Toimintasuunnitelma 2020

SOOLin jäsenyhdistykset päättävät liittokokouksessa vuosittain liiton toimintasuunnitelmista ja valitsevat puheenjohtajiston sekä hallituksen niitä toteuttamaan.

Hyväksytty liittokokouksessa 13.4.2019

Opettajaksi opiskelevien liitto

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry on opettajaksi opiskelevien edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestö. SOOL kokoaa yhteen eri alojen opettajaksi opiskelevat Suomessa. Liiton tärkeimpiä tehtäviä on toimia opettajankoulutuksen asiantuntijatahona, valvoa opettajaopiskelijoiden etuja sekä kehittää, seurata ja uudistaa opettajankoulutusta sekä edistää jäsentensä välistä yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta. SOOL tekee läheistä yhteistyötä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n kanssa.

SOOL on aktiivinen, näkyvä ja tunnettu toimija yhteiskunnallisessa ja koulutuspoliittisessa keskustelussa ja kehittämisessä. SOOL vaikuttaa niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti opettajankoulutukseen sekä opettajaopiskelijoiden ja vastavalmistuneiden asemaan. SOOLin toiminnan lähtökohtana ovat strategian arvot yhteisöllisyys, avoimuus ja edelläkävijyys ja liiton toiminnassa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet.

SOOL on paikallisten jäsenyhdistysten sateenvarjojärjestö, joka luo yhteistyö- ja keskustelukanavia sekä edistää yhteistyön syntymistä jäsenyhdistystensä välillä. SOOL tukee opettajaopiskelijoiden ammatti-identiteettiin ja aktiiviseen kansalaisuuteen kasvamista sekä pitää jäsenet tietoisina ajankohtaisista kasvatus- ja opetusalan asioista. SOOL auttaa opettajaopiskelijoita työelämävalmiuksien saavuttamisessa jo opiskeluaikana. SOOL kouluttaa jäsenistöään aktiivisesti yhdistystoiminnasta sekä eri opetus-, kasvatus- ja koulutusalaa koskevissa kysymyksissä.

Opettajankoulutuksen asiantuntija ja vaikuttaja

SOOL on tunnettu opetus- ja kasvatusalan vaikuttaja, joka toimii opettajaopiskelijoiden edunvalvojana sekä suomalaisen opettajankoulutuksen asiantuntijana paikallisesti, valtakunnallisesti, monikielisesti ja kansainvälisesti. Edunvalvonnallinen vaikuttamistyö pohjautuu ensisijaisesti liittokokouksen hyväksymään SOOLin strategiaan. Lisäksi vaikuttamisen pohjana toimivat muun muassa liittokokouksen hyväksymät Tavoitteet opettajankoulutukselle -ohjelma, hallituskausikohtaiset projektit, sekä muut Liiton toimintaa ohjaavat asiakirjat.

SOOL tekee selvityksiä ja kerää tietoa opettajankoulutuksen nykytilasta opettajankoulutuksen sisältöjen ja käytänteiden kehittämiseksi. Liitto tuo opiskelijoiden äänen kuuluviin ja on mukana opettajankoulutuksen kehittämisessä. SOOL osallistuu opettajankoulutuksen kehittämishankkeisiin sekä tapaa säännöllisesti valtakunnallisia ja paikallisia päättäjiä, korkeakoulujen johtoa ja opettajankoulutuksen vaikuttajia. SOOL seuraa opetus- ja kasvatusalaa koskevien säädösten vaikutuksia koko kasvatuksen kenttään ja tuo valtakunnallisessa keskustelussa aktiivisesti julki opettajaopiskelijoiden näkemyksen. SOOL tarjoaa osaamistaan ja ammattitaitoaan koulutuksen asiantuntijana sekä osallistuu valtakunnalliseen keskusteluun muun muassa julkaisemalla kannanottoja, julkilausumia ja lausuntoja sekä muilla hallituksen tarpeellisiksi katsomilla tavoilla.

SOOL toimii opettajaopiskelijoiden valtakunnallisen vaikuttamisen väylänä ja valtakunnallisena yhdistäjänä. Toimintaansa SOOL toteuttaa yhdenvertaisuusohjelmansa mukaisesti ja tukee jäsenyhdistyksiään yhdenvertaisuussuunnittelussa. Valtakunnallisissa tapahtumissaan SOOLilla on mukana turvahenkilöt. Jäsenyhdistyksiä kannustetaan tekemään yhteistyötä toisten jäsenyhdistysten, ylioppilas- ja opiskelijakuntien sekä hallinnon opiskelijaedustajien kanssa.

SOOL tukee ja neuvoo jäsenyhdistyksiään paikallisessa edunvalvonnassa sekä vaikuttamisessa järjestämällä koulutuksia, seminaareja ja keskustelutilaisuuksia. Tuen keskiössä on yhteisen opettajuuden rakentaminen eri alojen erityispiirteet huomioiden. Eri alojen tarpeiden huomioimiseksi SOOL tukee myös samaa oppiainetta opiskelevien jäsenyhdistysten edunvalvonnallista yhteistyötä.

Vuonna 2020 SOOL päivittää Suositukset opetusharjoittelulle -ohjelman, luo jatkuvan oppimisen linjapaperin, jalkauttaa Tavoitteet opettajankoulutukselle -ohjelman ja toteuttaa edunvalvontaa ensisijaisesti hallituskauden projektien mukaisesti.

Jäsenistöä yhdistävä, kouluttava ja palveleva järjestö

Toiminnassaan SOOL tavoittaa ja huomioi kaikki opettajaksi opiskelevat eri paikkakunnilta ja oppilinjoilta niin yliopistoista kuin ammattikorkeakouluista. Liiton yksi keskeinen tavoite on lisätä yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä niin jäsenten kuin jäsenjärjestöjen välillä.

Liitto tiedottaa jäsenyydestä, jäseneduista, Liiton toiminnasta, vahvistaa työelämä valmiuksia sekä kehittää jäsenistön yhteisöllisyyttä ja osallisuutta aluetoimijoiden järjestämissä paikallisissa tilaisuuksissa, sekä järjestämällä muita jäsenhankintaan ja -pitoon keskittyviä tilaisuuksia. Tilaisuuksia järjestetään myös yhdessä sidosryhmien, kuten OAJ:n ja OAJ:n paikallisyhdistysten kanssa. Tilaisuuksien lisäksi SOOL tiedottaa edellä mainituista asioista myös verkkosivuillaan, sosiaalisessa mediassa, sekä kehittää jatkuvasti uusia tehokkaita keinoja tavoittaa jäsenistöä jäsenistöä kuunnellen.

SOOLin koulutusten tavoitteena on vastata ajankohtaisiin, paikallisiin ja opintoalakohtaisiin tarpeisiin sekä opettajuuden muutokseen liittyviin ja vastuullista järjestötoimintaa käsitteleviin kysymyksiin. SOOL järjestää koulutuksia niin paikallisesti, kuin valtakunnallisesti.

SOOL järjestää paikallisesti jäsenetuna jäsenistölle avoimia koulutustilaisuuksia, jotka syventyvät johonkin omaa opettajuutta ja ammattitaitoa tukevaan teemaa. Lisäksi SOOL järjestää paikallisen tarpeen mukaan koulutuksia jäsenyhdistystensä aktiivien työn tueksi.

Valtakunnallisesti SOOL järjestää laajempia seminaarikoulutuksia koko jäsenistölle, sekä koulutuksia jäsenyhdistysten järjestöaktiiveille järjestötoiminnasta. Valtakunnalliset seminaarikoulutukset järjestetään webinaareina tai niihin mahdollisuuksien puitteissa voi osallistua etänä. Koulutuksissa huomioidaan ala-, paikkakunta- ja järjestökohtaisia erityispiirteitä sekä vahvistetaan myös alojen välistä valtakunnallista yhteistyötä ja edunvalvontaa. Koulutuksia kehitetään jäsenten palautteen ja toiveiden mukaan tarkoituksenmukaisiksi kokonaisuuksiksi.

Jäsenet saavat SOOLin toimistolta, jäsenrekisteristä ja aluetoimijoilta asiantuntevaa ja henkilökohtaista jäsenpalvelua. SOOLin jäsenet ovat oikeutettuja OAJ:n työelämäasiantuntijoiden ja luottamusmiesten palveluihin.

SOOL toteuttaa ja kehittää toimintaansa ja jäsenetujaan alueellisesti ja valtakunnallisesti vahvassa yhteistyössä jäsenyhdistysten ja SOOL-vastaavien kanssa sekä jäsenistöä kuunnellen. Kehittämisen välineinä käytetään muun muassa säännöllistä palautteenkeruuta, kyselyitä ja selvityksiä sekä paikallisia tapaamisia.

Näkyvä ja kuuluva liitto

SOOLin strategiassa näkyvyys on keskeinen teema vuosina 2018–2020. Tehokas, nykyaikainen ja monikielinen viestintä tukee kaikkea SOOLin toimintaa ja sillä kasvatetaan Liiton näkyvyyttä opettajankoulutuksen asiantuntijana ja vaikuttajana.

SOOLin tulee näkyä moneen suuntaan. Viestinnän kohderyhmänä ovat jäsenistön lisäksi myös muut opettajaksi opiskelevat, sidosryhmät, opettajankoulutuksen asiantuntijat ja päättäjät, opetus- ja kasvatusalan vaikuttajat ja päättäjät sekä opettajankoulutuksesta kiinnostuneet. SOOL osallistuu viestinnällään aktiivisesti valtakunnalliseen eri opettajankoulutusaloja koskevaan keskusteluun. Vuosina 2021–2022 SOOLin strategian painopisteenä on vaikuttavuus. Vuonna 2020 SOOL luo viestinnällään pohjan näkyvään ja päättäjien huomion tavoittavaan vaikuttamistyöhön.

SOOLin hallitus luo kautensa alussa viestintäsuunnitelman, jonka pohjalta viestintää toteutetaan. Panostamalla viestintään ja kohdentamalla siihen resursseja, SOOLin on mahdollista kehittää liittoa entistä vaikuttavammaksi. 

SOOL kehittää jäsenlehtensä sisältöä vastaamaan entistä paremmin jäsenistönsä kiinnostuksen kohteita. Jäsenlehden toimituksen toiminnalle luodaan vakiintuneempi rakenteita, joilla taataan tehokkaan ja jatkuvan sisällön tuottaminen. Lehden artikkeleiden lisäksi jäsenlehden sivuilla julkaistaan artikkeleita myös muista opettajankoulutukseen liittyvistä ajankohtaisista aiheista.

Talous

SOOLin talous perustuu jäsenmaksutuottoihin ja avustuksiin. Liiton taloudenhoidosta vastaa pääsihteeri yhdessä hallituksen kanssa. SOOLin hallitus seuraa säännöllisesti talousarvion toteutumista. Yleisavustusta haetaan Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:ltä. Lisäksi TJS Opintokeskukselta haetaan tukea kurssien, seminaarien ja koulutustilaisuuksien järjestämiseen. Ulkopuolisia projektiavustusmahdollisuuksia haetaan resurssien mukaan ja mielekkään yhteistyön merkeissä.

SOOLin toiminta vaatii lähes 100 000 euron puskurin, jotta toimintavuosi voidaan toteuttaa omin varoin ilman lainaa. Liiton kassavirtavaihteluun vaikuttaa se, että jäsenmaksuista saatu tuotto kerrytetään pääosin syksyisin. Toiminnan rahoituksen pääpaino on jäsenmaksutuotoissa, joiden osuutta on kasvatettu jäsenhankintaan panostamalla ja aluetoimintaa tehostamalla. Talouden vakaus ja mahdollisen toiminnan puskurin rakentaminen edellyttää jäsenhankintaan sekä muihin aktiivisiin varainhankitakeinoihin panostamista myös vuonna 2020.

Jaa sivu somessa

Tweet