25.9.2019

Ilmastohaaste kaikille opettajankoulutusyksiköille

SOOL haastaa kaikki opettajankoulutusyksiköt osallistumaan ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin ja sisällyttämään ilmastokasvatusta opettajankoulutukseen. Haasteen vastaanottaneiden koulutusyksiköiden tiedot julkaistaan tällä sivulla.

Opettajaksi opiskelevat ovat huolissaan tulevaisuudesta ja kaipaavat lisää ilmastonmuutoksen vastaista työtä ja työhön liittyvää sisältöä opettajankoulutukseen. Arvokasvattajina tulevaisuuden opettajat ovat osa kestävämpää tulevaisuutta.

SOOL on siksi haastanut opettajankoulutusyksiköt toimimaan yhdessä paremman huomisen puolesta. Ilmastonmuutosta ei ratkaista helposti ja nopeasti, mutta jostakin on lähdettävä liikkeelle. Hyviä kohtia aloittaa ovat esimerkiksi opettajankouluttajien kouluttaminen ilmastonmuutoksesta ja ilmastonmuutokseen liittyvät lisäykset opetussuunnitelmiin.

SOOLin selvityksen mukaan kaikkien eri alojen opettajaksi opiskelevat kokevat ilmastokasvatuksen, kiertotalouden ja kestävän kehityksen teemat tulevassa työssään tärkeinä, mutta eivät koe, että niiden sisältöjä käsitellään riittävästi opettajankoulutuksessa. Tavoitteet opettajankoulutukselle -ohjelmassa SOOL linjaa, että jokaisen opettajankoulutusta antavan yksikön toiminnan tulee läpäisevästi tukea kestävää kehitystä.

Mitä korkeakoulut ja niiden opettajankoulutusyksiköt ovat valmiita tekemään ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi? 


Haasteeseen vastanneet

Koulutusyksiköiden konkreettiset toimet kestävän kehityksen puolesta julkaistaan loppuvuoden aikana saapumisjärjestyksessä tällä sivulla.

Näitä kysyttiin:
- Konkreettinen toimenpiteenne ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön?
- Mahdolliset aiemmat toimenpiteenne?

Ohjeistus opettajankoulutusyksiköille: Haasteeseen vastaaminen

26.9.2019
Snellman-korkeakoulu, opettajankoulutus ja taidekoulutus (Helsinki)

TOIMENPIDE:
- Kierrätyksen tehostaminen
- Luontosuhteen työpajat: luonnonhavainnointi ja taideharjoitukset, puutarha, komposti
- kampuksen ympäristötalkoot 2 x vuodessa koko korkeakoululle

AIEMMAT TOIMENPITEET:
Snellman-korkeakoulu on perustettu 1980 ja alusta asti on kiinnitetty huomiota luonnon ja ympäristön hoitoon (laatuna on aina ollut luomu/biodynaaminen). Opiskelijat ja opettajat ovat yhdessä hoitaneet ympäristöä talkoissa ja viikottain. Luomuravinto on ollut keskeinen asia korkeakoulussa.

26.9.2019
Itä-Suomen yliopisto, soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto (Joensuu)

TOIMENPIDE:
Ilmastonmuutoksen vastaiset sisällöt tulevat esiin Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen opetuksessa:
- Tutkiva oppiminen luonnontieteiden opetuksessa 3,5 op (pakollinen perusopetuksessa opettavien aineiden monialaisissa opinnoissa)
- Yhteiskuntalähtöisyys historia ja luonnontiedekasvatuksessa 7 op (pakollinen perusopetuksessa opettavien aineiden monialaisissa opinnoissa)
- Talviuonto oppimisympäristönä 5 op (valinnainen perusopetuksessa opettavien aineiden monialaisissa opinnoissa
- Kasvatus kestävään tulevaisuuteen 5 op (valinnainen opintojakso opettajan pedagogisissa opinnoissa)
- Ympäristökasvatuksen perusteet 5 op (valinnainen opintojakso kaikille UEF:n opiskelijoille)
Osastollamme ohjataan aihepiiriin liittyviä kandidaatin ja pro gradu -tutkielmia.
Osastollamme tehdään ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön liittyvää tutkimusta (opettajaopiskelijat ja oppilaat kohderyhminä), myös yliopistojen välisenä yhteistyönä..
UEF:n Kestävän kehityksen neuvottelukunnan (opettajankouluttajien edustus ja opettajaopiskelijaedustus) teemapäivissä ja tempauksissa. Näistä tuoreimpana UEF:n Ilmastoiltapäivä koko yliopistoyhteisölle ja yleisölle pe 27.9.2019 klo 12-16 sekä Tutkijoiden yö 16-20, joissa osastomme henkilökuntaa on mukana.

AIEMMAT TOIMENPITEET:
Em. opetustoiminta, johon ilmastonmuutoksen vastainen työ kuuluu luento- ja harjoitusopetuksen sisällöissä on vakiintunutta osastomme toimintaa. Aihepiiristä on valmistunut myös jo aiemmin opinnäytteitä.
Samoin myös osallistuminen UEF:n Kestävän kehityksen neuvottelukunnan (opettajankouluttajien edustus ja opettajaopiskelijaedustus) toimintaan on vakiintunutta.
Avoin ilmastokasvatusluento 2018.
Osastollamme on tehty ja tehdään edelleen myös ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön liittyvää tutkimusta (opettajaopiskelijat ja oppilaat kohderyhminä). Osastollamme työskentelevä luonnontieteiden pedagogiikan yliopistotutkija on suuntautunut ilmastokasvatuksen tutkimukseen.
Osasto on osallistunut ENO-SchoolNet:n puunistutuskampanjoihin.

4.10.2019
Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitos

TOIMENPIDE:
- Koulutuspuoli: syksyllä 2019 on alkamassa opettajankoulutuslaitoksella 3 opintopisteen opintojakso "Ilmastokasvatus - ilmastonmuutos ja kestävä kehitys". Tämä toteutetaan yhteistyössä Turauksen, Universitas hankkeen ja Kestävän Kehityksen säätiön kanssa.
- Hallinnollisesti: Opettajankoulutuslaitos on mukana ilmastonmuutokseen ja sen ehkäisemiseen/hillintään liittyvän strategian laadinnassa koko yliopistolle. Laitoksella laadittavissa tulevissa opetussunnitelmissa (vuosille 2020-2022) ilmastoasiat tullaan huomioimaan entistä keskeisemmin.
- Tutkimuksessa: laitoksella on julkaistu kuluvana vuotena kansainvälisiä ja kotimaisia artikkeilta liittyen kestävään kehitykseen ja sen ilmasto-osaamiseen ja opettamiseen jne.
- Arjen käytännöt: Opettajankoulutuslaitoksella tehostettiin kierrätystä viime lukuvuonna, tuomalla laitokselle (ja koko yliopistolle) kunnolliset lajitteluastiat käytäville ja niiden jatkokäsittelyyn tarkoitetut erilaiset kierrätysastiat.

AIEMMAT TOIMENPITEET:
- Koulutuspuoli: Opettajankoulutuslaitoksen opetussuunnitelmissa on jo pitkään opinnoissa huomioitu kestävän kehityksen tavoitteet vaihdellen oppiaineesta toiseen. Turun yliopiston kaikkien tiedekuntien kestävän kehityksen opinnot ovat pyörineet jo useita vuosia ja niissä yhdeksi osaksi opintoja on saanut valita ilmastonmuutokseen liittyviä opintoja. Opettajankoulutuslaitokselta on jokunen opiskelija osallistunut koulutukseen. Maailma koulussa päivänä on opiskelijoille ollut saatavilla tietoa ja toimintatapoja ilmastoasioihin osana kestävän kehityksen tavoitteita. Osa opettajista on kouluttautunut kongresseissa ja vastaavissa koulutustilaisuuksissa asian tiimoilta.
- Tutkimuksessa: laitoksella on julkaistu kansainvälisiä ja kotimaisia artikkeita liittyen kestävään kehitykseen, jossa ilmasto-asiat ovat osana kestävän kehityksen kokonaisuutta. Väitöskirjaohjauksessa on ollut joku aihe tältäkin alalta.
- Hallinnollisesti: opetussuunnitelmien tasolla on ilmasto-asioita osana kestävää kehitystä.
- Arjen käytännöt: toiminta on ollut enimmäkseen yksittäisten toimijoiden harteilla.

14.11.2019
Savonia ammattikorkeakoulu, musiikki ja tanssi (Kuopio)

TOIMENPIDE:
- Opettaminen ammattina, käsittelemme mm. Sitran megatrendien avulla erilaisia tulevaisuuden skenaarioita ja niiden vaikutusta musiikkipedagogien ja tanssinopettajien työhön.
- Koulutamme tulevaisuusorientoituneita ja kestävän kehityksen ajatusmallin omaavia opettajia . Opettajan ammatti jo itsessään on yhteiskunnallinen ammatti, joka pitää sisällään tulevaisuusosaamisen. Opettamalla vaikutamme.
- Tarjoamme elämyslahjoja.

AIEMMAT TOIMENPITEET:
- Paperiton Savonia
- Osallistumme Earth Hour:iin
- Opiskelijaravintolassa ylimääräruoka myydään opiskelijoille ja henkilöstölle iltapäivällä
- Kampuspyörät käytössä
- Produktioissa kierrätysmateriaalit käytössä

19.11.2019
Tampereen ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajankoulutus

TOIMENPIDE:
Ilmastokasvatus on tärkeä kestävyyskasvatuksen osa-alue, joten vastauksessa haasteeseen puhumme lähinnä kestävästä kehityksen näkökulmasta. Vuonna 2019 käyttöön otetussa ammatillisen opettajakoulutuksen opetussuunnitelmassa kestävä kehitys on näkökulmana mukana kaikissa opintokokonaisuuksissa. Tavoitteena on kouluttaa ammatillisia opettajia, jotka kykenevät dialogiin ilmastomuutoksesta ja muista kestävän kehityksen asioista.
Erityisesti kestävän kehityksen näkökulma tuodaan esille käsiteltäessä oppilaitosten toimintakulttuuria ja sen analysointia. Ilmastovastuun, kestävän kehityksen ja oppilaitoksen toimintakulttuurin analyysin tueksi tuotetaan keväällä 2020 videomateriaalia ja oppimistehtäviä, joita kaikki TAOKin opettajakouluttajat voivat käyttää opetuksen tukena.
Seuraavassa opetussuunnitelman uudistusprosessissa kestävän kehityksen ja ilmastovastuun teemoja käsitellään yhteisöllisesti opettajakouluttajien kanssa tunnistaen entistä paremmin yhteyksiä ilmasto- ja kestävyyskasvatuksen ja ammatillisen opettajuuden välillä. Prosessin kautta ilmasto- ja kestävyysnäkökulmia vahvistetaan opetussuunnitelmassa.

AIEMMAT TOIMENPITEET:
- TAOKilla on useita OPH:n rahoittamia opetushenkilöstön täydennyskoulutuksia. Näissä käydään jatkuvaa vuoropuhelua opetustoimen henkilöstön ja oppilaitosjohdon kanssa hakien ratkaisuja esimerkiksi aktiivisen kansalaisuuden ja osallistumisen teemojen nostattamiin kysymyksiin.
- TAOK on mukana OPH:n koordinoimassa prosessissa, jossa laaditaan ilmastovastuun oppimisen toimenpideohjelmaa.
- TAMK on tehnyt kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen, jossa sitoudutaan kouluttamaan sellaisia ammattilaisia, jotka osaavat edistää kestävää kehitystä omassa ammatissaan. Tämä koskee myös ammatillista opettajakoulutusta.

5.12.2019
Lapin yliopiston harjoittelukoulu (Rovaniemi)

TOIMENPIDE:
Koulussamme on systemaattinen jätteiden kierrätys, joka laajenee myös muovin keräykseen. Kestävyys- ja luontokasvatuspainotteinen luokanopettajakoulutusohjelma sekä kasvatustieteiden tiedekunnan ilmastokasvatushankkeet toteuttavat omalta osaltaan sekä sisällöllistä että rakenteellista ilmastomuutoksen vastaista työtä. Konkreettisena käytännön esimerkkinä voidaan mainita myös käsityönopetuksessa toteutettavat yhteisökäsityöprojektit, joissa hyödynnetään kierrätysmateriaaleja.

AIEMMAT TOIMENPITEET:
Kierrätys ja luontokasvatus

17.12.2019
Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos

TOIMENPIDE:
- Vuoden 2020 aikana järjestämme OKL:ssa yhteisen tapahtuman opiskelijoiden ja henkilökunnan kesken kestävän elämäntavan edistämiseksi. Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat myös koko yliopiston strategiassa ja sitä edistävää työtä tehdään yliopiston tasolla, mm. teeman opintoja tulossa kaikille yliopiston opiskelijoille.
- Kestävä kehitys kirjataan 1.8.2020 voimaan tulevaan uuteen opetussuunnitelmaan osaksi OKL:n toimintakulttuuria ja opettajan ydinosaamista. Luonnontieteen pedagogiikan opinnoissa ilmastonmuutosta koskevat tavoitteet ja sisällöt jatkuvat vahvoina. Ks. kohta Aiemmat toimenpiteemme.

AIEMMAT TOIMENPITEET:
- Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksella luonnontieteen pedagogiikassa opetettavat sisällöt valitaan perusasteen ja lukion opetussuunnitelmien perusteista, ajankohtaisista aiheista sekä opiskelijoiden toiveista. Ilmastonmuutos kuuluu kaikkiin näihin. Ympäristö- ja luonnontiedon ydinosassa käsitellään ilmastonmuutosta ja sen pedagogisointia luonnontieteellisenä ilmiönä käsitteellistämisen, mallien ja mallinnuksen avulla. Ilmastomallien mukaisia selityksiä ja ennusteita, sekä mallien rajoitteita tutkitaan opetuksessa. Myös ilmastonmuutoksen yhteiskunnallisia syitä ja seurauksia käsitellään kurssilla. Ympäristö- ja luonnontiedon soveltavassa osassa ja sitä opetussuunnitelmissa edeltäneessä Ympäristöopin projektissa ilmastonmuutos ja erilaiset kestävän kehityksen teemat ovat esiintyneet oppimisprojektien aiheina, joko opiskelijoiden omina valintoina tai luonnontieteen pedagogiikan tutkimusta ja kehittämistä tukevien hankkeiden kautta. Näistä voidaan mainita esimerkkinä IRRESISTIBLE-hanke (2014–2016), jonka puitteissa opiskeltaessa kehitettiin ja opittiin vastuullisia ja innovatiivisia tutkivan oppimisen oppimiskokonaisuuksia kouluun ja koulun ulkopuolisiin oppimisympäristöihin. Jyväskylän yliopiston OKL:n aiheena oli ilmastonmuutos, josta rakennettiin myös näyttely Jyväskylän yliopiston luontomuseon opetuskäyttöön.
- Luonnontieteen aineenopettajien ainepedagogiikan kurssit noudattavat samanlaista ilmiöiden luonnontieteellisten selitysten pedagogisoinnin ydinosaamisen ja soveltavan osaamisen kaavaa.

21.12.2019
Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta (varhaiskasvatuksen, luokanopettajan, käsityönopettajan, kotitalousopettajan, erityispedagogiikan, aineenopettajan sekä yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnat)

TOIMENPITEET:
Olemme suunnitelleet SOOLin ilmastohaasteen myötä ilmastokasvatusta opiskelijoiden ja tdk:n johdon kanssa:

OPETUKSEN KEHITTÄMINEN
- Kussakin opintosuunnassa selvitetään, mitä mahdollisuuksia on sisällyttää nykyiseen opetusohjelmaan ja joihinkin opintojaksoihin ilmastokasvatusta. Tämä voi olla sekä läpileikkaavaa aiheen käsittelyä, mutta tarvitaan myös jokin konkreettinen opintojakson osa, missä opiskelijat saavat perustiedot mm. ilmastokasvatuksen perusteista, faktoihin perustuvan tiedon, toiminnan ja tunteiden merkityksestä oppilaiden (lapset ja nuoret) ilmastoahdistuksen lieventämisestä sekä kestävän kehityksen tavoitteista (Sustainable development goals).
- Kestävyyskysymykset (huomioiden laajasti ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurinen kestävyys) otetaan nykyistä paremmin huomioon tulevissa tutkintovaatimuksissa/opinto-ohjelmissa.
- Tdk on lupautunut osallistumaan erilaisten tapahtumien tila- tai muihin kustannuksiin maltillisesti.

KESTÄVYYSTYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN
- Dekaani nimittää kaksivuotiseksi kaudeksi (v. 2020-2021) kestävyystyöryhmän, johon valitaan tasaveroisesti opiskelijoiden ja opettajien edustus.
- Työryhmän tehtävänä on ideoida, suunnitella ja toteuttaa ilmasto- ja kestävyyskasvatuksen toimenpiteitä ja tapahtumia tdk:ssa, mm.
i. vuosittaiset koulutukset/tapahtumat opiskelijoille ja opettajille
ii. pedagogiset toimintatapojen muutokset, jotka edistävät kestävää kehitystä
iii. tiedottamisen kehittäminen koko yliopiston keke-opiskelu- ja toimintamahdollisuuksista
iv. toimintakulttuurin muutosehdotukset (mm. kierrätyksen parantaminen)
v. viljelymahdollisuuksien selvittäminen ja toteuttaminen kampusalueella
vi. yhteistyön luominen eri opintosuuntien opiskelijoiden ja opettajien kesken -> mahdolliset uudet ideat pedagogiseen kehittämiseen ja yhteisöllisyyden parantamiseen
vii. muut ideat

AINEJÄRJESTÖT
- kaikkien tdk:n ainejärjestöjen tiedottaminen ja aktivoiminen kestävyysteemoihin
- tapahtumien järjestäminen
i. tavaranvaihtotorit (esim. muutama kerta lukuvuodessa)
ii. osallistuminen tdk:n kestävyystyöryhmään
iii. muut toimintatavat

Lähtölaukaus: järjestämme yhteistyössä teemapäivän opiskelijoille ja opettajille huhtikuussa 2020. Tällöin käynnistetään ”virallisesti” kestävyystyö. Päivän ohjelmassa ovat: ilmastokasvatuksen koulutus, tavaranvaihtotori, mahdollisesti Erätauko-tyyppinen arvokeskustelu sekä muuta toimintaa.

AIEMMAT TOIMENPITEET:
Ilmastokasvatus on sisältynyt mm. Maailma koulussa (Fingon ja tdk:n järjestämä kansalaisjärjestöjen tapahtuma) -työpajapäivään sekä joihinkin ainedidaktiikan tai muihin kursseihin yksittäisinä luentoina tai käsiteltyinä aiheina. Varsinaista ilmastokasvatuksen kurssia meillä ei ole ollut.

31.12.2019
Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta

TOIMENPIDE:
Ympäristökasvatus on yksi kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan strategisista kehittämisaloista seuraavien vuosien ajan.
- Ilmasto- ja kestävän kehityksen kasvatuksen tutkimus ja opetus vahvistuu keväällä 2020, kun tiedekunnan uusi ympäristökasvatuksen professori aloittaa työnsä 1.3.2020.
- Keväällä 2020 alkavalla opetussuunnitelman uudistuskierroksella kaikkiin kasvatusalan koulutuksiin integroidaan ympäristökasvatuksen sisältöjä.
- Normaalikoulu muuttuu kestävän kehityksen kouluksi.

AIEMMAT TOIMENPITEET:
Opetustarjonnassa ilmasto- ja kestävän kehityksen kasvatuksen teemat on otettu huomioon mm. seuraavasti:
- Luokanopettajankoulutuksessa monialaisiin opintoihin sisältyy 2 op:n laajuinen osuus ”Ilmasto- ja kestävän kehityksen kasvatus”. Ympäristöopin (5 op) jaksolla käsitellään myös aihealuetta. Varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksessa Lapset ympäristönsä tutkijoina (5 op) -opintojaksossa käsitellään kestävän kehityksen teemoja varhaiskasvatukseen soveltuvalla tavalla. Tiedekunnassa on tarjolla myös opintojakso Ilmastokasvatus – ekososiaalisen sivistyksen ja kestävän hyvinvoinnin taidot (5 op). Aihealuetta käsitellään myös muissa opinnoissa, esim. mediakasvatuksen ja monilukutaidon yhteydessä. Lisäksi opiskelijat voivat tehdä aihealueeseen liittyviä opinnäytetöitä ja heille on tarjolla aihealueisiin perehtyneitä ohjaajia. Aineenopettajankoulutuksessa aihetta käsitellään projektitöiden kautta ja ainelaitoksilla on myös aiheeseen liittyvää tarjontaa, esim. fysiikassa Ilmasto.nyt (5op) -opintojakso. Normaalikoulussa kestävä kehitys on koulun toimintasuunnitelmassa ja kuluvana lukuvuonna kehittämistyön pääkohteena on vastuullinen kuluttaminen ja valinnat. Kestävä kehitys on myös aiheena koulun monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikilla opetusharjoittelijoilla on mahdollisuus kehittää käytännössä omaa osaamistaan ilmasto- ja kestävän kehityksen kasvatuksen saralla. Tampereen yliopisto tarjoaa myös kestävän kehityksen opintokokonaisuutta (5-45 op).
- Käytännön opetuksen lisäksi tiedekunnassamme tehdään aiheeseen liittyvää tutkimusta, joten opetuksellamme on vahva yhteys tutkimukseen. Tutkimusta tehdään mm. niin sisällöllisen kuin monilukutaidon näkökulmista ja myös kasvatusfilofisesti, mistä konkreettisena osoituksena Veli-Matti Värrin teos Kasvatus ekokriisin aikakaudella. Vireillä on useita aiheeseen liittyviä tutkimusrahoitushakuja.

 

 

 


Lisää aiheesta

Jaa sivu somessa

Tweet