkiksi paikallisilla selvityksillä tai aikaisen vaiheen yhteydenotoilla.
 • Mahdollistetaan ja luodaan yhteistyötä eri opiskelualojen, paikkakuntien ja koulutusyksiköiden välillä esimerkiksi tukemalla yhteisiä tapahtumia ja verkostoitumista.

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutuminen sekä sisältöjen kartoittaminen

Koulutuspoliittisen linjapaperin mukaan SOOL kannattaa feministisiä arvoja ja edistää jokaisen oikeutta tulla kohdatuksi ja kohdelluksi yhdenvertaisesti riippumatta sukupuolesta, seksuaalisuudesta, terveydellisestä tilasta, sosioekonomisesta tai etnisestä taustasta taikka muusta henkilöstä riippumattomasta syystä. SOOL ajaa koulutuspolitiikkaa, joka edistää yhdenvertaisempaa ja oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa. Opettajilla tulee olla valmiuksia tiedostaa ja syrjivät käytänteet ja rakenteet sekä aktiivisesti purkaa niitä. Syrjivien valtarakenteiden tunnistaminen ja niiden purkaminen on lähtökohta kiusaamisen ja väkivallan ennaltaehkäisemisessä.

TOIMENPITEET:

 • SOOL on vuoden 2022 keväällä kartoittanut, miten yhdenvertaisuus toteutuu opettajankoulutuksissa. Kartoitustyötä jatketaan ja jatkotoimenpiteet määräytyvät saatujen vastausten perusteella.
 • Selvitetään millä tavalla yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa käsitellään opettajankoulutuksessa.
 • Autetaan jäsenyhdistyksiä yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistämisessä sekä syrjinnän ehkäisemisessä niin jäsenyhdistysten toiminnassa kuin opettajankoulutusyksiköissä. Yhdistyksen toimijoita koulutetaan yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon kehittämiseksi. Koulutukset tehdään esimerkiksi yhteistyössä erilaisten sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kanssa.
 • Tärkeä osa yhdenvertaisuuden toteutumista on opiskelijatoiminta ja -kulttuuri. Keskitytään organisaation saavutettavuuteen sekä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumiseen.

Viestintä ja tiedotus

TAVOITE:

Tehokas, ajankohtainen ja tarkoituksenmukainen viestintä tukee kaikkea SOOLin toimintaa ja sillä varmistetaan liiton vaikuttavuus opettajankoulutuksen asiantuntijana.

TOIMENPITEET:

 • SOOL osallistuu viestinnällään aktiivisesti paikalliseen, valtakunnalliseen ja kansainväliseen eri opettajankoulutusaloja koskevaan keskusteluun.
 • Liiton viestintä koostuu myös jäsenyydestä, jäseneduista ja liiton toiminnasta tiedottamisesta sekä koulutus- ja kasvatusalan ajankohtaisista asioista.
 • SOOLin viestintä näkyy moneen suuntaan. Viestintään panostetaan ja kohdistetaan resursseja. Viestinnän kohderyhmänä ovat jäsenistön lisäksi myös seuraavat:
  • muut opettajaksi opiskelevat
  • sidosryhmät
  • opettajankoulutuksen asiantuntijat ja päättäjät
  • opetus- ja kasvatusalan vaikuttajat ja päättäjät
  • opettajankoulutuksesta kiinnostuneet
 • Liitto jatkaa viestintänsä kehittämistä erilaisten viestintäalustojen kautta huomioiden esteettömyyden ja kielellisen saavutettavuuden, kuten ruotsin- ja englanninkieliset kohderyhmät.
 • Liitto kehittää toiminnastaan viestimistä jäsenistölle helpommin lähestyttävämmäksi ja läpinäkyvämmäksi.

TAVOITE:

SOOL julkaisee jäsenlehteään Opeopiskelijaa neljä kertaa vuodessa kestävän kehityksen arvot huomioiden. Jäsenlehti tavoittaa jäsenet ja jäsenlehti nähdään myös vaikuttavana julkaisuna.

TOIMENPITEET:

 • SOOLin hallitus valitsee Opeopiskelijan päätoimittajan ja toimitusneuvoston parhaaksi näkemällään tavalla.
 • Jäsenlehden sisältöä kehitetään suunnitelmallisesti ja jäseniä kuunnellen.
 • Lehden verkkoversion saavutettavuutta selvennetään ja painetun lehden perumista helpotetaan. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi tiedottamalla näistä asioista paremmin.

Talous

SOOLin talous perustuu jäsenmaksutuottoihin ja avustuksiin. Liiton taloudenhoidosta vastaa toiminnanjohtaja yhdessä hallituksen kanssa. SOOLin hallitus seuraa säännöllisesti talousarvion toteutumista. Yleisavustusta haetaan Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:ltä. Lisäksi TJS Opintokeskukselta haetaan tukea kurssien ja koulutustilaisuuksien järjestämiseen. Ulkopuolisia projektiavustusmahdollisuuksia haetaan resurssien mukaan ja mielekkään yhteistyön merkeissä. SOOL huomioi omassa talouden suunnittelussaan vaikuttavuuden kasvua ja kohdentaa tavoitteeseen resursseja.

SOOLin toiminta vaatii lähes 100 000 euron puskurin, jotta toimintavuosi voidaan toteuttaa omin varoin ilman lainaa. Liiton kassavirtavaihteluun vaikuttaa se, että jäsenmaksuista saatu tuotto kerrytetään pääosin syksyisin. Toiminnan rahoituksen pääpaino on jäsenmaksutuotoissa, joiden osuutta on kasvatettu jäsenhankintaan panostamalla ja aluetoimintaa tehostamalla. Talouden vakaus ja mahdollisen toiminnan puskurin rakentaminen edellyttää jäsenhankintaan sekä muihin aktiivisiin varainhankintakeinoihin panostamista myös vuonna 2023.

Jaa sivu somessa

Tweet