Hanna Juusola

Ehdolla SOOLin hallitukseen kaudelle 2021 - 2022.

Opiskelee: luokanopettajaksi
Opiskelupaikka: Oulun yliopisto
Opinnot alkoivat: 2016
Jäsenyhdistys: Olo ry


LINJAUKSET

1. Laadukasta ja omaleimaista opettajankoulutusta ympäri Suomea
2. Yhteistä opettajuutta tukemassa
3. Kaikkien opettajaopiskelijoiden asialla

Laadukasta ja omaleimaista opettajankoulutusta ympäri Suomea

Korkealaatuisen ja yhdenvertaisen opetuksen takaamiseksi tarvitsemme myös tulevaisuudessa korkeakoulutettuja, motivoituneita ja monipuolisen osaavia opettajia niin kasvukeskuksissa kuin niiden ulkopuolella. Opettajankoulutuksen laadun tehokkaalla valvonnalla pystytään myös osaltaan vaikuttamaan ammatin huokuttelevuuteen sekä arvostukseen. Onkin ensisijaisen tärkeää, että opettajankoulutusyksiköt ympäri Suomen pysyvät omaleimaisina, monipuolisina ja elinvoimaisina, jotta laadukas opettajankoulutus olisi saavutettavissa eri puolilla maata ja eri yksiköt olisivat yhtä lailla mielekkäitä hakuvaihtoehtoja tulevaisuuden opettajaopiskelijoille. SOOLilla on ainutlaatuinen ja kokonaisvaltainen näköalapaikka valtakunnalliseen opettajankoulutukseen. Tämä mahdollistaa roolin paikallisten edunvalvojien tukena, sillä paikalliset toimijat hahmottavat kuitenkin loppukädessä parhaiten oman koulutusyksikkönsä erikoispiirteet ja kehityskohdat.

Yhteistä opettajuutta tukemassa

Opetus- ja kasvatusalan kentällä eri alojen opettajien välinen tiivis yhteistyö on arkipäivää, mutta monialaisen yhteistyön ei tarvitse alkaa vasta työelämään astuessa. SOOLin jäsenistöön lukeutuu moninainen ja laaja joukko eri alojen opettajaksi opiskelevia. Tästä syystä SOOL tarjoaakin erinomaisen kohtaamispaikan eri opetusalojen opiskelijoille ja on oiva maaperä mahdollisuuksille löytää yhtymäkohtia ja samaistumispintaa eri alojen välillä jo opintojen aikana. Opettajankoulutuksen sekä opetusalan vaikuttavana asiantuntijana SOOLin tulee hyödyntää avainasemaansa luomalla yhteistyön perustaa ja rakentamalla yhteistä opettajuutta katsomatta koulutustaustaan, ammattiryhmään tai vaikkapa opiskelupaikkakuntaan, kuitenkaan eri alojen erityispiirteitä unohtamatta.

Kaikkien opettajaopiskelijoiden asialla

Jotta jokainen opettajaopiskelija voi vision mukaisesti kokea olevansa soolilainen, tulee liiton toiminnan kulmakivinä olla yhteisöllisyys sekä yhdenvertaisuus. Nämä arvot rakentavat pohjaa sille, että jokainen soolilainen on yhtä lailla kuultu, nähty ja osallinen. Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa täytyy vaalia liitossa niin käytännön arjessa kuin koulutuspoliittiseen keskusteluun osallistumalla. Tämä välittää myös tärkeää viestiä siitä, että yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat keskeisiä tulevaisuuden työkentillämme opetus- ja kasvatusalan ammattilaisina toimiessamme. Vallitsevan etäopiskelun aikakauden myötä myös huoli opettajakoulutuksen laadusta sekä opettajaopiskelijoiden hyvinvoinnista ja jaksamisesta ovat aihepiirejä, jotka koskettavat tavalla tai toisella valtaosaa opettajaopiskelijoista. Pandemia-aika on tuonut mukanaan lukuisia ennakoimattomia haasteita, eivätkä ne välttämättä katoa pandemian päättyessä. Näiden haasteiden vuoksi on tärkeää panostaa siihen, että SOOL on jatkossakin lämmin ja vastaanottavainen yhteisö, joka huolehtii opettajaopiskelijoiden hyvinvoinnista ja tarpeista ja on aidosti jokaisen meidän asialla.


MIKSI MINÄ?

Olen jo useamman vuoden päässyt osalliseksi SOOLin toimintaa ainejärjestöni aktiivina muun muassa koulutuksien ja sektoritoiminnan kautta. Järjestökurssit ovat olleet yksi esimerkillinen väylä päästä tutustumaan huikeisiin opettajaopiskelijoihin läpi vuosikurssien, koulutusalojen ja opiskelupaikkakuntien. Näiden kohtaamisien kautta olen saanut myös SOOLin aktiiveina toimivia ystäviä, jotka ovat avanneet eräänlaisen kurkistusikkunan SOOLiin järjestönä. Heidän kauttaan olen saanut realistisempaa ja konkreettisempaa käsitystä siitä, mitä SOOLin hallituksessa toimiminen sekä vaatii että antaa. Tällä hetkellä oloni onkin sellainen, että olen päässyt vasta kastamaan pikkuvarpaan siihen kaikkeen, mitä SOOL ja soolilaisuus on. Vaikka jo viime vuonna pohdin pitkään hallitukseen ehdolle lähtemistä, eivät ajalliset resurssit silloin olleet puolellani. Nyt olen kuitenkin valmis hyppäämään menoon ja meininkiin kunnolla mukaan sekä innokas laittamaan itseni likoon yhteisen edun ajamiseksi!

Sydämeni sykkii järjestötoiminnalle. Omassa ainejärjestössäni Oulun luokanopettajaopiskelijat ry:ssä kerrytän järjestökokemusta nyt kolmatta kautta, joista kaksi olen toiminut puheenjohtajistossa. Eri tehtävissä olen päässyt hyödyntämään ja kehittämään omia vahvuuksiani, kuten kykyä innostua ja innostaa, vahvaa oikeudenmukaisuuden tajua sekä tomeruutta toimia. Erilaisissa pesteissä ja tiimeissä toimiessani minulle tärkeiksi asioiksi järjestötoiminnassa ovat muotoutuneet avoin keskustelukulttuuri, aito osallistaminen, valmiudet tehdä yhteistyötä sekä pyrkimys ymmärtää useita näkökulmia. Tällä hetkellä toimin myös Oulun kasvatustieteiden killan puheenjohtajana. Kattokillassa toimiminen on tarjonnut uusia haasteita yhdistystoiminnan saralla, kun olen päässyt esimerkiksi laajentamaan tuntemustani eri kasvatusaloista, yhdistämään erilaisista järjestötaustoista tulevien toimintakulttuureja, sekä harjoittamaan paikallista sektoritoimintaa, jonka kehittämiseen minulla olisi paloa myös SOOLin kontekstissa. Antoisimpana järjestötoiminnassa olen kokenut uuden oppimisen, vaikuttamisen mahdollisuudet sekä merkitykselliset kohtaamiset. SOOLin hallitustoiminnassa minua vetävät puoleensa tismalleen samat tekijät, mutta minua motivoi myös mahdollisuus tutustua organisaatioon toimintaan paremmin, perehtyminen valtakunnalliseen vaikuttamiseen sekä uusien näkökulmien kohtaaminen.

Interkulttuurisella luokanopettajalinjalla opiskellessani keskiössä ovat olleet koulutuksen monimuotoisuuden kysymykset, sekä niiden luoma tarve entistäkin laajemmalle ja alati kehittyvälle pedagogiselle osaamiselle ja asiantuntijuudelle. Lisäksi työskentely sivutoimisena luokanopettajana on tarjonnut verrattoman tilaisuuden kartuttaa opintojen ohella käytännön kokemusta opettajan työstä ja samalla mahdollisuuden reflektoida, mille osa-alueille jo suhteellisen loppusuoralla olevien opintojeni aikana olen valmiuksia saanut, ja mihin taas työkalut ja tietotaito ovat tuntuneet riittämättömiltä. Työkokemuksen kautta esimerkiksi käsitys eri opettajaryhmien yhteistyön keskeisyydestä on syventynyt ja konkretisoitunut. Nämä kokemukset ja niistä kumpuavat ajatukset ovat lisänneet entisestään kiinnostusta opettajankoulutuksen kriittiseen tarkasteluun ja kehittämiseen. SOOLissa minua kutkuttaakin se, että pääsisin edelleen laajentamaan omaa käsitystäni kasvatusalasta ja opettajankoulutuksesta sekä ymmärtämään entistä paremmin näihin liitännäisiä vaikuttamisen mahdollisuuksia.

Omissa kokemuksissani SOOLista opettajaopiskelijoiden yhteisönä on korostunut sen yhdistävä, vastaanottavainen ja välittävä luonne. Juuri näissä piirteissä piilee mielestäni liiton vahvuus, ja haluaisin kantaa oman korteni kekoon sen yhteisöllisyyden ylläpitämisessä sekä vahvistamisessa. Niin opettajaksi opiskelevien edunvalvontaa kuin jäsenjärjestöjen toiminnan tukemista edesauttaisi, että SOOLin hallitus olisi mahdollisimman kattava läpileikkaus jäsenistöstä. Toisinkin monipuolisuutta hallituskokoonpanon tuomalla myös pohjoisemman Suomen opettajaopiskelijoiden realiteetteja lähemmäksi valtakunnallista vaikuttamista ja päätöksentekoa. SOOL on kuitenkin kaikkien opettajaopiskelijoiden asialla. Ennen kaikkea minulla on halua olla kehittämässä SOOLia jatkossakin opettajaopiskelijoita ja jäsenjärjestöjä kattavasti palvelevaksi vaikuttajaksi sekä paloa tehdä töitä yhteisen tavoitteen eteen - laadukkaan opettajankoulutuksen ja opeopiskelijoiden hyvinvoinnin puolesta!


Jaa sivu somessa

Tweet