25.9.2019

Ilmastohaaste kaikille opettajankoulutusyksiköille

SOOL haastaa kaikki opettajankoulutusyksiköt osallistumaan ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin ja sisällyttämään ilmastokasvatusta opettajankoulutukseen. Haasteen vastaanottaneiden koulutusyksiköiden tiedot julkaistaan tällä sivulla.

Opettajaksi opiskelevat ovat huolissaan tulevaisuudesta ja kaipaavat lisää ilmastonmuutoksen vastaista työtä ja työhön liittyvää sisältöä opettajankoulutukseen. Arvokasvattajina tulevaisuuden opettajat ovat osa kestävämpää tulevaisuutta.

SOOL on siksi haastanut opettajankoulutusyksiköt toimimaan yhdessä paremman huomisen puolesta. Ilmastonmuutosta ei ratkaista helposti ja nopeasti, mutta jostakin on lähdettävä liikkeelle. Hyviä kohtia aloittaa ovat esimerkiksi opettajankouluttajien kouluttaminen ilmastonmuutoksesta ja ilmastonmuutokseen liittyvät lisäykset opetussuunnitelmiin.

SOOLin selvityksen mukaan kaikkien eri alojen opettajaksi opiskelevat kokevat ilmastokasvatuksen, kiertotalouden ja kestävän kehityksen teemat tulevassa työssään tärkeinä, mutta eivät koe, että niiden sisältöjä käsitellään riittävästi opettajankoulutuksessa. Tavoitteet opettajankoulutukselle -ohjelmassa SOOL linjaa, että jokaisen opettajankoulutusta antavan yksikön toiminnan tulee läpäisevästi tukea kestävää kehitystä.

Mitä korkeakoulut ja niiden opettajankoulutusyksiköt ovat valmiita tekemään ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi? 


Haasteeseen vastanneet

Koulutusyksiköiden konkreettiset toimet kestävän kehityksen puolesta julkaistaan loppuvuoden aikana saapumisjärjestyksessä tällä sivulla.

Näitä kysyttiin:
- Konkreettinen toimenpiteenne ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön?
- Mahdolliset aiemmat toimenpiteenne?

Ohjeistus opettajankoulutusyksiköille: Haasteeseen vastaaminen

26.9.2019
Snellman-korkeakoulu, opettajankoulutus ja taidekoulutus (Helsinki)

TOIMENPIDE:
- Kierrätyksen tehostaminen
- Luontosuhteen työpajat: luonnonhavainnointi ja taideharjoitukset, puutarha, komposti
- kampuksen ympäristötalkoot 2 x vuodessa koko korkeakoululle

AIEMMAT TOIMENPITEET:
Snellman-korkeakoulu on perustettu 1980 ja alusta asti on kiinnitetty huomiota luonnon ja ympäristön hoitoon (laatuna on aina ollut luomu/biodynaaminen). Opiskelijat ja opettajat ovat yhdessä hoitaneet ympäristöä talkoissa ja viikottain. Luomuravinto on ollut keskeinen asia korkeakoulussa.

26.9.2019
Itä-Suomen yliopisto, soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto (Joensuu)

TOIMENPIDE:
Ilmastonmuutoksen vastaiset sisällöt tulevat esiin Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen opetuksessa:
- Tutkiva oppiminen luonnontieteiden opetuksessa 3,5 op (pakollinen perusopetuksessa opettavien aineiden monialaisissa opinnoissa)
- Yhteiskuntalähtöisyys historia ja luonnontiedekasvatuksessa 7 op (pakollinen perusopetuksessa opettavien aineiden monialaisissa opinnoissa)
- Talviuonto oppimisympäristönä 5 op (valinnainen perusopetuksessa opettavien aineiden monialaisissa opinnoissa
- Kasvatus kestävään tulevaisuuteen 5 op (valinnainen opintojakso opettajan pedagogisissa opinnoissa)
- Ympäristökasvatuksen perusteet 5 op (valinnainen opintojakso kaikille UEF:n opiskelijoille)
Osastollamme ohjataan aihepiiriin liittyviä kandidaatin ja pro gradu -tutkielmia.
Osastollamme tehdään ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön liittyvää tutkimusta (opettajaopiskelijat ja oppilaat kohderyhminä), myös yliopistojen välisenä yhteistyönä..
UEF:n Kestävän kehityksen neuvottelukunnan (opettajankouluttajien edustus ja opettajaopiskelijaedustus) teemapäivissä ja tempauksissa. Näistä tuoreimpana UEF:n Ilmastoiltapäivä koko yliopistoyhteisölle ja yleisölle pe 27.9.2019 klo 12-16 sekä Tutkijoiden yö 16-20, joissa osastomme henkilökuntaa on mukana.

AIEMMAT TOIMENPITEET:
Em. opetustoiminta, johon ilmastonmuutoksen vastainen työ kuuluu luento- ja harjoitusopetuksen sisällöissä on vakiintunutta osastomme toimintaa. Aihepiiristä on valmistunut myös jo aiemmin opinnäytteitä.
Samoin myös osallistuminen UEF:n Kestävän kehityksen neuvottelukunnan (opettajankouluttajien edustus ja opettajaopiskelijaedustus) toimintaan on vakiintunutta.
Avoin ilmastokasvatusluento 2018.
Osastollamme on tehty ja tehdään edelleen myös ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön liittyvää tutkimusta (opettajaopiskelijat ja oppilaat kohderyhminä). Osastollamme työskentelevä luonnontieteiden pedagogiikan yliopistotutkija on suuntautunut ilmastokasvatuksen tutkimukseen.
Osasto on osallistunut ENO-SchoolNet:n puunistutuskampanjoihin.

4.10.2019
Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitos

TOIMENPIDE:
- Koulutuspuoli: syksyllä 2019 on alkamassa opettajankoulutuslaitoksella 3 opintopisteen opintojakso "Ilmastokasvatus - ilmastonmuutos ja kestävä kehitys". Tämä toteutetaan yhteistyössä Turauksen, Universitas hankkeen ja Kestävän Kehityksen säätiön kanssa.
- Hallinnollisesti: Opettajankoulutuslaitos on mukana ilmastonmuutokseen ja sen ehkäisemiseen/hillintään liittyvän strategian laadinnassa koko yliopistolle. Laitoksella laadittavissa tulevissa opetussunnitelmissa (vuosille 2020-2022) ilmastoasiat tullaan huomioimaan entistä keskeisemmin.
- Tutkimuksessa: laitoksella on julkaistu kuluvana vuotena kansainvälisiä ja kotimaisia artikkeilta liittyen kestävään kehitykseen ja sen ilmasto-osaamiseen ja opettamiseen jne.
- Arjen käytännöt: Opettajankoulutuslaitoksella tehostettiin kierrätystä viime lukuvuonna, tuomalla laitokselle (ja koko yliopistolle) kunnolliset lajitteluastiat käytäville ja niiden jatkokäsittelyyn tarkoitetut erilaiset kierrätysastiat.

AIEMMAT TOIMENPITEET:
- Koulutuspuoli: Opettajankoulutuslaitoksen opetussuunnitelmissa on jo pitkään opinnoissa huomioitu kestävän kehityksen tavoitteet vaihdellen oppiaineesta toiseen. Turun yliopiston kaikkien tiedekuntien kestävän kehityksen opinnot ovat pyörineet jo useita vuosia ja niissä yhdeksi osaksi opintoja on saanut valita ilmastonmuutokseen liittyviä opintoja. Opettajankoulutuslaitokselta on jokunen opiskelija osallistunut koulutukseen. Maailma koulussa päivänä on opiskelijoille ollut saatavilla tietoa ja toimintatapoja ilmastoasioihin osana kestävän kehityksen tavoitteita. Osa opettajista on kouluttautunut kongresseissa ja vastaavissa koulutustilaisuuksissa asian tiimoilta.
- Tutkimuksessa: laitoksella on julkaistu kansainvälisiä ja kotimaisia artikkeita liittyen kestävään kehitykseen, jossa ilmasto-asiat ovat osana kestävän kehityksen kokonaisuutta. Väitöskirjaohjauksessa on ollut joku aihe tältäkin alalta.
- Hallinnollisesti: opetussuunnitelmien tasolla on ilmasto-asioita osana kestävää kehitystä.
- Arjen käytännöt: toiminta on ollut enimmäkseen yksittäisten toimijoiden harteilla.

14.11.2019
Savonia ammattikorkeakoulu, musiikki ja tanssi (Kuopio)

TOIMENPIDE:
- Opettaminen ammattina, käsittelemme mm. Sitran megatrendien avulla erilaisia tulevaisuuden skenaarioita ja niiden vaikutusta musiikkipedagogien ja tanssinopettajien työhön.
- Koulutamme tulevaisuusorientoituneita ja kestävän kehityksen ajatusmallin omaavia opettajia . Opettajan ammatti jo itsessään on yhteiskunnallinen ammatti, joka pitää sisällään tulevaisuusosaamisen. Opettamalla vaikutamme.
- Tarjoamme elämyslahjoja.

AIEMMAT TOIMENPITEET:
- Paperiton Savonia
- Osallistumme Earth Hour:iin
- Opiskelijaravintolassa ylimääräruoka myydään opiskelijoille ja henkilöstölle iltapäivällä
- Kampuspyörät käytössä
- Produktioissa kierrätysmateriaalit käytössä

19.11.2019

Tampereen ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajankoulutus

TOIMENPIDE:
Ilmastokasvatus on tärkeä kestävyyskasvatuksen osa-alue, joten vastauksessa haasteeseen puhumme lähinnä kestävästä kehityksen näkökulmasta. Vuonna 2019 käyttöön otetussa ammatillisen opettajakoulutuksen opetussuunnitelmassa kestävä kehitys on näkökulmana mukana kaikissa opintokokonaisuuksissa. Tavoitteena on kouluttaa ammatillisia opettajia, jotka kykenevät dialogiin ilmastomuutoksesta ja muista kestävän kehityksen asioista.
Erityisesti kestävän kehityksen näkökulma tuodaan esille käsiteltäessä oppilaitosten toimintakulttuuria ja sen analysointia. Ilmastovastuun, kestävän kehityksen ja oppilaitoksen toimintakulttuurin analyysin tueksi tuotetaan keväällä 2020 videomateriaalia ja oppimistehtäviä, joita kaikki TAOKin opettajakouluttajat voivat käyttää opetuksen tukena.
Seuraavassa opetussuunnitelman uudistusprosessissa kestävän kehityksen ja ilmastovastuun teemoja käsitellään yhteisöllisesti opettajakouluttajien kanssa tunnistaen entistä paremmin yhteyksiä ilmasto- ja kestävyyskasvatuksen ja ammatillisen opettajuuden välillä. Prosessin kautta ilmasto- ja kestävyysnäkökulmia vahvistetaan opetussuunnitelmassa.

AIEMMAT TOIMENPITEET:
- TAOKilla on useita OPH:n rahoittamia opetushenkilöstön täydennyskoulutuksia. Näissä käydään jatkuvaa vuoropuhelua opetustoimen henkilöstön ja oppilaitosjohdon kanssa hakien ratkaisuja esimerkiksi aktiivisen kansalaisuuden ja osallistumisen teemojen nostattamiin kysymyksiin.
- TAOK on mukana OPH:n koordinoimassa prosessissa, jossa laaditaan ilmastovastuun oppimisen toimenpideohjelmaa.
- TAMK on tehnyt kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen, jossa sitoudutaan kouluttamaan sellaisia ammattilaisia, jotka osaavat edistää kestävää kehitystä omassa ammatissaan. Tämä koskee myös ammatillista opettajakoulutusta.

 

 

 

 


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet