Kuntavaalitavoitteet 2017

SOOLin mukaan sivistykseen ja koulutukseen panostava kunta näyttäytyy opiskelijoille ja perheille houkuttelevana ja vetovoimaisena. Kuntien ja kuntapäättäjien tulee panostaa laadukkaaseen ja nykyaikaisen koulutukseen sekä kiinnittää huomiota opetushenkilöstön työhyvinvointiin. Kuntavaalit pidetään 9. huhtikuuta 2017.

» SOOLin kuntavaaliesite (pdf)


1) Hyvä työympäristö sekä mahdollisuus antaa parasta mahdollista opetusta ovat jokaisen opettajan oikeuksia

Opettaja kohtaa työssään yhä enemmän epävarmuutta. Uudessa työpaikassa aloittaessaan opettajalla on lain mukaan oikeus saada tietoa oppijoitaan koskettavista asioista vasta työsuhteen alkaessa. Opettajan työsuhteen alkaessa samana päivänä varsinaisen opetustyön kanssa ei opettajalla ole riittäviä perustietoja tai mahdollisuutta opetuksen suunnitteluun. Säästöjen toivossa opettaja saatetaan lomauttaa tai hänen työsuhteensa voidaan katkaista lomakauden ajaksi. Opettajan mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen heikkenevät vuosi vuodelta koulutustilaisuuksista säästettäessä. Opettajaan kohdistuva väkivalta on arkea yhä useammalle.

Kunnan velvollisuus on kiinnittää huomiota opettajien työhyvinvointiin ja poistaa työn epävarmuustekijät:

 • Opettajalle on työssään taattava riittävä suunnitteluaika. Uudessa työpaikassa aloittaessaan opettaja on palkattava riittävän ajoissa ennen varsinaisen opetustyön alkamista, jotta opettaja pääsee tutustumaan oppijoihinsa ja suunnittelemaan opetustaan etukäteen.
 • Uudessa työsuhteessa aloittavalle opettajalle on annettava riittävästi aikaa työhön perehtymiseen. Perehdyttämisen on oltava suunniteltua ja tavoitteellista ja sitä varten jokaisella työpaikalla tulee nimetä perehdytyksen vastuuhenkilö. Mentorointiin ja sen kehittämiseen tulee panostaa, jotta uuden opettajan ammatillinen kasvu on jatkuvaa ja oman työn käytänteiden kehittäminen tehokasta alusta saakka.
 • Oppiminen on elinikäinen prosessi. Kunnan on tarjottava jokaiselle opettajalle riittävät mahdollisuudet kehittää osaamistaan järjestämällä täydennyskoulutusta vuosittain.
 • Työympäristön on oltava turvallinen myös opettajalle. Riippumatta työnantajasta opettajan tulee saada riittävää työterveyshuoltoa sekä vertaistukea.
 • Opettajien työssään kohtaama väkivalta on kitkettävä pois. Opettajat kohtaavat työssään lukuisia tilanteita, joissa heihin kohdistuu sekä fyysistä että henkistä väkivaltaa. Kunnan velvollisuus on tarjota opettajille riittävästi tukea tilanteiden käsittelyyn ja toimia aktiivisesti tilanteiden ratkaisemiseksi.
 • Palkanmaksu on taattava myös lomakausien ajalta. Opettajan työsuhdetta ei tule katkaista lomakauden ajaksi sellaisissa tilanteissa, joissa opettaja jatkaa työtään loman jälkeen.

2) Tasa-arvoinen mahdollisuus laadukkaaseen opetukseen kuuluu jokaiselle oppijalle

Kuntien väliset erot koulutuksen järjestämisessä ovat kasvaneet. Kunnat, jotka panostavat koulutukseen, tarjoavat minimimäärää enemmän laadukasta opetusta pienemmissä ryhmissä, mikä vaikuttaa positiivisesti oppimistuloksiin. Oikeus tarvittavaan oppimisen tukeen ei toteudu jokaisessa kunnassa samalla tavalla, ja tämä asettaa oppijat eri puolilla Suomea eriarvoiseen tilanteeseen. Oikeus laadukkaaseen opetukseen ei saa olla asuinpaikasta kiinni, vaan jokaisen tasavertainen mahdollisuus oppia ja saada laadukasta opetusta tulee turvata.

Panostamalla laadukkaaseen ja nykyaikaiseen koulutukseen sijoitetaan parempaan tulevaisuuteen:

 • Subjektiivinen päivähoito-oikeus kuuluu jokaiselle lapselle. Kunnan tulee ymmärtää laadukkaan varhaiskasvatuksen arvo lasten sosioekonomisista taustoista johtuvien erilaisten oppimisvalmiuksien tasoittajana.
 • Tasa-arvoinen koulutus kuuluu kaikille. Kunnan velvollisuutena on turvata opetuksen rahoitus ja mahdollistaa myös minimituntimäärät ylittävän opetuksen järjestäminen.
 • Laadukas, turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö kuuluu jokaiselle. Kunnan on tarjottava jokaiselle oppijalle mahdollisuus viihtyisään ja moderniin oppimisympäristöön, jossa on tarjolla myös nykyaikaiset opetusvälineet.
 • Jokaiselle oppijalle tulee turvata oikeus saada yksilöllistä tukea oppimiseen. Kunnan tulee pitää huolta, että ryhmäkoot pysyvät maltillisina.
 • Panostamalla ennaltaehkäisevään lapsi- ja nuorisotyöhön kunta voi pienentää lasten ja nuorten syrjäytymisriskiä merkittävästi. Tuomalla mielenterveys- ja sosiaalipalvelut lähelle oppijoita taataan niiden tasa-arvoinen saatavuus jokaiselle.

3) Koulutusta, kulttuuria ja hyvinvointia jokaiselle kuntalaiselle

Sivistyspalvelut tulevat olemaan sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen jälkeen kunnan tärkein tehtävä. Siksi kuntien tulee kiinnittää aiempaa enemmän huomiota koulutuspalveluihin ja niiden kehittämiseen. Panostamalla monipuolisiin opiskelijapalveluihin kunta profiloituu opiskelijaystävälliseksi sivistyskunnaksi. Kunnan kannattaa säilyttää vetovoimaisuutensa nuorten ja opiskelijoiden keskuudessa, jotta kunnan ikärakenne pysyy tasapainoisena.

Sivistykseen ja koulutukseen panostava kunta näyttäytyy opiskelijoille houkuttelevana ja vetovoimaisena:

 • Innovatiivinen ja toimiva sivistys- ja kulttuuritoimen yhteistyö luo mahdollisuuksia monipuoliselle oppimiselle. Laadukas infrastruktuuri edesauttaa kuntalaisten oppimisen mahdollisuuksia ja lisää perheiden kiinnostusta kuntaa kohtaan.
 • Opiskelijoiden hyvinvoinnista ja terveydestä on huolehdittava. Terveydenhuollon palveluiden ohella opiskelijoille on taattava myös monipuolisia ja edullisia liikunta- ja kulttuuripalveluja.
 • Opiskelija-asumisen tulee olla edullista, helposti saavutettavaa ja erilaiset elämäntilanteet huomioon ottavaa. Oppilaitosten läheisyyteen sijoitetut asunnot parantavat opiskelun mahdollisuuksia.
 • Liikennepalveluiden tulee olla opiskelijoille edullisia. Julkisen liikenteen aikataulut on suunniteltava siten, että palveluiden käyttö on opiskelijalle mahdollisimman helppoa.

 


SOOLin jäsen, oletko ehdokkaana kuntavaaleissa?

Soolibooli tarjoaa kuntavaaleissa ehdokkaana oleville SOOLin jäsenille ilmaista ilmoitustilaa vaaleja edeltävästä numerosta, joka ilmestyy 24.3. Maksuttoman vaalimainoksen tulee olla kokoa 53 x 80 mm (pysty) ja aineistot tulee toimittaa 6.3. mennessä. Lisätiedot tästä.


 

Jaa sivu somessa

Tweet