Toimintasuunnitelma 2022

SOOLin jäsenyhdistykset päättävät liittokokouksessa vuosittain liiton toimintasuunnitelmasta ja valitsevat puheenjohtajiston sekä hallituksen niitä toteuttamaan.

Opettajaksi opiskelevien liitto

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry on opettajaksi opiskelevien edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestö. SOOL edustaa kattavasti kaikkia opettajaopiskelijoita opettajankoulutuksen ja opetus- ja kasvatusalan tunnustettuna sekä vaikuttavana asiantuntijana. SOOL kokoaa yhteen eri alojen opettajaksi opiskelevat Suomessa. Liiton tärkeimpiä tehtäviä on toimia opettajankoulutuksen asiantuntijatahona, valvoa opettajaopiskelijoiden etuja sekä kehittää, seurata ja uudistaa opettajankoulutusta sekä edistää jäsentensä välistä yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta. SOOL tekee läheistä yhteistyötä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n kanssa.

SOOLin toiminta pohjautuu ensisijaisesti liittokokouksen hyväksymään strategiaan. SOOL toimii edistyksellisenä asiantuntijana opettajankoulutuksen kehittämistyössä ja on mukana rakentamassa opettajuuden tulevaisuutta. Järjestö on toiminnassaan läpinäkyvä, helposti lähestyttävä ja valmis moninaiselle yhteistyölle. Toiminta perustuu yhteiseen opettajuuteen ja huomioi valtakunnallisesti kaikki opettajaopiskelijat alastaan tai koulutustaustastaan riippumatta.

Liiton toiminta on kestävän kehityksen periaatteiden ja yhdenvertaisuusohjelman mukaista. SOOLin toiminnassa noudatetaan Liiton Turvallisemman tilan periaatteita.


Vuoden 2022 painopisteet

SOOLin strategia on luotu vuosille 2018–2026 ja vuosi 2022 osuu strategian vaikuttava-vaiheeseen. SOOL on ennakoiva ja rohkea vaikuttaja niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti.

Edunvalvonta- ja vaikuttamistyön vahvistaminen

Opettajaopiskelijoiden edunvalvonta on SOOLin tärkein tehtävä. Vuonna 2022 hallitus tarkastelee, miten SOOLin edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä voidaan vahvistaa entisestään.

TOIMENPITEET:

 • SOOL tarkastelee ja tarvittaessa kehittää olemassa olevia rakenteitaan siten, että se voi vahvistaa tukeaan jäsenyhdistysten edunvalvontatyössä.
 • SOOL seuraa ajankohtaista koulutuspoliittista keskustelua ja osallistuu siihen rohkeasti. SOOL tekee koulutuspoliittiseen linjapaperiin nojaten avauksia koulutuspolitiikan saralla ennakoivasti yksin sekä yhdessä muiden opiskelijajärjestöjen kanssa.
 • SOOL työstää vaikuttamissuunnitelman siitä, mihin ja miksi vaikutetaan sekä milloin vaikutetaan ja millaisin toimenpitein. Vaikuttamissuunnitelmalla vakiinnutetaan vaikuttamistyön rakenteita ja työstä tulee pitkäjänteisempää ja suunnitelmallisempaa. Suunnitelma on organisaation sisäinen ohjeistus.
 • SOOL vahvistaa yhteistyötään opiskelijajärjestöjen ja sidosryhmien kanssa valtakunnallisesti sekä paikallisesti. Samalla SOOL luo kestäviä yhteydenpito- ja viestintäkeinoja tulevankin yhteistyön ylläpitämiseksi.

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutuminen ja sisältöjen kartoittaminen

Koulutuspoliittisen linjapaperinsa mukaan SOOL kannattaa feministisiä arvoja ja edistää jokaisen oikeutta tulla kohdatuksi ja kohdelluksi yhdenvertaisesti riippumatta sukupuolesta, seksuaalisuudesta, terveydellisestä tilasta, sosioekonomisesta tai etnisestä taustasta taikka muusta henkilöstä riippumattomasta syystä. SOOL ajaa koulutuspolitiikkaa, joka edistää yhdenvertaista ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa. Opettajien tulee tiedostaa ja tunnistaa syrjivät käytänteet ja rakenteet sekä aktiivisesti edistää niiden purkamista. Syrjivien valtarakenteiden tunnistaminen ja niiden purkaminen on lähtökohta kiusaamisen ja väkivallan ennaltaehkäisemisessä.

TOIMENPITEET:

 • Koulutuspoliittisen linjapaperin tavoitteen toteutumiseksi SOOL selvittää, miten yhdenvertaisuus ja tasa-arvo toteutuu opettajankoulutuksessa.
 • SOOL selvittää millä tavalla yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa käsitellään opettajankoulutuksessa.
 • Tärkeä osa yhdenvertaisuuden toteutumista on opiskelijatoiminta ja -kulttuuri. SOOL keskittyy organisaationsa saavutettavuuteen sekä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumiseen. Lisäksi SOOL auttaa yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistämisessä sekä syrjinnän ehkäisemisessä myös jäsenyhdistyksissä.

SOOLin organisaatio ja strategian päivittäminen

SOOLin strategia tehtiin vuonna 2018. SOOLin toimintaympäristö ja sitä kautta järjestön toiminnassa tapahtuneet muutokset edellyttävät strategian tarkastelemista.

 • Tarkastellaan SOOLin strategiaa ja tarvittaessa päivitetään vastaamaan sekä nykyhetken tarpeita että tulevaisuutta ennakoiden.
 • Hallitus tarkastelee organisaationsa toimintaa ja rakenteita kriittisesti sekä yksittäisen jäsenen että jäsenyhdistysten toimijoiden osallistumismahdollisuuksien näkökulmasta. Hallitus kartoittaa ja kehittää mahdollisia uusia osallistamisen muotoja.

AO/AMK-jäsenten sitouttaminen

Aineenopettajaopiskelijoiden ja ammatillisten opettajaopiskelijoiden jäsenmäärien kohdalla on esiintynyt muita opiskelijaryhmiä suurempaa laskua viime vuosina. SOOL aloitti vuonna 2020 mainittujen opiskelijaryhmien keskitetyn tavoittamisen ja tuota työtä on jatkettava pitkäjänteisesti.

TOIMENPITEET:

 • Jatketaan aloitettua AO-jäsenyhdistysten ja niiden yhteistyön tukemista.
 • Tarkastellaan SOOLia saavutettavuuden näkökulmasta ja etsitään keinoja tavoittaa aineenopettaja- ja ammatillisia opettajaopiskelijoita.
 • Painopisteiden lisäksi SOOL osallistuu ajankohtaiseen koulutuspoliittiseen keskusteluun ja reagoi tarvittavilla toimenpiteillä.

Edunvalvonta ja vaikuttamistyö

TAVOITE:

SOOL toimii opettajaopiskelijoiden valtakunnallisen vaikuttamisen väylänä ja valtakunnallisena yhdistäjänä. SOOL on jäsenyhdistystensä tuki ja neuvonantaja paikallisessa edunvalvonnassa sekä vaikuttamisessa. Tuen keskiössä on yhteisen opettajuuden rakentaminen eri alojen erityispiirteet huomioiden.

TOIMENPITEET:

 • SOOL on säännöllisesti yhteydessä jäsenyhdistyksiin sekä toimii tukena edunvalvontatilanteissa.
 • SOOL kouluttaa jäsenistöä ajankohtaisista aiheista opettajankoulutuksessa sekä yleisesti koulutuksen ja kasvatuksen kentällä.
 • SOOL edustaa jäsenistöä opintojen ja työelämän kannalta relevanteissa toimielimissä.

TAVOITE:

SOOL toimii opettajankoulutuksen asiantuntijana ja on ennakoiva ja rohkea vaikuttaja. SOOL on aktiivinen, näkyvä ja tunnettu toimija koulutuspoliittisessa keskustelussa, opetus- ja kasvatusalan asiantuntijana ja vaikuttajana sekä opettajaopiskelijoiden edunvalvojana. SOOL vaikuttaa paikallisesti, valtakunnallisesti, kansainvälisesti ja monikielisesti. Vaikuttamistyön pääkohteena on opettajankoulutus sekä opettajaopiskelijoiden ja vastavalmistuneiden opettajien asema ja hyvinvointi.

TOIMENPITEET:

 • SOOL tekee selvityksiä ja kerää tietoa opettajankoulutuksen nykytilasta.
 • SOOL osallistuu opettajankoulutuksen kehittämishankkeisiin.
 • SOOL tapaa säännöllisesti valtakunnallisia ja paikallisia päättäjiä, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen johtoa, oppilaitosten johtoa sekä muita koulutusalan vaikuttajia.
 • SOOL seuraa opetus- ja kasvatusalaa koskevien säädösten vaikutuksia koko kasvatuksen kenttään ja tuo aktiivisesti julki opettajaopiskelijoiden näkemyksen.
 • SOOL osallistuu valtakunnalliseen ja kansainväliseen keskusteluun muun muassa julkaisemalla kannanottoja, julkilausumia, selvitystuloksia ja lausuntoja sekä muilla hallituksen tarpeellisiksi katsomilla tavoilla.
 • SOOL verkostoituu muiden opiskelijajärjestöjen kanssa ja tarvittaessa ottaa kantaa yhteiskunnallisiin opiskelijoita koskeviin asioihin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
 • SOOLin keskeisiä materiaaleja kääntämistä ruotsiksi ja englanniksi jatketaan.
 • SOOL lähtee selvittämään mahdollisuuksia toiminnan monikielisen saavutettavuuden lisäämiseksi.

TAVOITE:

Edunvalvonnallinen vaikuttamistyö pohjautuu ensisijaisesti liittokokouksen hyväksymään Tavoitteet opettajankoulutukselle -asiakirjaan. Lisäksi vaikuttamistyön pohjana toimivat muut liittokokouksen hyväksymät asiakirjat kuten koulutuspoliittinen linjapaperi, muut Liiton toimintaa ohjaavat asiakirjat sekä strategian mukaan valitut painopisteet.

TOIMENPITEET:

 • SOOLin toimijat perehtyvät asiakirjoihin toimikautensa alussa.
 • SOOL kouluttaa jäsenistöään toimintaa ohjaavien asiakirjojen mukaisesti.

Jäsenpalvelut

TAVOITE:

SOOL on jäsenistöä yhdistävä, kouluttava ja palveleva liitto. SOOL ylläpitää yhteistyö- ja keskustelukanavia sekä edistää avoimen keskustelun ja yhteistyön syntymistä jäsenyhdistystensä välillä. Toiminta perustuu yhteiseen opettajuuteen ja huomioi kaikki opettajaopiskelijat yhdenvertaisesti koulutusalasta ja paikkakunnasta riippumatta. Kaikessa toiminnassa huomioidaan ala-, paikkakunta- ja järjestökohtaiset erityispiirteet sekä vahvistetaan myös alojen välistä valtakunnallista yhteistyötä ja edunvalvontaa.

TOIMENPITEET:

 • SOOL järjestää koulutuksia valtakunnallisesti ja paikallisesti jäsenistöä kuunnellen muun muassa seuraavista aiheista:
  • yhdistystoiminnasta
  • opetus-, kasvatus- ja koulutusalaa koskevista kysymyksistä niin koulutuksen kuin työelämävalmiuksien osalta
 • SOOL tukee opettajaopiskelijoiden ammatti-identiteettiin kasvamista koulutuksilla sekä verkostoitumisen tukemisella.
 • SOOL tarjoaa tietoa jäsenille ajankohtaisista kasvatus- ja opetusalan asioista.
 • SOOL tarjoaa foorumeita keskustelulle ja yhteistyölle.

TAVOITE:

Jäsenet saavat SOOLin toimistolta, hallitukselta, jäsenrekisteristä ja aluetoimijoilta asiantuntevaa ja henkilökohtaista jäsenpalvelua.

TOIMENPITEET:

 • SOOL toteuttaa ja kehittää toimintaansa ja jäsenetujaan alueellisesti ja valtakunnallisesti vahvassa yhteistyössä jäsenyhdistysten kanssa ja jäsenistöä kuunnellen.
 • SOOL kerää palautetta toiminnastaan kyselyillä ja selvityksillä sekä paikallisilla tapaamisilla.

Viestintä ja tiedotus

TAVOITE:

Tehokas, ajankohtainen ja tarkoituksenmukainen viestintä tukee kaikkea SOOLin toimintaa ja sillä varmistetaan liiton vaikuttavuus opettajankoulutuksen asiantuntijana.

TOIMENPITEET:

 • SOOL osallistuu viestinnällään aktiivisesti paikalliseen, valtakunnalliseen ja kansainväliseen eri opettajankoulutusaloja koskevaan keskusteluun.
 • Liiton viestintä koostuu myös jäsenyydestä, jäseneduista ja liiton toiminnasta tiedottamisesta sekä koulutus- ja kasvatusalan ajankohtaisista asioista.
 • SOOLin viestintä näkyy moneen suuntaan. Viestintään panostetaan ja kohdistetaan resursseja. Viestinnän kohderyhmänä ovat jäsenistön lisäksi myös seuraavat:
  • muut opettajaksi opiskelevat
  • sidosryhmät
  • opettajankoulutuksen asiantuntijat ja päättäjät
  • opetus- ja kasvatusalan vaikuttajat ja päättäjät sekä
  • opettajankoulutuksesta kiinnostuneet
 • Liitto jatkaa viestintänsä kehittämistä erilaisten viestintäalustojen kautta huomioiden ruotsin- ja englanninkieliset kohderyhmät.
 • Liitto kehittää tapoja tiedottaa jäsenistöä toiminnastaan ja kehittää sitä viestinnällään helpommin lähestyttävämmäksi.

TAVOITE:

SOOL julkaisee jäsenlehteään, Opeopiskelijaa neljä kertaa vuodessa. Jäsenlehti tavoittaa jäsenet ja jäsenlehti nähdään myös vaikuttavana julkaisuna.

TOIMENPITEET:

 • SOOLin hallitus valitsee Opeopiskelijan päätoimittajan ja toimitusneuvoston parhaaksi näkemällään tavalla.
 • Jäsenlehden sisältöä kehitetään suunnitelmallisesti ja jäseniä kuunnellen.

Talous

SOOLin talous perustuu jäsenmaksutuottoihin ja avustuksiin. Liiton taloudenhoidosta vastaa pääsihteeri yhdessä hallituksen kanssa. SOOLin hallitus seuraa säännöllisesti talousarvion toteutumista. Yleisavustusta haetaan Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:ltä. Lisäksi TJS Opintokeskukselta haetaan tukea kurssien, seminaarien ja koulutustilaisuuksien järjestämiseen. Ulkopuolisia projektiavustusmahdollisuuksia haetaan resurssien mukaan ja mielekkään yhteistyön merkeissä. SOOL huomioi omassa talouden suunnittelussaan vaikuttavuuden kasvua ja kohdentaa tavoitteeseen resursseja.

SOOLin toiminta vaatii lähes 100 000 euron puskurin, jotta toimintavuosi voidaan toteuttaa omin varoin ilman lainaa. Liiton kassavirtavaihteluun vaikuttaa se, että jäsenmaksuista saatu tuotto kerrytetään pääosin syksyisin. Toiminnan rahoituksen pääpaino on jäsenmaksutuotoissa, joiden osuutta on kasvatettu jäsenhankintaan panostamalla ja aluetoimintaa tehostamalla. Talouden vakaus ja mahdollisen toiminnan puskurin rakentaminen edellyttää jäsenhankintaan sekä muihin aktiivisiin varainhankintakeinoihin panostamista myös vuonna 2022.


Hyväksytty SOOLin liittokokouksessa 11.4.2021.

Jaa sivu somessa

Tweet