Eduskuntavaalitavoitteet 2019

Opettajan työnkuvan laajentuessa tarvitsevat yhä useammat opettajat tukea työssäjaksamiseen. Erityisesti uusien opettajien työuran alkuun kohdistuvat haasteet johtavat valitettavan helposti uupumiseen ja saavat opettajat harkitsemaan alan vaihtoa. Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry esittää seuraavia toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi:

Uudessa työ- tai virkasuhteessa aloittavalle opettajalle taattava vähintään kahden viikon palkallinen suunnitteluaika

 • Hyvinvoivat opettajat ovat avainasemassa suomalaisen koulutusjärjestelmän kehittämisessä ja toiminnassa.
 • Uuden opettajan työ- ja virkasuhteen alun riittävä suunnittelu- ja perehdytysaika ovat avainasemassa laadukkaan opetuksen ylläpitämiseksi.
 • Riittävällä suunnittelu- ja perehdytysajalla taataan opettajalle mahdollisuus suunnitella opetustaan, tutustua työympäristöön sekä päästä osaksi työyhteisöä heti alusta lähtien. Valmistautumiseen varatulla ajalla turvataan opettajan edellytykset suoriutua tehtävistään laadukkaalla ja oppijoiden edun vaatimalla tavalla, sekä parannetaan koko työyhteisön hyvinvointia.

Jokaiselle opettajalle taattava työnsä vaativuutta vastaava palkka ja mahdollisuus vertaistukeen

 • Opettajan ammatin vetovoimaisuus on vaarassa, mikäli työssäjaksamiseen ei panosteta suhteessa työn kuormittavuuteen.
 • Työtehtävien moninaistuminen, lisääntyneet määräaikaisuudet ja työ- ja virkasuhteiden vaihtuvuudet heijastuvat uusien opettajien jaksamiseen. Uransa alussa olevan opettajan ammatillinen kehittyminen edellyttää riittävää ohjausta ja tukea. Työnantajaa tulee velvoittaa tarjoamaan uusille opettajille työhöntulovaiheen ohjausta ja tukea, jossa hyödynnetään vertaistuen, yhteisopettajuuden ja mentoroinnin toimintamalleja.
 • Lisäksi opettajan on saatava työstään sen vaativuutta vastaava palkka, mikä myös lisää työhyvinvointia ja -motivaatiota. Nämä edesauttavat sekä vastavalmistuneiden että jo pitkään työssä olleiden opettajien työssäjaksamista ja alalla pysymistä.
 • Mahdollisuus vertaistukeen on lisäksi tarjottava jo opintojen aikana.

Jokaisen opiskelijan henkisen hyvinvoinnin tukemiseen varattava enemmän resursseja

 • Tulevia opettajia on tuettava kokonaisvaltaisesti jo opintojen aikana. Jopa yli joka viides yliopisto-opiskelija kärsii mielenterveysongelmista.
 • Opiskelijoiden mielenterveyspalvelut ovat alimitoituksesta johtuen ruuhkautuneet. Monet opiskelijat jäävät paitsi tarvitsemastaan tuesta tai eivät saa sitä ajoissa. Tämä hidastaa valmistumista ja pahimmassa tapauksessa opinnot saattavat jäädä kokonaan kesken.
 • Koulutuksen järjestäjille on varattava riittävästi resursseja opiskelijoille tarjottavan tuen järjestämiseen.
 • Hyvinvoiva koulutusjärjestelmä vaatii myös hyvinvoivia opettajia. Meillä ei ole enää varaa olla tukematta opiskelijoiden terveyttä.

Tulosta PDF-versio


Kampanjaohjeistus jäsenyhdistyksille


 

Jaa sivu somessa

Tweet