Hanna Rahkonen

Ehdolla SOOLin puheenjohtajaksi kaudelle 2021 - 2022.

Opiskelee: luokanopettajaksi, aineenopettajaksi (pitkänä sivuaineena suomen kieli ja kirjallisuus)
Opiskelupaikka: Tampereen yliopisto
Opinnot alkoivat: 2018
Jäsenyhdistys: Oka ry


LINJAUKSET

Valtakunnallisesti

Suomessa on laadukasta opettajankoulutusta ja suomalaista koulutusta kehutaan globaalisti toisinaan jopa ylitsevuotavankin paljon. Silti samanaikaisesti heikentyvät tutkimustulokset haastavat näitä kehuja, opettajankoulutuksen laskevista hakijamääristä puhumattakaan. SOOLin täytyy olla mukana varmistamassa, että nämä kehut pitävät myös tulevaisuudessa paikkaansa ja opetusala on haluttu ala. SOOLin tulee olla varteenotettava keskustelukumppani niin koulutuksellisissa ja kasvatuksellisissa kuin yhteiskunnallisissakin asioissa - SOOLia halutaan kuulla erilaisia päätöksiä tehdessä. Valtakunnallisessa vaikuttamistyössä tulee panostaa siihen, että opeopiskelijat näkevät SOOLin vaikutuksen ja työn valtakunnallisella tasolla. Osallistetaan myös jäsenjärjestöjä valtakunnallisessa vaikuttamisessa.

Paikallisesti

SOOLin yksi kulmakivistä on paikallinen edunvalvonta ja sen tukeminen. SOOLin toiminnan tulee olla läpinäkyvää niin jäsenjärjestöille kuin jäsenille. Varsinkin nyt etäaikana on korostunut SOOLin merkitys opettajankoulutuksen laadun valvojana, etenkin opetusharjoitteluiden erilaisten toteutusten myötä, joiden parissa SOOL on toiminut kuluneen kauden aikana. Harjoittelut ovat yksi opettajankoulutuksen kulmakivistä. SOOLin tuore asiakirja Suositukset ohjatulle opetusharjoittelulle on yksi esimerkki työkalusta paikallisille toimijoille edunvalvonnassa. Jäsenjärjestöjen aktiviinen tukeminen, opeopiskelijoiden hyvinvoinnin edesauttaminen sekä koulutuksen ajantasaisuus ovat tärkeitä paikallisia aspekteja, joihin SOOLin tulee käyttää resursseja. Viime kaudella SOOLin hallitus mukautti kopokummijärjestelmän Sun Soolilaisiksi sekä otti sektorikohtaiset ryhmät käyttöön jäsenjärjestöjen tukemiseksi. Siinä on mallikkaita alkuja paikalliselle näkyvyydelle, joita tulee kehittää siten, että jäsenjärjestöt hyötyvät parhaalla mahdollisella tavalla. Vaikka SOOLin strategian pääpaino on siirtynyt näkyvästä vaikuttavaan, ei SOOL saa unohtaa näkyvyyttä. SOOLin tulee olla näkyvä ja vaikuttava.

Liiton sisäisesti

Jotta liitto voi olla ulkoisesti vaikuttava, täytyy liiton ja sen toimijoiden voida hyvin. Tärkeää on panostaa myös liiton hyvinvointiin. Puheenjohtajiston on hyvä ymmärtää, miten SOOL organisaationa toimii. Olen nähnyt SOOLin sekä luottamustoimen että työsuhteenkin kautta. Liittomme tulee olla vaikuttava ja edelläkävijä, aivan kuten strategiamme sanoo. Jotta voimme oikeasti olla näitä asioita, täytyy liiton rakenteiden olla kestävällä tasolla siten, että jokaiselle on mielekästä toimia ja he voivat hyvin. Tärkeää on jäsenten osallistaminen mukaan etsimään uusia ja jokaiselle mielekkäitä osallistumisen tapoja.


MIKSI MINÄ?

Kaksi vuotta sitten hyppäsin tuntemattomaan, kun hain fuksina ja kopo-noviisina SOOLin hallitukseen. Tein sen, koska näin kehittämiskohteita SOOLin toiminnassa ja tiesin, että osaaminen ei korreloi opiskeluvuosien kanssa. Jokainen meistä on tuleva opetus- ja kasvatusalan asiantuntija, jokaisella meistä on annettavaa liitollemme – jos vain olemme valmiit tuomaan sen esille. Lisäksi tuossa 2019 liittokokouksessa näin myös SOOLin suurimman vahvuuden: vastaanottavaisen yhteisön. Tämä inspiroi toimimaan SOOLissa jo silloin, ja se on asia jonka parissa haluan edelleen jatkaa.

SOOLin hallituskausi oli yksi elämäni parhaita vuosia. Annoin ja sain paljon: opin, koin ja kasvoin. Kun liittokokous 2020 lähestyi, ajatuksia oli monia. Hallitustoiminta kiinnosti niin hallituslaisen kuin puheenjohtajiston tasolla. Tiesin että SOOLille minulla on vielä annettavaa. Punnitsin paljon sekä ajankäytöllisiä että osaamisen puolia, ja näiden yhteissummasta löysin potentiaalini paikallisesta toiminnasta: SOOL Tampere aluetoimijuudesta. Nyt kun kandidaatintutkielmani on ulkona ja olen toteuttanut SOOLin toimintaa sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. Olen näin päässyt siihen pisteeseen, että sitoutuminen SOOLin puheenjohtajistoon on mahdollista ja näkemykseni SOOLin toiminnasta realistinen. Näen SOOLissa niin kehitettäviä kuin vahvistettaviakin asioita sekä ymmärrän hyvin kokonaisuuden siitä, millaisena SOOL näyttäytyy esimerkiksi keskiverto opeopiskelijalle tai järjestöaktiiville.

Haen SOOLin puheenjohtajaksi kaudelle 2021-2022, koska kaikki aiemmat polkuni ovat valmistelleet minut tähän. Olen opintojeni aikana kohdannut upeita opeopiskelijoita eri opettajankoulutusaloilta ympäri Suomen. Nämä kohtaamiset ovat olleet SOOLin toiminnan suola - opeopiskelijat ovat SOOL. Nämä kohtaamiset ovat opettaneet, antaneet perspektiiviä opeopiskelijuudesta ja sen moninaisuudesta. Lisäksi aktiivinen toimiminen erilaisissa organisaatioissa on luonut minulle vakaan pohjan luottamustoimille. Omassa ainejärjestössäni Tampereen luokanopettajaopiskelijoiden ainejärjestössä OKA ry:ssä toimin puheenjohtajistossa nyt toista vuotta ja sitä ennen kauden tuutorivastaavana. Nämä kolme kautta ovat antaneet asioita, mitä SOOLin puheenjohtajistossa tarvitaan; osaamista johtaa ryhmää ja sen toimintaa, rohkeutta ottaa kantaa ja halun edistää opettajankoulutusta. Toimin myös Tampereen ylioppilaskunnan TREYn edustajistossa, joka antaa perspektiiviä opiskelijoiden asioihin laajalla tasolla. Olen toiminut kauden Tampereen aineenopettajaksi opiskelevien ainejärjestön TamAus ry:n toimihenkilönä - opiskelen luokanopettajan opintojen lisäksi myös aineenopettajan pätevyyden. Nämä kaikki toimet ovat mahdollistaneet kehittymisen minulle niin ihmisenä, toimijana kuin johtajankin. Minulla on monipuoliset työkalut erilaisten ihmisten kanssa toimimiseen ja kohtaamiseen.

Puheenjohtajistossa toimiminen on antanut minulle laajan kuvan siitä, millainen puheenjohtaja olen ja millainen haluan olla. Puheenjohtajana olen tunneälykäs, kuunteleva ja reflektoiva. Hallituksen johtamisessa tärkeää on ennen kaikkea luoda turvallinen tila avoimelle ja kunnioittavalle keskustelulle. Hallitus on aina oman kautensa näköinen ja puheenjohtajan täytyy oppia tuntemaan hallituslaisiaan sekä hallituksen dynamiikkaa. On tärkeä lähteä rakentamaan toimintaa tuon ryhmädynamiikan päälle sekä tukea sen muodostumista. Puheenjohtajiston täytyy osata kuunnella ja fasilitoida, huolehtia että jokaisen näkökulma pääsee näkyviin. Tukea ja kannustaa hallituslaisia onnistumisiin, mahdollistaa kehittyminen ja toimiminen. Puheenjohtajiston on tärkeää arvioida omaa toimintaansa ja kehittää sitä. Täytyy sekä pystyä ottamaan vastaan palautetta, että myös aktiivisesti sitä pyytämään.

SOOLin puheenjohtajistossa toimimiseen ei kuulu yksinään hallituksen johtaminen, vaan sen lisäksi olennaista on verkostoituminen ja edustaminen monenlaisissa paikoissa, kuten vaikkapa sidosryhmien tapaamisissa, työryhmissä ja mediassa. Puheenjohtajiston täytyy pystyä edustamaan toisinaan nopeillakin aikatauluilla ja lyhyellä valmistautumisajalla. Siksi on vain eduksi, mikäli puheenjohtajisto on sanavalmis, verbaalinen sekä asiantunteva. Toki näitäkin piirteitä tärkeämpää on ymmärtää oma rooli opeopiskelijoiden edustajana. Vaikka omat näkemykset ja niiden ilmaiseminen ovat tärkeitä piirteitä puheenjohtajistossa, on niitäkin tärkeämpää ymmärtää mitä edustaa. SOOLin puheenjohtajiston tulee kuulla opeopiskelijoita ja toteuttaa juuri meidän näköistämme toimintaa. Me kaikki yhdessä ollaan SOOL.


Jaa sivu somessa

Tweet